КРО­СВОРД ВІД МАЛАНКИ №132

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. По­суд для спир­тних на­по­їв, пе­ре­ва­жно го­ріл­ки. 5. Ім’я го­лов­но­го ота­ма­на ар­мії УНР. 8. Мі­сто в Ні­дер­лан­дах, де за­сі­дає Між­на­ро­дний вій­сько­вий три­бу­нал. 9. Один із ге­ро­їв ро­ма­ну Ро­ал­да Да­ла «Чар­лі і шо­ко­ла­дна фа­бри­ка», вла­сник фа­бри­ки. 10. Справ­жнє ім’я Ро­ксо­ла­ни. 11. Ім’я одно­го з си­нів Ан­дже­лі­ни Джо­лі. 13. Один із ота­ма­нів Хо­ло­дно­яр­ської ре­спу­блі­ки 20-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. 16. Ми­слив­ська сум­ка. 17. Укра­їн­ський ком­по­зи­тор, ав­тор зна­ме­ни­тої «Ме­ло­дії» із філь­му «Ви­со­кий пе­ре­вал». 19. Вер­хня ча­сти­на ко­ло­дя­зно­го зру­бу, скла­де­на з де­рев’яних ко­лод. 21. Істо­ри­чна мі­сце­вість Ки­є­ва, ур­очи­ще у Пе­чер­сько­му ра­йо­ні. 25. На­ціо­наль­на ва­лю­та Ка­зах­ста­ну. 26. Ім’я укра­їн­сько­го по­лі­ти­ка, ав­то­ра текс­ту «Акту про­го­ло­ше­н­ня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни». 27. Про­зора тка­ни­на або сі­тка, за­крі­пле­на на жі­но­чо­му ка­пе­лю­шку, щоб за­кри­ва­ти облич­чя. 28. По­пе­ре­днє ого­ло­ше­н­ня про по­дію. 29. Ко­ро­ткий ніж із гру­бим ле­зом, зброя бан­ди­тів і роз­бій­ни­ків. По вер­ти­ка­лі:

1. Сплав за­лі­за із ву­гле­цем. 2. По­ча­ток дня. 3. Са­мо­цвіт. 4. По­ло­гий за­їзд бі­ля схо­дів для по­лег­ше­н­ня під­йо­му ди­тя­чо­го чи ін­ва­лі­дно­го віз­ка. 5. Во­лин­ський кня­зівсь- кий рід, який брав по­ча­ток від кня­зя Оль­гер­да. 6. Гол­лі­вуд­ська ко­ме­дія з Джи­мом Кер­рі в го­лов­ній ро­лі. 7. Бо­же­ство во­дної сти­хії у дав­ньо­гре­цькій мі­фо­ло­гії. 12. Дра­ма­ти­чна по­е­ма Ле­сі Укра­їн­ки. 14. Обер­таль­на ло­пать ві­тря­ка. 15. Ти­тул ві­зан­тій­ських ім­пе­ра­то­рів. 18. Сол­дат ре­гу­ляр­ної пі­хо­ти Осман­ської ім­пе­рії, яка на­би­ра­ла­ся із слов’ян­ських полонених, обер­не­них у му­суль­ман­ство. 19. Струн­ний щи­пко­вий ін­стру­мент, схо­жий на гу­слі, по­ши­ре­ний у Ні­меч­чи­ні та Ав­стрії у XVIII сто­літ­ті. 20. Ши­ро­ке жі­но­че ху­тря­не паль­то. 22. Кра­ї­на на Схо­ді, на пра­по­рі якої зо­бра­же­но кедр. 23. Жін­ка, яка по­хо­ва­ла чо­ло­ві­ка. 24. Один із лі­те­ра­тур­них ба­тьків Оста­па Бен­де­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.