Ну, по­ле­ті­ли...

В Укра­ї­ні пе­ре­тну­ли­ся ін­те­ре­си двох ло­у­ко­стів: «Ві­зейр» та «Райя­нейр». Пер­ший го­ту­є­ться від­но­ви­ти свою до­чір­ню ком­па­нію, дру­гий актив­но осво­ює ре­гіо­наль­ні ае­ро­пор­ти: че­ка­є­мо но­вих на­прям­ків і низь­ких цін

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Не­що­дав­но в транс­порт­ній сфе­рі Укра­ї­ни від­бу­ли­ся дві ме­га–по­дії, які мо­жуть сут­тє­во на­бли­зи­ти нас до єв­ро­пей­ської пра­кти­ки — на­да­ти до­ступ біль­шо­сті укра­їн­цiв до де­ше­вих авіа­пе­ре­ве­зень. Одра­зу два най­біль­ші єв­ро­пей­ські ло­у­ко­сте­ри — «Райя­нейр» і «Ві­зейр» — ого­ло­си­ли про пла­ни сут­тє­во збіль­ши­ти свою при­су­тність на укра­їн­сько­му рин­ку, а остан­ній на­віть по­обі­цяв від­но­ви­ти свою до­чір­ню ком­па­нію «Ві­зейр–Укра­ї­на» із на­тя­ком на від­нов­ле­н­ня вну­трі­шніх мар­шру­тів за бю­дже­тни­ми роз­цін­ка­ми.

«Райя­нейр» по­чи­нає і...

Ір­ланд­ський «Райя­нейр» — пре­зен­ту­ва­ти пла­ни яко­го до Ки­є­ва при­був сам топ Де­від О’ Брайян, що вже ма­ло свід­чи­ти про сер­йо­зність за­хо­ду, — ви­рі­шив ін­ве­сту­ва­ти в укра­їн­ську екс­пан­сію 1,5 млрд. єв­ро. О’ Брайян по­яснив: ком­па­нія має на­мір збіль­шу­ва­ти ін­тен­сив­ність по­льо­тів до на­шої дер­жа­ви, а то­му від­криє но­ві рей­си.

Тре­ба ро­зу­мі­ти, що два мі­ся­ці ро­бо­ти на на­шо­му рин­ку — «райя­ни» лі­та­ють із Ки­є­ва та Льво­ва до низ­ки єв­ро­пей­ських міст — ви­яви­ли­ся опти­мі­сти­чни­ми з то­чки зору бі­зне­су. До ре­чі, пер­ший рейс, який ви­ко­на­ли ір­ланд­ці — Бер­лін— Ки­їв—Бер­лін, за да­ни­ми ком­па­нії, був за­пов­не­ний на 95% із Бер­лі­на і на всі сто — на зво­ро­тно­му шля­ху.

Бу­ло анон­со­ва­но 5 но­вих мар­шру­тів iз Ки­є­ва, які за­пра­цю­ють уже на­ве­сні 2019 ро­ку: із сто­ли­чно­го ле­то­ви­ща «Бо­ри­спіль» до Афін, Со­фії, Па­фо­са, Ман­че­сте­ра та Ду­блі­на. Пер­ши­ми трьо­ма з них мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся всі без ви­ня­тку укра­їн­ці, які ма­ють біо­ме­три­чні па­спор­ти. На лі­нії до Афін мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на до­во­лі низь­кі ці­ни, адже за цим мар­шру­том уже сьо­го­дні здій­сню­ють пря­мі ре­гу­ляр­ні пе­ре­льо­ти при­найм­ні три авіа­ком­па­нії. «Райя­ни» бу­дуть че­твер­ти­ми, і це зму­сить їх ду­ма­ти про фа­ктор ці­ни.

Не­до­ро­гою має бу­ти і Со­фія, адже про від­нов­ле­н­ня пря­мо­го пе­ре­льо­ту в 2019 ро­ці за цим мар­шру­том ого­ло­си­ла ком­па­нія «МАУ», про­по­ну­ю­чи ці­ни від 400 грн. в один бік. Що­прав­да, при ку­пів­лі їх за 10 мі­ся­ців до ви­льо­ту. Рейс до Со­фії мо­же бу­ти ці­ка­вим па­са­жи­рам, які пря­му­ють на пів­ні­чно-гре­цькі ку­рор­ти. Із сто­ли­ці Бол­га­рії до гре­цьких при­мор­ських ку­рор­тів — близь­ко п’яти го­дин на­зем­ним транс­пор­том. Те­о­ре­ти­чно мо­жна та­ким шля­хом ді­ста­ти­ся і, вла­сне, бол­гар­ських чор­но­мор­ських місць для від­по­чин­ку, до­ро­га із Со­фії до Вар­ни чи Бур­га­са займе ли­ше тро­хи біль­ше ча­су, ніж до Ка­ва­ли і май­же стіль­ки, як до Хал­хі­ді­ків.

