Ор­га­ні­зо­ва­ні та ща­сли­ві

Як за­лу­чи­ти ма­лих ви­ро­бни­ків до си­стем­но­го рин­ку

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Ро­зви­ва­ти у не­ве­ли­чких се­лах ефе­ктив­ний агро­бі­знес у су­ча­сних умо­вах ста­не мо­жли­вим, тіль­ки якщо вда­сться ви­ве­сти ма­лих ви­ро­бни­ків на офі­цій­ний ри­нок. Для цьо­го зараз на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти ефе­ктив­не пра­во­ве по­ле, що ба­зу­ва­ти­ме­ться на вда­ло­му єв­ро­пей­сько­му до­сві­ді. Які пер­шо­чер­го­ві кро­ки тре­ба для цьо­го зро­би­ти, обго­во­рю­ва­ли уча­сни­ки екс­пер­тно­го «кру­гло­го сто­лу» «За­лу­че­н­ня ма­лих ви­ро­бни­ків до ор­га­ні­зо­ва­но­го аграр­но­го рин­ку. Су­ча­сний стан та стра­те­гія для Укра­ї­ни». Йо­го ор­га­ні­зу­ва­ло Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства ра­зом із пред­став­ни­цтвом Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні та за під­трим­ки Про­е­кту ЄС «Під­трим­ка впро­ва­дже­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської та про­до­воль­чої по­лі­ти­ки».

Участь у «кру­гло­му сто­лі» бу­ла до­во­лі пред­став­ни­цькою, за­свід­чив­ши не фор­маль­ну за­ці­кав­ле­ність ці­єю те­мою і її ре­а­лі­за­ці­єю всіх гі­по­те­ти­чних уча­сни­ків про­це­су. Окрім пред­став­ни­ків уря­ду, обго­во­ри­ти пер­спе­ктив­ну спів­пра­цю при­йшли го­ло­ва Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го фон­ду під­трим­ки фер­мер­ських го­спо­дарств Юрій Апаль­ков, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів та при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни Ми­ко­ла Стри­жак, ке­рів­ник се­кто­ру сіль­сько­го го­спо­дар­ства Пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Крі­сті­ан Бен Хелл, ке­рів­ник Про­е­кту SAFPI Джон Міллнз, ке­рів­ник гру­пи сіль­сько­го го­спо­дар­ства Гру­пи під­трим­ки ЄС Укра­ї­ни Мар­кус Клін­глер, пред­став­ни­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, ін­ших за­ці­кав­ле­них мі­ні­стерств, КМУ, на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни, єв­ро­пей­ські екс­пер­ти, пред­став­ни­ки Про­е­ктів між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги. «Під­трим­ка ма­лих ви­ро­бни­ків та їх кон­ку­рен­то­спро­мо­жність до­рів­нює роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій та ком­фор­тно­му жит­ті на се­лі. Ця про­ста фор­му­ла успі­шно ре­а­лі­зо­ву­є­ться в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах і має мі­цно за­крі­пи­ти­ся в Укра­ї­ні. Ми вже на­пра­цю­ва­ли низ­ку за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив, се­ред яких фі­кса­ція у від­со­тко­во­му від­но­шен­ні в бю­дже­ті су­ми під­трим­ки са­ме ма­лих ви­ро­бни­ків, ство­ре­н­ня дер­жав­них аграр­них ре­є­стрів та пла­ті­жно­го агент­ства, впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми пільг та по­да­тко­вих сти­му­лів для фер­ме­рів», — за­пев­няє за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Ві­ктор Ше­ре­ме­та.

Ва­жли­ву роль ре­є­стра­ції ма­лих ви­ро­бни­ків та ді­яль­но­сті сі­мей­них ферм під­твер­ди­ли пред­став­ни­ки ЄС, де впро­ва­дже­н­ня та­ко­го ме­ха­ні­зму да­ло хо­ро­ші пло­ди. За сло­ва­ми Мар­ку­са Клін­гле­ра, ре­є­стра­ція по­си­лює ко­му­ні­ка­цію між ви­ро­бни­ка­ми та дер­жа­вою, під­ви­щує до­ві­ру між ни­ми, до­зво­ляє ви­зна­чи­ти кон­кре­тні по­тре­би ви­ро­бни­ків та роз­ро­би­ти ефе­ктив­ну фі­нан­со­ву під­трим­ку. А Джон Міллнз за­зна­чив, що зав­дя­ки ре­є­стра­ції та ва­го­мій під­трим­ці в Єв­ро­пі са­ме сі­мей­ні фер­ми є най­по­ши­ре­ні­шою фор­мою го­спо­да­рю­ва­н­ня: во­ни за­пов­ню­ють рин­ки про­ду­кці­єю з до­да­ною вар­ті­стю, спро­щу­ють ви­бір для спо­жи­ва­ча, до­зво­ля­ють під­три­му­ва­ти тра­ди­цій­ні та ре­гіо­наль­ні про­ду­кти, спри­я­ють роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій, збе­рі­га­ють ланд­ша­фти та мі­сця про­жи­ва­н­ня за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня менш ін­тен­сив­них ме­то­дів ведення сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

За ре­зуль­та­та­ми «кру­гло­го сто­лу» уча­сни­ки за­про­по­ну­ва­ли се­ред прі­о­ри­те­тних дій уря­ду що­до на­да­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки на 2020-2025 ро­ки ви­зна­чи­ти клю­чо­вим роз­ви­ток ма­лих ви­ро­бни­ків та сі­мей­них го­спо­дарств. Пред­став­ни­цтво ЄС в Укра­ї­ні про­дов­жить ім­пле­мен­та­цію за­хо­дів, спря­мо­ва­них на роз­ви­ток сіль­ських те­ри­то­рій та під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті аграр­ної га­лу­зі і ма­лих сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.