Пе­ня для агре­со­ра

Ро­сі­я­ни на­ма­га­ю­ться від­су­ди­ти у сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну ко­ло­саль­ну су­му гро­шей, що ста­вить під за­гро­зу ро­бо­ту «під­зем­ки»

Ukrayina Moloda - - Економіка - Ми­ко­ла ПАЦЕРА

Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен пра­цює зараз у над­зви­чай­но скла­дній фі­нан­со­вій си­ту­а­ції, яка мо­же обер­ну­ти­ся зна­чним по­гір­ше­н­ням йо­го ро­бо­ти, а від­так і про­бле­ма­ми з пе­ре­ве­зе­н­ням міль­йо­нів па­са­жи­рів. Це пов’яза­но з не­об­хі­дні­стю по­га­ше­н­ня бор­гу ро­сій­ській ком­па­нії «Укр­ро­слі­зинг» на су­му близь­ко 2 мі­льяр­дів гри­вень за за­ку­пле­ні ра­ні­ше в неї 100 ва­го­нів.

Ситуація нав­ко­ло на­да­ної Ро­сі­єю дев’ять ро­ків то­му на­шій під­зем­ці «брат­ської до­по­мо­ги» за­го­стри­ла­ся до ре­аль­ної не­без­пе­ки. Від­по­від­но до рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва, Де­пар­та­мент дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни на­клав арешт у ме­жах 1,8 млрд. грн., що пе­ре­бу­ва­ють у всіх ка­сах ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» та над­хо­дять до них че­рез бор­ги пе­ред ро­сій­ською ком­па­ні­єю «Укр­ро­слі­зинг». Це мо­же обер­ну­ти­ся не­ви­пла­тою зар­пла­тні ме­тро­по­лі­те­нів­цям, при­зу­пи­не­н­ням ре­мон­тних ро­біт, зна­чним збіль­ше­н­ням ін­тер­ва­лу ру­ху по­їздів та ін­ши­ми сер­йо­зни­ми на­слід­ка­ми — аж до зу­пин­ки ме­тро.

На­га­да­є­мо істо­рію цьо­го за­тя­жно­го кон­флі­кту. Ще в 2009 ро­ці де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди по­го­ди­ли рі­ше­н­ня про укла­де­н­ня до­го­во­ру між Ки­їв­ським ме­тро­по­лі­те­ном та то­ва­ри­ством з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «Укр­ро­слі­зинг» на за­ку­пів­лю 100 ва­го­нів для сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну. Крім то­го, 15 жов­тня 2009 ро­ку КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» укла­ло з цим то­ва­ри­ством до­да­тко­ву уго­ду, вклю­чив­ши в до­го­вір так зва­ний ко­е­фі­ці­єнт ко­ри­гу­ва­н­ня, за яким ме­тро­по­лі­тен зо­бов’язав­ся ком­пен­су­ва­ти «Укр­ро­слі­зин­гу» всі ви­тра­ти, пов’яза­ні з по­ста­ча­н­ням ва­го­нів, у ра­зі якщо уго­ду не бу­де ви­ко­на­но до кін­ця. Так і ста­ло­ся. Ро­сі­я­ни по­ста­ви­ли на­шо­му ме­тро­по­лі­те­ну 100 ва­го­нів, при­дба­них у Крю­ків­сько­го ва­го­но­бу­дів­но­го за­во­ду та «Ва­гон­ма­шу» і «Ме­тро­ва­гон­ма­шу», до 28 лю­то­го 2013 ро­ку. А от пов­но­го роз­ра­хун­ку так і не бу­ло про­ве­де­но. Ви­пла- та га­ран­ту­ва­ла­ся бю­дже­тни­ми ко­шта­ми і від­бу­ва­ла­ся до 2013 ро­ку. А вже з 2014-го гро­ші для по­га­ше­н­ня ви­плат за до­го­во­ром не над­хо­ди­ли. І хо­ча з ме­тою ви­зна­н­ня уго­ди не­дій­сною «під­зем­ка» звер­та­лась до Го­спо­дар­сько­го су­ду м. Ки­є­ва та во­дно­час пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми бу­ли по­ру­ше­ні кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня що­до по­са­до­вих осіб, які під­пи­са­ли цю до­да­тко­ву уго­ду, про­те си­ту­а­ції це не ви­рі­ши­ло. Рі­ше­н­ням Го­спо­дар­сько­го су­ду м. Ки­є­ва від 14 черв­ня 2011 р. та по­ста­но­ва­ми Київського апе­ля­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду від 26 ли­пня 2011-го, Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни від 1 ли­сто­па­да 2011 р. по­зов­ні ви­мо­ги, апе­ля­цій­ні та ка­са­цій­ні скар­ги КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» та про­ку­ра­ту­ри мі­ста за­ли­ши­ли без за­до­во­ле­н­ня. Кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до по­са­до­вих осіб КП «Ки­їв­ський ме­тро- по­лі­тен» бу­ло за­кри­те у зв’яз­ку з від­су­тні­стю скла­ду зло­чи­ну.