Чу­до­вий ва­рі­ант Ки­їв—Па­фос — для охо­чих про­ве­сти час на остро­ві Кіпр. З одно­го бо­ку, це альтернатива вже існу­ю­чо­му рей­су «Ві­зей­ра» до Лар­на­ки, ку­ди та­кож лі­тає «МАУ». Адже мо­жна, ска­жі­мо, пі­ді­бра­ти со­бі при­літ і ви­літ iз рі­зних місць: зна­йшов­ши ви­гі­дну ці­но­ву про­по­зи­цію. З дру­го­го бо­ку, за­хі­дне узбе­реж­жя Кі­пру є ні­чим не гір­шим мі­сцем для лі­тньої від­пус­тки, ніж «ро­сій­ська» Лар­на­ка...

Рейс із сто­ли­ці Укра­ї­ни до Ду­блі­на, де, вла­сне ка­жу­чи, і ба­зу­є­ться ір­ланд­ська ком­па­нія, — крок ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ний. Сво­го ча­су він уже фі­гу­ру­вав у пе­ре­лі­ку про­по­зи­цій «Райя­ней­ру» до Ки­є­ва: у свій пер­ший «за­хід» на на­шу те­ри­то­рію. Тоб­то до ли­пня 2017 ро­ку, ко­ли пе­ре­ві­зник пі­шов з укра­їн­сько­го рин­ку, так і не по­чав­ши здій­сню­ва­ти анон­со­ва­ні рей­си.

Аби ста­ти па­са­жи­ром до Ду­блі­на, як і до Ман­че­сте­ра, — ще один но­вий на­пря­мок із Ки­є­ва, як ві­до­мо, тре­ба ма­ти бри­тан­ську ві­зу.

Плюс 20 су­ден «Ві­зей­ру»

Але за­яв­ле­ні рей­си ви­яви­ли­ся да­ле­ко не остан­нім сюр­при­зом ір­ланд­сько­го го­стя. Де­від О’Брайян офі­цій­но під­твер­див про пла­ни ком­па­нії роз­ши­ри­ти свою ук- ра­їн­ську мар­шру­тну кар­ту — і не­вдов­зі, мо­жли­во, від­кри­ти рей­си до Оде­си, Хер­со­на, Хар­ко­ва. «Ми роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість за­пу­ску рей­сів із усіх цих трьох міст», — обна­ді­яв він пред­став­ни­ків ві­тчи­зня­них ре­гіо­нів, від­да­ле­них від Ки­є­ва і Льво­ва.

Для ни­ні­шньої стра­те­гії ком­па­нії «Райя­нейр», яка вже не за­до­воль­ня­є­ться ста­біль­ним єв­ро­пей­ським рин­ком і вклю­чає до пе­ре­лі­ку сво­їх ае­ро­пор­тів при­зна­че­н­ня, ска­жі­мо, два ле­то­ви­ща у Йор­да­нії, — хер­сон­ські і хар­ків­ські пла­ни не ви­гля­да­ють уже аж так фан­та­сти­чно, як це зда­ва­ло­ся би ще п’ять ро­ків то­му. Пи­та­н­ня «А ку­ди ж лі­та­ти­муть «райя­ни» зі схо­ду і пів­дня Укра­ї­ни?» ір­ланд­ський топ на­ра­зі за­ли­шив без від­по­віді. За ін­сай­дер­ською ін­фор­ма­ці­єю, це мо­же бу­ти не тіль­ки Єв­ро­па. А з то­чки зору на­кла­дних ви­трат на пе­ре­літ, бу­ло б до­во­лі ло­гі­чно, як­би це бу­ла не Єв­ро­па...

