А так хо­дить, як лі­тає

ХТЗ по­чав ви­пуск гу­се­ни­чних тра­кто­рів, які мо­жуть пра­цю­ва­ти з будь-яким сіль­сько­го­спо­дар­ським зна­ря­д­дям

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Хар­ків­ський тра­ктор­ний за­вод роз­по­чав ви­пуск гу­се­ни­чних ма­шин, які мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти увесь спектр сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт. При­дбав­ши мо­дер­ні­зо­ва­ну но­вин­ку, вла­сник змо­же одним і тим са­мим тра­кто­ром обро­бля­ти ґрунт, за­сі­ва­ти по­ля і пе­ре­во­зи­ти ван­та­жі.

До­сяг­ти та­кої уні­вер­саль­но­сті кон­стру­кто­рам вда­ло­ся за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­ної гі­драв­лі­чно­сті та кар­ди­наль­но­го онов­ле­н­ня на­ві­сної си­сте­ми. У ре­зуль­та­ті модель ХТЗ181.20, окрім зга­да­них па­ра­ме­трів, по­тре­бує мен­шої, ніж у по­пе­ре­дни­ків, кіль­ко­сті паль­но­го, більш гли­бо­ко та обе­ре­жно обро­бляє ґрунт і має ви­со­ку про­ду­ктив­ність пра­ці. «При ви­ко­ри­стан­ні ди­ско­во­го лу­щиль­ни­ка ДЛ -6 Сло­бо­да, — по­ві­до­мив сайт під­при­єм­ства, — ви­тра­та па­ли­ва скла­дає всьо­го 3,5-4 лі­тра на ге­ктар, а з ди­ско­вою бо­ро­ною Kronos 3+ — 9 лі­трів, при цьо­му про­ду­ктив­ність ма­ши­но­тра­ктор­но­го агре­га­ту ста­но­вить 7,5 га/год. при ви­ко­ри­стан­ні пер­шо­го і 4,0 га/год — при ви­ко­ри­стан­ні дру­го­го». Ще одні­єю пе­ре­ва­гою ма­ши­ни хар­ків­ські тра­кто­ро­бу­дів­ни­ки на­зи­ва­ють її кон­ку­рен­то­спро­мо­жну вар­тість у по­рів­нян­ні з ім­порт­ни­ми ана­ло­га­ми.

Ви­пуск но­вин­ки став мо­жли­вим зав­дя­ки ре­а­лі­за­ції про­гра­ми роз­ви­тку під­при­єм­ства, що пе­ред­ба­чає ін­ве­сти­ції у роз­мі­рі 230 міль­йо­нів гри­вень від но­во­го вла­сни­ка ХТЗ бі­знес­гру­пи DCH. Зав­дя­ки цьо­му за­вод про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку ви­пу­стив 800 мо­дер­ні­зо­ва­них ма­шин рі­зної мо­ди­фі­ка­ції і пла­нує не зни­жу­ва­ти взя­то­го тем­пу. Ле­во­ва час­тка но­вих тра­кто­рів бу­ла ре­а­лі­зо­ва­на ві­тчи­зня­ним агра­рі­ям в рам­ках дер­жав­ної лі­зин­го­вої про­гра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.