У по­шу­ках віль­них місць

Шту­чний ін­те­лект по­тур­бу­є­ться про ва­ше ав­то

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів

Львів­ська ІТ-ком­па­нія SoftServe на пар­кін­гу бі­ля сво­го го­лов­но­го офі­су роз­по­ча­ла те­сту­ва­н­ня бе­та-вер­сії ро­зум­ної си­сте­ми пар­ку­ва­н­ня.

Ро­зро­бле­не рі­ше­н­ня скла­да­є­ться з мо­біль­но­го веб-до­да­тку, а та­кож роз­мі­ще­но­го на в’їзді до пар­кін­гу LCD-дис­плея. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вста­нов­ле­ні на да­ху ка­ме­ри, си­сте­ма за­сто­со­вує ал­го­ри­тми ма­шин­но­го на­вча­н­ня для ана­лі­зу отри­ма­них зо­бра­жень. Пі­сля оброб­ки ін­фор­ма­ція мо­мен­таль­но по­тра­пляє до си­сте­ми та ви­во­ди­ться на екран, вка­зу­ю­чи віль­ні, зайня­ті чи за­ре­зер­во­ва­ні пар­ко­мі­сця.

Скла­дно ли­ше на сло­вах, а на пра­кти­ці над­зви­чай­но про­сто й зру­чно, вам не до­ве­де­ться го­ди­на­ми кру­жля­ти нав­ко­ло пар­кін­гу з на­ді­єю на те, що віль­не мі­сце та­ки зна­йде­ться. Ін­фор­ма­цію про на­яв­ність до­сту­пних пар­ко­місць онов­лю­ва­ти­муть у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Ро­зро­бни­ки га­ран­ту­ють, що си­сте­ма не ви­да­ва­ти­ме жо­дних збо­їв, во­на на­віть зда­тна на­вча­ти­ся — на­при­клад, зараз пра­цює над тим, щоб роз­пі­зна­ва­ти зо­бра­же­н­ня за рі­зних по­го­дних умов.

Ро­зро­бни­ки та­кож пла­ну­ють ство­ри­ти «ро­зум­ні во­ро­та», які бу­дуть ав­то­ма­ти­чно від­кри­ва­ти­ся пі­сля роз­пі­зна­ва­н­ня но­мер­них зна­ків ав­то­мо­бі­ля, й ма­ють на ме­ті за­пу­сти­ти мо­біль­ний до­да­ток для львів’ян із фун­кці­я­ми на­ві­га­ції до най­ближ­чо­го віль­но­го пар­ку­валь­но­го мі­сця та зру­чної без­го­тів­ко­вої опла­ти за пар­ков­ку ав­то.

Ро­зум­на си­сте­ма пар­ку­ва­н­ня вже не­за­ба­ром з’яви­ться на цен­траль­них ву­ли­цях Льво­ва. «Ми обра­ли три пар­ку­валь­ні май­дан­чи­ки. Це бу­де пло­ща Мі­цке­ви­ча, це пар­ку­валь­ний май­дан­чик бі­ля го­лов­ної по­шти та про­спект Шев­чен­ка. Пі­ло­тний про­ект — це ду­же до­бре. Оскіль­ки ми мо­же­мо ма­ли­ми ре­сур­са­ми про­ана­лі­зу­ва­ти і зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки це рі­ше­н­ня є аплі­ка­бель­ним для на­шо­го мі­ста», — за­зна­чи­ла в ко­мен­та­рі жур­на­лі­стам zaxid.net очіль­ни­ця IT­управ­лі­н­ня ЛМР Мар­та Ро­ма­няк.

Пі­ло­тний про­ект із впро­ва­дже­н­ня ро­зум­ної пар­ков­ки вже по­го­ди­ла Львів­ська мі­ська ра­да. Обла­шту­ва­н­ня пар­кін­гу не по­тре­бує зна­чної кіль­ко­сті ма­те­рі­аль­них ви­трат. На від­мі­ну від існу­ю­чих на рин­ку по­ді­бних си­стем, львів­ська роз­роб­ка не ви­ма­гає со­тень сен­со­рів i кі­ло­ме­трів ка­бе­лю, тож мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись для пар­ко­вок від­кри­то­го ти­пу. Віль­ні мі­сця в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су мо­ні­то­рить зви­чай­на ка­ме­ра, яка має бу­ти вста­нов­ле­на ви­со­ко на да­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.