Але на­віть та­кі пла­ни тьмя­ні­ють на тлі за­яви, яку зро­бив очіль­ник за­пе­кло­го дру­га ір­ланд­ців, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Ві­зейр» Джо­зеф Ва­ра­ді. На зу­стрі­чі з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком і мі­ні­стром Оме­ля­ном пан Ва­ра­ді ска­зав: во­ни пла­ну­ють від­нов­лю­ва­ти свою до­чір­ню ком­па­нію «Ві­зейр-Укра­ї­на», яку головний офіс за­крив у кри­зо­во­му для Укра­ї­ни 2015 ро­ці че­рез ба­га­то­міль­йон­ні зби­тки.

На цьо­му тлі ін­фор­ма­ція про два но­ві рей­си «Ві­зей­ру» (Ки­їв—Кра­ків і Хар­ків— Кра­ків) ви­гля­да­ла вже не так ці­ка­во...

Ін­ве­сти­ції «ві­зів» — якщо укра­їн­ську «до­чку» та­ки від­кри­ють — ста­но­ви­ти­муть 2,5 млрд. до­ла­рів. За них «Ві­зейр» має на­мір да­ти ро­бо­ту ше­сти ти­ся­чам укра­їн­ців. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що флот «Ві­зейр-Укра­ї­на» має ста­но­ви­ти 20 (!) по­ві­тря­них су­ден — у то­му чи­слі 10 лі­та­ків уже в 2019 ро­ці, які ба­зу­ва­ти­му­ться не ли­ше в Жу­ля­нах, Льво­ві та Хар­ко­ві, звід­ки сьо­го­дні лі­тає пе­ре­ві­зник, а й в «ін­ших мі­стах». Но­ві ж рей­си ком­па­нії про­ля­га­ти­муть не ли­ше до Єв­ро­пи, а й «за її ме­жі».

Що одра­зу ж про­по­нує чи­ма­ло ва­рі­ан­тів для ман­дрів­ни­ка. Вра­хо­ву­ю­чи, на­при­клад, що із ба­зи в Бу­да­пе­шті «Ві­зейр» лі­тає, зокре­ма, до Азер­бай­джа­ну — Ба­ку і Ка­зах­ста­ну — Аста­ни.

До Бар­се­ло­ни чи За­по­ріж­жя?..

Для пе­ре­сі­чно­го укра­їн­сько­го авіа­па­са­жи­ра від­нов­ле­н­ня «Ві­зейр–Укра­ї­на» по­тен­цій­но да­рує ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті. Пов’яза­ні, на­при­клад, із ве­ли­кою кіль­кі­стю «за­мо­ро­же­них» — ду­же пер­спе­ктив­них мар­шру­тів, на які ма­ла до­звіл укра­їн­ська «до­чка», але не має ма­те­рин­ська ком­па­нія. І то­му пі­сля лі­кві­да­ції ком­па­нії угор­ська «Ві­зейр» не мо­гла ви­ко­ну­ва­ти їх.

Від­так, якщо ком­па­нія від­но­вить свою ре­є­стра­цію, мо­жна бу­де спо­ді­ва­ти­ся й на від­нов­ле­н­ня іта­лій­ських та іспан­ських на­прям­ків. Зокре­ма, із Ки­є­ва та Льво­ва до Мі­ла­на (Бер­га­мо), Ве­не­ції (Тре­ві­зо), Ри­ма, Не­а­по­ля, а та­кож Бар­се­ло­ни (Жи­ро­на) та Ва­лен­сії. Се­ред по­пу­ляр­них мар­шру­тів «Ві­зейр-Укра­ї­на» бу­ло та­кож Ку­та­ї­сі, ку­ди ком­па­нія лі­та­ла із Ки­є­ва та Хар­ко­ва і пла­ну­ва­ла лі­та­ти зі Льво­ва.

Се­ред ого­ло­ше­них, але не здій­сне­них рей­сів пер­спе­ктив­ним мо­жна вва­жа­ти Львів—Тель-Авів. Рейс під зна­ком за-

пи­та­н­ня — Ки­їв—Ду­бай, який ком­па­нія сво­го ча­су за­кри­ла че­рез ко­мер­цій­ну не­при­ва­бли­вість.

