За­лі­зни­ця за­мість пор­тів

Із ча­су ане­ксії Кри­му та змі­ни пра­вил про­хо­дже­н­ня Кер­чен­ської про­то­ки пор­ти Азов­сько­го мо­ря змен­ши­ли екс­порт зер­на

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

У 2017/2018 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці че­рез пор­ти Бер­дян­ська та Ма­рі­у­по­ля екс­пор­ту­ва­ли ли­ше 2 міль­йо­ни тонн зер­на. Про це роз­по­вів пре­зи­дент Укра­їн­ської зер­но­вої асо­ці­а­ції (УЗА) Ми­ко­ла Гор­ба­чов. За йо­го сло­ва­ми, для про­хо­дже­н­ня че­рез Кер­чен­ську про­то­ку су­дно­вла­сни­ку не­об­хі­дно за­пла­ти­ти Кер­чен­сько­му пор­ту два пла­те­жі, та­ким чи­ном, ко­жен із су­дно­вла­сни­ків ви­му­ше­ний був би під­три­му­ва­ти еко­но­мі­чні від­но­си­ни з не­за­кон­но ане­ксо­ва­ною те­ри­то­рі­єю. Від­так біль­шість пер­шо­кла­сних зер­но­вих ком­па­ній ви­рі­ши­ли пі­ти з цих пор­тів, що ста­ло при­чи­ною зна­чно­го ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту зер­на з пор­тів Азов­сько­го мо­ря за остан­ні два ро­ки.

«На да­ний час Укра­ї­на про­тя­гом се­зо­ну екс­пор­тує близь­ко 45 міль­йо­нів тонн зер­но­вих і олій­них (се­ре­дній по­ка­зник за остан­ні чо­ти­ри ро­ки), з яких близь­ко 2 міль­йо­нів тонн від­ван­та­жу­ють із пор­тів Ма­рі­у­по­ля та Бер­дян­ська. У цьо­му ре­гіо­ні Укра­ї­на актив­но тор­гу­ва­ла з Ту­реч­чи­ною та Єв­ро­пою са­ме не­ве­ли­ки­ми ко­ра­бля­ми (по 5-6 ти­сяч тонн), оскіль­ки аква­то­рія Азов­сько­го мо­ря не до­зво­ляє ван­та­жи­ти ве­ли­ко­тон­на­жні су­дна», — за­зна­чив Ми­ко­ла Гор­ба­чов.

Пре­зи­дент УЗА під­кре­слив, що азов­ські пор­ти від­ван­та­жу­ють ли­ше 5 від­со­тків від за­галь­но­го екс­пор­ту зер­на, то­му на сьо­го­дні ситуація не є ка­та­стро­фі­чною. «Ці 5 від­со­тків мо­жна пе­ре­роз­по­ді­ли­ти на ін­ші пор­ти, то­му для Укра­ї­ни в ці­ло­му про­блем не бу­де. Але це по­га­ний си­гнал для ін­ве­сто­рів, адже там при­су­тні ком­па­нії, які вкла­ли гро­ші в ін­фра­стру­кту­ру. Для них це істо­тні втра­ти. Ще один мі­нус — втра­та ро­бо­чих місць, по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в ре­гіо­ні, та­кі фа­кто­ри ні­як не спри­я­ти­муть подаль­шо­му роз- ви­тку бі­зне­су», — вва­жає він.

Най­більш ва­жли­вим аспе­ктом у мо­жли­во­му пе­ре­роз­по­ді­лі екс­порт­них по­то­ків, на дум­ку Миколи Гор­ба­чо­ва, є за­лі­зни­чна ло­гі­сти­ка. «Укра­їн­ська за­лі­зни­ця — тре­тя за роз­мі­ра­ми на Єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті, у нас до­ста­тньо за­лі­зни­чних гі­лок. Про­бле­ма ж, яка є на за­лі­зни­ці — де­фі­цит ло­ко­мо­тив­ної тя­ги. І якщо ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня, та­кий пе­ре­роз­по­діл ста­не мо­жли­вим», — під­су­му­вав Гор­ба­чов. Пер­ші су­дна вже по­пря­му­ва­ли в Бер­дян­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт пі­сля пов­ної бло­ка­ди ру­ху тор­го­вих су­ден че­рез Кер­чен­ську про­то­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.