Гур­том про­ти лей­ко­зу

Для по­ря­тун­ку 8-рі­чно­го хло­пчи­ка за­ли­ши­ло­ся зі­бра­ти 35 ти­сяч єв­ро

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

8-рі­чно­го Ді­му Бой­ка з чер­ка­сько­го мі­ста Смі­ла, який бо­ре­ться з го­стрим лім­фо­бла­сти­чним лей­ко­зом, вже че­ка­ють лі­ка­рі в Іта­лії, аби ря­ту­ва­ти цій ди­ти­ні жи­т­тя. Але для про­ве­де­н­ня опе­ра­ції не ви­ста­чає 35 ти­сяч єв­ро.

Для ма­лень­ко­го па­ці­єн­та ни­ні ва­жли­вим є ко­жен день. Адже Ді­ма вже пе­ре­ніс 27 хі­міо­те­ра­пій, одну ви­со­ко­до­зну хі­мію та сім за­галь­них нар­ко­зів. Є до­мов­ле­ність, що опе­ра­цію з пе­ре­сад­ки кіс­тко­во­го моз­ку Ді­мі про- ве­дуть іта­лій­ські лі­ка­рі. Якщо укра­їн­ці збе­руть не­об­хі­дну су­му. За­га­лом по­трі­бно 150 ти­сяч єв­ро.

Зав­дя­ки до­брим лю­дям уже вда­ло­ся зі­бра­ти май­же 100 ти­сяч єв­ро. До не­об­хі­дної на опе­ра­цію су­ми за­ли­ши­ло­ся ще 35 ти­сяч єв­ро. Для ро­ди­ни Ді­ми Бой­ка це не­пі­д­йом­на су­ма. І во­ни бла­га­ють про до­по­мо­гу.

«У нас зов­сім не­має ча­су. Ду­же дя­ку­є­мо всім, хто від­гу­кнув­ся і нас під­три­мав. Спа­си­бі всім вам за до­по­мо­гу. Ду­же ве­ли­ке про­ха­н­ня не зу­пи­ня­ти­ся і йти з на­ми до за­кри­т­тя збо­ру ко­штів. Без ва­шої до­по­мо­ги нам не впо­ра­ти­ся!» — про­сять ба­тьки Ді­ми Бой­ка.

На­га­ду­є­мо ре­кві­зи­ти ра­хун­ків, на які мо­жна пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ко­шти: 4149 4991 1016 0890 Кар­та При­ва­тБан­ку Пла­то­но­ва Ві­та­лі­на Ві­кто­рів­на (ма­ма). 5168 7573 7094 5422 Кар­та При­ва­тБан­ку Бой­ко Василь Ва­си­льо­вич (та­то). Ра­хун­ки При­ва­тБан­ку для пе­ре­ка­зу ва­лю­тних ко­штів: 4149 4991 1780 3864 єв­ро 4149 4991 1780 3666 $ (Кар­та ба­тьків). Кар­та Сбер­бан­ку Ро­сії: 2202 2008 0252 0351 Бой­ко Пе­тро (дядь­ко Ді­ми). Ра­ху­нок для пе­ре­ка­зу ко­штів жи­те­лів Ні­меч­чи­ни Oleksandr Boyko DE 60130500001041006183 BIC NOLADE 21ROS helfen Dima Boyko дядь­ко Ді­ми (Бой­ко Оле­ксандр). Ра­ху­нок PayPal: [email protected] Кра­сні­ко­ва Оле­на Во­ло­ди­ми­рів­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.