Не менш ці­ка­вою опці­єю ро­бо­ти від­нов­ле­ної «до­чки» мо­же ста­ти ре­став­ра­ція низ­ки вну­трі­шніх, укра­їн­ських, мар­шру­тів — про що свід­чать ін­сай­дер­ські да­ні. Утім на стар­ті ро­бо­ти ком­па­нії у кві­тні 2008 ро­ку цей на­пря­мок «ві­зам» яв­но не пі­шов. У сво­є­му пер­шо­му прес–ре­лі­зі бу­ло ого­ло­ше­но про 7 вну­трі­шніх рей­сів. Із них 5 ма­ли стар­ту­ва­ти з Ки­є­ва: до Льво­ва, Хар­ко­ва, Оде­си, За­по­ріж­жя, Сім­фе­ро­по­ля, два ін­ші ма­ли зв’яза­ти го­лов­не мі­сто Кри­му з Хар­ко­вом і Льво­вом.

Але вже на­при­кін­ці трав­ня «Ві­зей­рУкра­ї­на» від­мо­ви­ла­ся від Хар­ко­ва і За­по­ріж­жя, по­яснив­ши це «обме­же­ни­ми сло­та­ми в ае­ро­пор­тах і ви­щим по­пи­том на ін­ші на­прям­ки». «Ін­ші» та­кож про­існу­ва­ли не­дов­го: спо­ча­тку від­мо­ви­ли­ся від оде­сько­го рей­су, зо­се­ре­див­шись на львів­сько­му та сім­фе­ро­поль­сько­му.

Утiм за­пов­ню­ва­ність бор­тів сто­ли­ці Га­ли­чи­ни, на­віть по­при низь­ку ці­ну — від 49 грн. в один бік, що за то­ді­шнім кур­сом ста­но­ви­ло тро­хи біль­ше 10 до­ла­рів, — бу­ла за­зви­чай до­во­лі низь­кою. Мо­жли­во, че­рез не­зру­чний час ви­льо­ту: лі­так стар­ту­вав з «Бо­ри­спо­ля» о 6-й го­ди­ні ран­ку...

У ве­ре­сні цьо­го ж 2008 ро­ку за­крив­ся се­зон­ний рейс Львів—Сім­фе­ро­поль, від­так «на кри­лі» за­ли­шив­ся єди­ний і, зда­ва­ло­ся би, без­про­блем­ний рейс iз ко­мер­цій­ної то­чки зору Ки­їв–Сім­фе­ро­поль. Він про­існу­вав до­во­лі дов­го, але на­ве­сні 2013 ро­ку ке­рів­ни­цтво ком­па­нії від­мо­ви­ло­ся і від ньо­го, по­яснив­ши своє рі­ше­н­ня ви­со­кою за­тра­тні­стю і низь­кою оку­пні­стю мар­шру­ту. А та­кож пе­ре­орі­єн­та­ці­єю на зна­чно ви­гі­дні­ші єв­ро­пей­ські рей­си.

Хто на­ка­зав змі­ни­ти курс?

Тож сум­ні­ви, чи справ­ді, пам’ята­ю­чи про свій вну­трі­шньо­укра­їн­ський кейс, «Ві­зейр–Укра­ї­на» зно­ву ри­зи­кне на­сту­пи­ти на ці ж са­мі гра­блі, на­ра­зі ви­гля­да­ють до­во­лі пе­ре­кон­ли­во. Але пи­та­н­ня «А на­ві­що «Ві­зей­ру» це тре­ба?» — яке мо­же бу­ти зна­чно ці­ка­ві­шим, ніж на­віть во­но зву­чить на пер­ший по­гляд.

Якщо ж вну­трі­шніх пе­ре­льо­тів не бу­де, на­то­мість пе­ре­ві­зник ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме кон­се­рва­тив­ну модель роз­ви­тку, то­ді за­ли­ша­є­ться ін­три­гою пи­та­н­ня, а на яких рей­сах пра­цю­ва­ти­ме ці­лих де­сять лі­та­ків уже на­сту­пно­го ро­ку?

Адже ще рік то­му пред­став­ни­ки «ві­зів» на всі пи­та­н­ня жур­на­лі­стів про ймо­вір­ність від­нов­ле­н­ня сво­го пред­став­ни­цтва в Укра­ї­ні від­по­від­а­ли за­пе­ре­чно. А екс­пер­ти по­ясню­ва­ли: цьо­го не бу­де ні-

ко­ли, адже та­ка стру­кту­ра бу­ла ви­гі­дна го­лов­но­му офі­су «Ві­зей­ру» де­сять ро­ків то­му, до гар­мо­ні­за­ції на­шо­го за­ко­но­дав­ства з єв­ро­пей­ським. А зараз, мов­ляв, сен­су в по­ді­бних ді­ях не­має, і укра­їн­ську «до­чку» за­кри­ли так са­мо, як бол­гар­ську, яка ви­ко­на­ла свою мі­сію.

