Комп’ютер пе­ре­ста­рав­ся

Ки­та­ян­ку оштра­фу­ва­ли... за фо­то на біл­бор­ді

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

Як да­ле­ко ся­гну­ла те­хні­ка — рі­зні там га­дже­ти, комп’ютер­ні про­гра­ми роз­пі­зна­ва­н­ня облич, що до­зво­ляє і зло­чи­ни роз­кри­ва­ти, і зло­чин­ців «ви­ра­хо­ву­ва­ти». Але в Ки­таї пі­шли ще да­лі: у Пі­дне­бе­сній ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня вста­нов­ле­ні пра­кти­чно всю­ди, і во­ни ска­ну­ють облич­чя гро­ма­дян бі­ля бан­ко­ма­тів, ко­ли ті зні­ма­ють гро­ші, на вок­за­лах, у ма­га­зи­нах, офі­сах, на­вчаль­них за­кла­дах. Ді­йшло до то­го, що та­кі ка­ме­ри по­ста­ви­ли на­віть у гро­мад­ських т уа­ле­тах, адже, як ви­яви­ло­ся, є чи­ма­ло ки­тай­ців, які не гре­бу­ють за­па­са­ти­ся там ми­лом чи ту­а­ле­тним па­пе­ром для осо­би­стих по­треб.

Зав­дя­ки но­вим те­хно­ло­гі­ям у Ки­таї ви­рі­ши­ли, окрім усьо­го ін­шо­го, по­ча­ти ще й бо­роть­бу з по­ру­шни­ка­ми пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, адже си­сте­ма роз­пі­зна­ва­н­ня облич із ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня «ви­лов­лює» та­ких не­за­ко­но­слу­хня­них гро­ма­дян, а по­тім їхні облич­чя роз­мі­щу­ють на біл­бор­дах, аби вся кра­ї­на ми­лу­ва­ла­ся «пе­ре­сту­пни­ка­ми» за­ко­ну.

Та щось пі­шло не так (як іно­ді бу­ває), і си­сте­ма ре­є­стра­ції

5 гру­дня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, не­ве­ли­кий мок­рий снiг i дощ, мiсця­ми ту­ман. На до­ро­гах оже­ле­ди­ця. Вiтер пе­ре­ва­жно пiв­нiчно-за­хiдний, 5-10 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi та вдень -1...+1.

Ку­рор­ти Кар­пат: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, без опа­дiв. Слав­ське: вно­чi -1...-3, удень -1...+1. Ярем­че: вно­чi 0...2, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вно­чi -1...+1, удень +1...+3. Ра­хiв: уно­чi 0...+2, удень +2...+4.

3 гру­дня ви­со­та сні­го­во­го по­кри­ву ста­но­ви­ла: Дро­го­бич — 3 см, Стрий — 5 см, Слав­ське — 2 см, Плай — 5 см, Мiжгiр’я — 1 см, Ра­хiв — не­має, До­ли­на — 5 см, Іва­но­Фран­кiвськ — 9 см, Ярем­че — 12 см, Ко­ло­мия — 13 см, По­же­жев­ська — 7 см. по­ру­шни­ків на­ді­сла­ла штраф ві­до­мій ки­тай­ській бі­знес-ле­ді Дун Мінч­жу за те, що во­на ні­би­то пе­ре­йшла до­рог у на чер­во­не сві­тло. Як зго­дом ви­яви­ло­ся — по­мил­ко­во. Ку­ме­дність сит уа­ції по­ля­га­ла в то­му, що па­ні Мінч­жу на то­му пе­ре­хре­сті вза­га­лі не бу­ло, від­по­від­но й до­рог у там во­на не мо­гла пе­ре­йти на чер­во­не і та­ким чи­ном по­ру­ши­ти за­кон. Але ж як її облич­чя по­тра­пи­ло в цю си­сте­му роз­пі­зна­ва­н­ня? Та д уже про­сто! Шт учний ін­те­лек т за­фі­ксу­вав фо­то ці­єї жін­ки на біл­бор­ді, роз­мі­ще­но­му на борт у ав­то­бу­са, який про­їжджав че­рез це пе­ре­хре­стя. Ки­тай­ські пра­во­охо­рон­ці ви­ба­чи­ли­ся і по­обі­ця­ли ви­пра­ви­ти по­мил­ку. Але те­пер до­ве­де­ться вно­си­ти де­які прав­ки і в са­му комп’ютер­ну про­гра­му, щоб на­да­лі не тра­пля­ло­ся та­ких ку­ме­дних не­по­роз у мі нь.

Де­ні­ел Ред­кліфф.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.