У свою чер­гу, ТОВ «Укр­ро­слі­зинг» звер­ну­ло­ся до Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва з по­зов­ною за­явою про стя­гне­н­ня в при­му­со­во­му по­ряд­ку за­бор­го­ва­но­сті за до­го­во­ром лі­зин­гу, ро­зір­ва­н­ня йо­го та ви­тре­бу­ва­н­ня сво­го май­на. Су­ма по­зов­них ви­мог скла­да­ла май­же 1 мі­льярд 960 міль­йо­нів гри­вень. 13 трав­ня 2016 ро­ку суд ви­ніс ухва­лу, в якій за­бо­ро­нив КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» учи­ня­ти будь-які дії, спря­мо­ва­ні на ви­ко­ри­ста­н­ня взя­тих у лі­зинг ва­го­нів ме­тро. Ке­рів­ни­цтво «під­зем­ки» по­да­ло апе­ля­цію на це рі­ше­н­ня су­ду, і та­ким чи­ном вда­ло­ся до­мог­ти­ся ска­су­ва­н­ня аре­шту ва­го­нів. Але борг за­ли­шив­ся не­спла­че­ним. У ве­ре­сні 2016 ро­ку Ви­щий го­спо­дар­ський суд м. Ки­є­ва, а 31 сі­чня 2017 ро­ку Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд ухва- ли­ли стя­гну­ти з КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» на ко­ристь ТОВ «Укр­ро­слі­зинг» 1,97 млрд. грн. за­бор­го­ва­но­сті за до­го­во­ром фі­нан­со­вих лі­зин­го­вих по­слуг, згі­дно з яким фір­ма у 2009 ро­ці пе­ре­да­ла ме­тро­по­лі­те­ну в ко­ри­сту­ва­н­ня 40 ва­го­нів го­лов­них і 60 ва­го­нів про­мі­жних. При­чо­му в за­галь­ній су­мі бор­гу за­бор­го­ва­ність за са­мі ва­го­ни ста­но­ви­ла всьо­го 366 млн. грн., ре­шта — від­со­тки, пе­ня, ін­фля­цій­ні втра­ти та зло­по­лу­чний «ко­е­фі­ці­єнт ко­ри­гу­ва­н­ня». На по­ча­тку ве­ре­сня ни­ні­шньо­го ро­ку дер­жав­ний ви­ко­на­вець Мін’юсту ви­ніс по­ста­но­ву про арешт ко­штів КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен», що зна­хо­дя­ться в усіх ка­сах ме­тро­по­лі­те­ну і над­хо­дять до них.