Най­ра­ціо­наль­ні­ше по­ясне­н­ня «ра­пто­вої змі­ни кур­су» мо­же сто­су­ва­ти­ся кон­ку­рен­ції із «Райя­ней­ром». Пі­сля при­хо­ду до нас ір­ланд­ця угор­ська ком­па­нія від­сту­пи­ла в тінь, а «райя­ни» по­ча­ли актив­но на­би­ра­ти обер­тів, при цьо­му ду­блю­ю­чи мар­шру­ти «Ві­зей­ру» — на­віть там, де в цьо­му не бу­ло пря­мої по­тре­би — на­ма­га­ю­чись ви­ті­сни­ти кон­ку­рен­та з рин­ку. Ко­ли ж офіс в Ду­блі­ні по­чав акти­ві­зу­ва­ти свою при­су­тність в Укра­ї­ні — в то­му чи­слі й адмі­ні­стра­тив­ним чи­ном, ви­ти­ска­ю­чи з ле­то­вищ ма­кси­маль­ні зниж­ки для се­бе — «Ві­зейр» був зму­ше­ний ді­я­ти.

Не­пря­мим під­твер­дже­н­ням та­ко­го ста­ну ре­чей ста­ли два мо­мен­ти: фра­за Джо­зе­фа Ва­ра­ді, по­ши­ре­на прес–слу­жбою ком­па­нії, що «Ві­зейр» «роз­ра­хо­вує на під­трим­ку укра­їн­ської вла­ди», а та­кож той факт, що оби­два то­пи двох кон­ку­ру­ю­чих ком­па­ній — О’ Брайян і Ва­ра­ді — при­ле­ті­ли до Ки­є­ва та про­ве­ли свої зу­стрі­чі з Пе­тром По­ро­шен­ком в один день! Тоб­то пу­блі­чно дру­гим в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі не хо­тів бу­ти жо­ден. До ре­чі, ра­ні­ше по­ді­бно­го пре­це­ден­ту — одно­ча­сних офі­цій­них за­хо­дів ке­рів­ни­цтва двох ком­па­ній в одно­му мі­сті — не тра­пля­ло­ся.

Свої бо­ну­си в цій си­ту­а­ції мо­же отри­ма­ти і Пре­зи­дент: де­ше­ві авіа­пе­ре­льо­ти все­ре­ди­ні Укра­ї­ни на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів мо­жуть ста­ти одним з ар­гу­мен­тів, який по­зба­вить ске­пси­су тих 20% укра­їн­ців, які ще не ви­зна­чи­ли­ся, за ко­го від­да­ти свій го­лос. А то­му є всі шан­си спо­ді­ва­ти­ся, пе­ре­мо­ви­ни бу­дуть успі­шни­ми і що Пе­тро По­ро­шен­ко до­зво­лить «Ві­зей­ру» тро­хи ско­ри­ста­ти­ся адмі­ні­стра­тив­ним ва­же­лем, — на­ти­сне, де мо­жна, на ке­рів­ни­цтво мі­сце­вих ле­то­вищ, аби ті на­да­ли «укра­їн­ській ком­па­нії» хо­ро­ший та­риф. Плюс йо­го ко­ман­да про­ло­бі­ює ви­рі­ше­н­ня су­пу­тніх про­блем для роз­ви­тку «ві­зів», що в кра­ї­ні з не­за­вер­ше­ною адмі­ні­стра­тив­ною ре­фор­мою зро­би­ти са­мим до­во­лі важ­ко. У ви­гля­ді ком­пен­са­ції ди­ска­ун­те­ра мо­жуть зму­си­ти хоч тро­хи по­лі­та­ти за не­при­бу­тко­ви­ми, «по­лі­ти­чни­ми» вну­трі­шньо­укра­їн­ськи­ми мар­шру­та­ми.

Але в су­хо­му під­сум­ку свою при­су­тність на ві­тчи­зня­но­му рин­ку «Ві­зейр» збе­ре­же: га­ран­ту­ю­чи кон­ку­рен­цію і низь­кі ці­ни за пе­ре­льо­ти. Адже, як ка­жуть у нас у на­ро­ді, «Не «Райя­ней­ром» єди­ним!»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.