Ялин­ко­ві стар­ти

В Укра­ї­ні роз­по­чи­на­є­ться «хвой­на» кам­па­нія — 2018

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Дер­жав­ні лі­со­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства роз­по­чи­на­ють ре­а­лі­за­цію но­во­рі­чних яли­нок. Їх за­го­тов­ля­ють на спе­ці­аль­них план­та­ці­ях або під час ру­бок для фор­му­ва­н­ня та оздо­ров­ле­н­ня лі­сів. Та­кі ме­то­ди «оя­ли­не­н­ня» всіх ба­жа­ю­чих мі­ні­мі­зу­ють шко­ду для дов­кі­л­ля.

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Дер­жлі­с­агент­ства, асор­ти­мент по­рід, ви­ро­ще­них і ле­галь­но про­по­но­ва­них як но­во­рі­чні ялин­ки, цьо­го ро­ку до­во­лі ши­ро­кий: со­сна зви­чай­на, со­сна пал­ла­са (крим­ська), яли­на єв­ро­пей­ська (сме­ре­ка), яли­ця бі­ла (пі­хта). Дер­жав­ні лі­со­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства пла­ну­ють про­тя­гом гру­дня ре­а­лі­зу­ва­ти близь­ко 500 ти­сяч но­во­рі­чних яли­нок. Ви­ро­ще­ні де­ре­ва, за­пла­но­ва­ні для ре­а­лі­за­ції, за­го­тов­лю­ю­ться під за­мов­ле­н­ня по­ку­пців.

Ці­но­ва по­лі­ти­ка на но­во­рі­чні ялин­ки в 2018 ро­ці за­ли­ша­є­ться на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку: се­ре­дня ці­на при ку­пів­лі яли­нок у дер­жав- них ліс­го­спах — 60-70 гри­вень за по­гон­ний метр. Ба­жа­ю­чі мо­жуть осо­би­сто озна­йо­ми­ти­ся з об­ся­га­ми, мі­сця­ми ре­а­лі­за­ції, ці­на­ми на но­во­рі­чні ялин­ки на сай­тах обла­сних управ­лінь лі­со­ми­слив­сько­го го­спо­дар­ства та ліс­го­спів. Мо­жна, до ре­чі, ку­пу­ва­ти ялин­ки не ли­ше оптом, а й у роз­дріб про­сто в дер­жав­них ліс­го­спах. Так ви­йде зна­чно де­шев­ше, ніж на ялин­ко­вих ба­за­рах. Окрім то­го, ліс­го­спи ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­муть роз­дрі­бну тор­гів­лю ялин­ка­ми на тор­го­вих то­чках, май­дан­чи­ках, яр­мар­ках і рин­ках обла­сних, ра­йон­них цен­трів та ін­ших на­се­ле­них пун­ктів.

Но­во­рі­чні ялин­ки бу­дуть мар­ку­ва­ти­ся спе­ці­аль­ни­ми уні­фі­ко­ва­ни­ми за­со­ба­ми: са­мо­клей­ни­ми ети­ке­тка­ми та пла­стма­со­ви­ми бир­ка­ми-стяж­ка­ми. Во­ни лег­ко роз­ри­ва­ю­ться при спро­бі їх зня­ти, тим са­мим уне­мо­жлив­лю­є­ться їх по­втор­не ви­ко­ри­ста­н­ня. Та­кі ети­ке­тки мі­стять ін­ди­ві­ду­аль­ний но­мер та від­по­від­ний йо­му штрих-код, який за­не­се­но у Си­сте­му еле­ктрон­но­го облі- ку де­ре­ви­ни. У Си­сте­мі ЕОД вно­ся­ться да­ні що­до по­ста­чаль­ни­ка, йо­го під­по­ряд­ко­ва­но­сті і фор­ми вла­сно­сті.

Пе­ре­ві­ри­ти по­хо­дже­н­ня ялин­ки в ре­жи­мі он­лайн мо­жна, ввів­ши но­мер з уні­фі­ко­ва­но­го за­со­бу, при- крі­пле­но­го до ялин­ки, на сай­ті https://www.ukrforest. com/check Якщо ін­фор­ма­ція на цьо­му сай­ті від­су­тня, по­хо­дже­н­ня ялин­ки мо­же бу­ти сум­нів­ним. Спо­ді­ва­є­мо­ся, ле­галь­них яли­нок ви­ста­чить на всіх ба­жа­ю­чих.

Та­кі бир­ки та стяж­ки — га­ран­тія ва­шо­го вкла­ду в еко­ло­гі­чну без­пе­ку та збе­ре­же­н­ня лі­сів в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.