Для ви­рі­ше­н­ня ці­єї кри­ти­чної си­ту­а­ції впро­довж остан­ніх двох ро­ків ме­тро­по­лі­тен ра­зом із юри­ста­ми Ки­їв­ра­ди та КМДА ро­бив усе мо­жли­ве що­до ро­зір­ва­н­ня ка­баль­но­го до­го­во­ру, за­зна­чив йо­го ке­рів­ник Ві­ктор Бра­гін­ський. Від­бу­ло­ся біль­ше 100 за­сі­дань су­дів усіх ін­стан­цій — про­те во­ни бу­ли не на ко­ристь ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства, і з ньо­го вже спи­са­ли близь­ко 200 млн. грн. у ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу. То­ді ме­тро­по­лі­тен за­про­по­ну­вав «Со­ло­мо­но­ве рі­ше­н­ня» — ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти цей борг і роз­ро­бив про­ект Ми­ро­вої уго­ди. Во­на, зокре­ма, пе­ред­ба­ча­ла, що з за­галь­ної су­ми бор­гу по­над 1,924 млрд. грн. під­зем­ни­ки ви­пла­тять 930 млн. грн. із ко­штів мі­сько­го бю­дже­ту до 31 гру­дня ни­ні­шньо­го ро­ку, а ре­шту — до кін­ця на­сту­пно­го. Цей до­ку­мент уже про­йшов за­твер­дже­н­ня від­по­від­них де­пар­та­мен­тів мі­ської адмі­ні­стра­ції, а та­кож по­стій­них ко­мі­сій Ки­їв­ра­ди з пи­тань бю­дже­ту та со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го роз­вит- ку, а та­кож iз пи­тань транс­пор­ту, зв’яз­ку та ре­кла­ми. До ре­чі, на за­сі­да­н­нях де­пу­та­тів бу­ли при­су­тні­ми й пред­став­ни­ки ТОВ «Укр­ро­слі­зинг», яке зараз на­зи­ва­є­ться «Ав­стро-угор­ська лі­зин­го­ва ком­па­нія», во­ни по­ки що не ска­за­ли за­клю­чно­го сло­ва. Тож про­бле­ма з бор­гом за­ли­ша­є­ться, і ме­тро­по­лі­тен зму­ше­ний пра­цю­ва­ти в на­пру­же­ній об­ста­нов­ці. «Єди­не, що по­ки нас ря­тує, — за­зна­чив ди­ре­ктор «під­зем­ки», — у ме­тро­по­лі­те­ну про­сто не­має та­ких гро­шей для спи­са­н­ня, то­му що весь до­хід іде на ви­пла­ту зар­пла­ти та опла­ту ко­му­наль­них по­слуг. Та­ка ситуація де­ста­бі­лі­зує нор­маль­ну го­спо­дар­ську ді­яль­ність під­при­єм­ства, уне­мо­жлив­лює про­ве­де­н­ня своє­ча­сних ро­біт із об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­ту те­хні­чних за­со­бів ме­тро­по­лі­те­ну, під­три­ма­н­ня на на­ле­жно­му рів­ні без­пе­ки та яко­сті па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень, своє­ча­сну ви­пла­ту за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­кам».

Вар­то за­зна­чи­ти, що ни­ні­шній мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко, щоб розв’яза­ти гор­ді­їв ву­зол про­блем ме­тро­по­лі­те­ну, зав’яза­ний по­пе­ре­дньою вла­дою, не­о­дно­ра­зо­во звер­тав­ся до уря­ду, пар­ла­мен­ту та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни що­до вклю­че­н­ня Ра­дою на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни ком­па­нії «Укр­ро­слі­зинг» до пе­ре­лі­ку сан­кцій­них че­рез ане­ксію Кри­му і вій­сько­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни. Крім то­го, він про­сив да­ти від­по­від­ні до­ру­че­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­рі, СБУ, МВС, щоб во­ни акти­ві­зу­ва­ли роз­слі­ду­ва­н­ня в рам­ках існу­ю­чих кри­мі­наль­них про­ва­джень та, за на­яв­но­сті під­став, по­ру­ши­ли но­ві кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня за вка­за­ни­ми фа­кта­ми. Окре­ме звер­не­н­ня бу­ло та­кож ухва­ле­не і спря­мо­ва­не від Ки­їв­ської мі­ськра­ди. Про­те всі ці зу­си­л­ля мі­ської вла­ди не да­ли по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту — ре­а­кції від ви­щої дер­жав­ної вла­ди та цих ві­домств не на­ді­йшло. Тож про­бле­му, на­пев­не, до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти са­мо­му мі­сту і якнай­швид­ше — до­ки сто­ли­чний ме­тро­по­лі­тен не опи­нив­ся на ме­жі бан­крут­ства, а па­са­жи­ри не за­ли­ши­ли­ся без на­дій­но­го і без­пе­чно­го транс­пор­ту.

Фото з сай­та depo.ua.

Чи зу­пи­нить Мо­сква ки­їв­ське ме­тро?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.