Ка­лібр має зна­че­н­ня

Оку­пан­ти зно­ву за­сто­су­ва­ли озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­не Мін­ськи­ми уго­да­ми

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

У зо­ні бо­йо­вих дій упро­довж по­пе­ре­дньої до­би оку­пан­ти 14 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ, зокре­ма бу­ло за­фі­ксо­ва­но і чо­ти­ри ви­пад­ки за­сто­су­ва­н­ня озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми уго­да­ми. Во­рог здій­сню­вав об­стрі­ли на­ших по­зи­цій у ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Крим­ське, Тро­ї­цьке, Сте­пне, Ав­ді­їв­ка, Во­дя­не, Слав­не, Чер­ма­лик, Во­дя­не, що на При­а­зов’ї, та Гну­то­ве. Тут ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська ве­ли при­ціль­ний во­гонь із гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів та стрі­ле­цької зброї.

По опор­них пун­ктах Об’єд­на­них сил бі­ля Крим­сько­го оку­пан­ти дві­чі за­сто­су­ва­ли мі­но­ме­ти ка­лі­бру 82 мм, а обо­рон­ні укрі­пле­н­ня по­бли­зу Пі­сків про­тив­ник об­стрі­ляв ще й з мі­но­ме­тів 120го ка­лі­бру. Пі­дроз­ді­ли, що обо­ро­ня­ю­ться, вжи­ва­ли аде­ква­тних за­хо­дів для при­ду­ше­н­ня во­ро­жої во­гне­вої актив­но­сті.

У хо­ді бо­йо­вих дій по­ра­нень за­зна­ли два вій­сько­во­слу­жбов­ці Об’єд­на­них сил. За да­ни­ми роз­від­ки, 3 гру­дня трьох ро­сій­ських оку­пан­тів бу­ло зни­ще­но, а ще трьох — по­ра­не­но. Ста­ном на 7-му го­ди­ну ран­ку 4 гру­дня про­тив­ник во­гню у на­прям­ку на­ших по­зи­цій не від­кри­вав.

На­га­да­є­мо, що Ге­не­раль­ний штаб Зброй­них сил Укра­ї­ни з 3 гру­дня роз­по­чав під­го­тов­ку пер­шої чер­ги ре­зер­ві­стів. І, як з’ясу­ва­ло­ся, охо­чих прой­ти пе­ре­пі­дго­тов­ку ви­яви­ло­ся вдо­сталь. «Ми роз­по­ча­ли під­го­тов­ку опе­ра­тив­но­го ре­зер­ву но­мер один. І отри­ма­ли охо­чих прой­ти під­го­тов­ку на­ба­га­то біль­ше, ніж бу­ла по­тре­ба. І це ве­ли­кий плюс. Лю­ди са­мі при­хо­дять і на­віть де­які обра­жа­ю­ться, що не по­тра­пи­ли», — за­явив на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу Ві­ктор Му­жен­ко.

До­да­мо, що за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча Об’єд­на­них сил із пи­тань за­сто­су­ва­н­ня сил і за­со­бів На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни ге­не­рал-ма­йор Ві­ктор Га­ну­щак здій­снив огляд ста­ціо­нар­них блок­по­стів, взво­дних опор­них пун­ктів та ко­ман­дно-спо­сте­ре­жних пун­ктів під­роз­ді­лів На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни, які ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил.

Ві­ктор Га­ну­щак обго­во­рив із ко­ман­ди­ра­ми ба­таль­йон­ної та ро­тної груп про­блем­ні пи­та­н­ня, огля­нув умо­ви збе­рі­га­н­ня зброї та боє­при­па­сів, пе­ре­ві­рив мі­сця збе­рі­га­н­ня про­ду­ктів i при­го­ту­ва­н­ня їжі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.