Став­ка на «нок­аут»

Пі­сля Ло­ма­чен­ка, Уси­ка та Да­ла­кя­на в Укра­ї­ні з’явив­ся ще один чин­ний чем­піон сві­ту се­ред про­фі

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

На Олім­пі­а­ді-2012 в Лон­до­ні одра­зу п’яте­ро пред­став­ни­ків ві­тчи­зня­но­го бо­ксу ста­ли при­зе­ра­ми лі­тніх Ігор. Двоє олім­пій­ських чем­піо­нів з Укра­ї­ни — Ва­силь Ло­ма­чен­ко та Оле­ксандр Усик — до­во­лі швид­ко під­твер­ди­ли свій ви­со­кий бо­ксер­ський ста­тус і на про­фе­сіо­наль­но­му рин­зі, де во­ни ни­ні актив­но за­хи­ща­ють чем­піон­ські по­яси.

А дня­ми ти­тул чем­піо­на сві­ту се­ред про­фі здо­був і тре­тій пред­став­ник ті­єї зір­ко­вої «п’ятір­ки» ама­то­рів. Як брон­зо­вий при­зер Лон­до­на-2012, Оле­ксандр Гво­здик по­рів­ня­но дов­го го­ту­вав­ся до сво­го ти­туль­но­го бою, про­те ко­ли ви­йшов у ринг бо­ксу­ва­ти за чем­піон­ський по­яс WBC у на­пів­важ­кій ва­зі (до 79,4 кг) про­ти ка­над­ця Адо­ні­са Стівенсона, не за­ли­шив опо­нен­то­ві жо­дних шан­сів на успіх, від­пра­вив­ши 41-рі­чно­го ві­за­ві в 11-му ра­ун­ді в нок­аут.

Уза­га­лі ви­йшло так, що пі­сля по­ту­жно­го уда­ру укра­їн­ця Сті­вен­сон, який до по­єдин­ку пе­ре­бу­вав у ста­ту­сі ре­гу­ляр­но­го чем­піо­на WBC, опи­нив­ся в лі­кар­ні, з пі­до­зрою на кро­во­ви­лив у мо­зок. Стан ка­над­ця лі­ка­рі роз­ці­ню­ють як ста­біль­но важ­кий, а для більш ке­ро­ва­ної си­ту­а­ції вве­ли бо­ксе­ра в шту­чну ко­му.

«На­справ­ді, це жах. Спо­ді- ва­ю­ся, що не­за­ба­ром йо­го стан по­кра­щи­ться. Не знаю, що з ним ста­ло­ся... Я ба­чив йо­го че­рез 20 хви­лин пі­сля бою, й він ви­гля­дав нор­маль­но, по­при те, що си­дів на но­шах», — від­зна­чив Гво­здик.

Як від­зна­чив про­мо­у­тер Стівенсона Івон Мі­шель, рі­ше­н­ня лiка­рiв за­ну­ри­ти бій­ця в ме­ди­ка­мен­то­зний сон прийня­ли в про­фі­ла­кти­чних ці­лях. «Те, що ста­ло­ся, — це ви­па­док. Цьо­го не мо­жна бу­ло про­ра­ху­ва­ти», — на­го­ло­сив Мі­шель.

Пе­ред бо­єм оби­два су­пер­ни­ки на­ці­лю­ва­ли­ся на «нок­аут», хо­ча Сті­вен­сон пе­ре­ко­ну­вав: «Удар Гво­зди­ка для ме­не — не проблема».

До 11-го ра­ун­ду го­спо­дар рин­гу на­чеб­то й три­мав си­ту­а­цію під кон­тро­лем — у за­пи­сках суд­ді Адо­ніс на­віть був лі­де­ром їхніх сим­па­тій, про­те один удар — і кар­ти­на сві­ту пов­ні­стю пе­ре­вер­ну­ла­ся в йо­го го­ло­ві.

Що­прав­да, тре­нер Гво­зди­ка — ві­до­мий аме­ри­ка­нець Тед­ді Атлас — пі­сля трі­ум­фу сво­го пі­до­пі­чно­го мав до­во­лі змі­ша­ні по­чу­т­тя. «Жа­хли­ве, жа­хли­ве суд­дів­ство. Не мо­жна, аби су­д­дя пред­став­ляв ту са­му кра­ї­ну, що й бо­ксер. За та­ких умов во­ни ви­гля­да­ють не че­сни­ми й не об’єктив­ни­ми. 98:92 — на ко­ристь ка­над­ця в за­пи­сці ка­над­сько­го ре­фе­рі. Це що, жарт? До­бре, що нам не до­ве­ло­ся за­ле­жа­ти від ньо­го», — обу­рю­вав­ся Атлас.

А одни­ми з пер­ших, хто при­ві­тав Гво­зди­ка зі здо­бу­т­тям чем­піон­сько­го ти­ту­лу, ста­ли йо­го дру­зі — Усик та Ло­ма­чен­ко, ко­трі при­їха­ли на бій до Кве­бе­ка. «Ду­же хо­ро­ший бій. Гво­здик ви­грав у силь­но­го хло­пця. Са­ша — чем­піон сві­ту. Він мій хо­ро­ший друг, і то­му це пре­кра­сно», — від­зна­чив аб­со­лю­тний чем­піон сві­ту в пер­шій важ­кій ва­зі Оле­ксандр Усик.

Фо­то з сай­та eurosport.ru. Фо­то з сай­та cn.com.ua.

По­сту­па­ю­чись су­пер­ни­ко­ві за очка­ми, в під­сум­ку, в 11-му ра­ун­ді, Оле­ксандр Гво­здик від­пра­вив Адо­ні­са Стівенсона в «нок­аут».

Гво­здик отри­мав чем­піон­ський по­яс WBC у на­пів­важ­кій ва­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.