ВТРА­ТИ Він три­мав кер­мо у ча­си ве­ли­ких змін

Аме­ри­ка про­ща­є­ться з 41-м пре­зи­ден­том Джор­джем Бу­шем-стар­шим

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Зав­тра в аме­ри­кан­сько­му шта­ті Те­хас по­хо­ва­ють iз дер­жав­ни­ми по­че­стя­ми 41-го пре­зи­ден­та, а до то­го — 43-го ві­це­пре­зи­ден­та Спо­лу­че­них Шта­тів Джор­джа Гер­бер­та Уо­ке­ра Бу­ша. Ни­ні у Ва­шинг­то­ні три­ва­ють кіль­ка­ден­ні жа­ло­бні уро­чи­сто­сті. Се­ре­ду, 5 гру­дня, пре­зи­дент США До­нальд Трамп ого­ло­сив днем на­ціо­наль­ної жа­ло­би і на­ка­зав при­спу­сти­ти аме­ри­кан­ський пра­пор на уря­до­вих бу­дів­лях. Сьо­го­дні всі фе­де­раль­ні дер­жав­ні уста­но­ви США за­чи­не­ні.

Джордж Буш-стар­ший, який упро­довж остан­ніх ро­ків сво­го жи­т­тя по­тер­пав від хво­ро­би Пар­кін­со­на, по­мер ми­ну­лої п’ятни­ці у ві­ці 94 ро­ків в ото­чен­ні ро­ди­ни та най­ближ­чих дру­зів, се­ред яких бу­ли ко­ли­шній держ­се­кре­тар США Джеймс Бей­кер та йо­го ба­га­то­рі­чний ду­хов­ний по­ра­дник, па­стор Рас­селл Лі­вен­сон. Пе­ред смер­тю Буш стар­ший мав те­ле­фон­ну роз­мо­ву зі сво­їм стар­шим си­ном, 43-м пре­зи­ден­том США Джор­джем Бу­шем­мо­лод­шим, який те­пер ме­шкає в Дал­ла­сі, штат Те­хас. Син ска­зав уми­ра­ю­чо­му, що він «був чу­до­вим ба­тьком і що він йо­го лю­бить». На що Буш-стар­ший від­по­вів: «Я теж те­бе лю­блю». І це бу­ли йо­го остан­ні сло­ва.

Жа­ло­бні уро­чи­сто­сті роз­по­ча­ли­ся в по­не­ді­лок об 11.30 за ва­шинг­тон­ським ча­сом із пе­ре­ве­зе­н­ня тру­ни з ті­лом по­кій­но­го уря­до­вим лі­та­ком з ае­ро­пор­ту Х’юсто­на у шта­ті Те­хас до ба­зи ВПС США Ен­дрюс по­бли­зу Ва­шинг­то­на. Да­лі до­мо­ви­ну з ті­лом по­мер­ло­го до­ста­ви­ли у Ва­шинг­тон на Ка­пі­то­лій. О 19.30 за мі­сце­вим ча­сом по­не­діл­ка во­на бу­ла ви­став­ле­на для гро­мад­сько­го про­ща­н­ня в Ро­тон­ді — цен­траль­ній за­лі під го­лов­ним ку­по­лом Ка­пі­то­лію, го­лов­но­му при­мі­щен­ні Кон­гре­су США. О 8.45 вів­тор­ка роз­по­ча­ла­ся це­ре­мо­нія пу­блі­чно­го про­ща­н­ня.

Сьо­го­дні, 5 гру­дня, тру­ну з ті­лом Джор­джа Бу­ша-стар­шо­го пе­ре­ве­зуть iз Ка­пі­то­лію до На­ціо­наль­ної ка­фе­дри Єпи­ско­паль­ної цер­кви, де об 11-й го­ди­ні за мі­сце­вим ча­сом (о 18-й за ки­їв­ським) роз­по­чне­ться жа­ло­бна слу­жба за уча­стi ро­ди­ни по­мер­ло­го, пре­зи­ден­та Трам­па з дру­жи­ною, ко­ли­шніх пре­зи­ден­тів США, пред­став­ни­ків уря­дів за­ру­бі­жних кра­їн та ди­пло­ма­тів.

Про­щаль­не сло­во ви­го­ло­сять Джордж Буш-мо­лод­ший та кіль­ка ін­ших осіб із чи­сла йо­го най­ближ­чо­го ото­че­н­ня, а та­кож прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди ча­сів пре­зи­ден­та Бу­ша-стар­шо­го Бра­ян Мал­ру­ні та ко­ли­шній головний ре­да­ктор ти­жне­ви­ка «Нью­свік» Джон Мі­чем, який є ав­то­ром най­кра­щої на цей час ав­то­ри­зо­ва­ної біо­гра­фі­чної кни­ги «При­зна­че­н­ня і вла­да. Аме­ри­кан­ська одіс­сея Джор­джа Гер­бер­та Уо­ке­ра Бу­ша». Ни­ні­шній пре­зи­дент До­нальд Трамп не ви­сту­па­ти­ме. Ра­ні­ше Трамп не раз пу­блі­чно кри­ти­ку­вав ро­ди­ну Бу­шів.

Сьо­го­дні ж, від­ра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня це­ре­мо­нії про­ща­н­ня, тру­на з ті­лом Джор­джа Бу­ша-стар­шо­го по­вер­не­ться до Х’юсто­на, де бу­де ви­став­ле­на в єпис­ко­паль­ній цер­кві св. Мар­ті­на. Джор­джа Бу­ша-стар­шо­го по­хо­ва­ють зав­тра близь­ко 17-ї го­ди­ни на те­ри­то­рії пре­зи­дент­ської бі­бліо­те­ки йо­го іме­ні в Кол­ледж-Стейшн у Те­ха­сі, де він спо­чи­не по­руч зі сво­єю по­мер­лою в кві­тні цьо­го ро­ку дру- жи­ною Бар­ба­рою та донь­кою Ро­бін, яка пі­шла з жи­т­тя 1953 ро­ку від лей­ке­мії у чо­ти­ри­рі­чно­му ві­ці. Джордж і Бар­ба­ра Буш про­ве­ли ра­зом 73 ро­ки — це най­три­ва­лі­ший шлюб пре­зи­ден­та і пер­шої ле­ді в істо­рії США. З Х’юсто­на до від­да­ле­но­го за 140 кі­ло­ме­трів на пів­ні­чний за­хід мі­ста Кол­ледж-Стейшн тру­ну з ті­лом ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та США до­став­лять спе­ці­аль­ним по­тя­гом. І так за­кін­чи­ться зем­ний шлях Джор­джа Гер­бер­та Уо­ке­ра Бу­ша. Ро­ди­на по­мер­ло­го по­про­си­ла за­мість кві­тів на похо­ро­ни над­си­ла­ти гро­шо­ві по­жер­тви для Шко­ли управ­лі­н­ня і гро­мад­ської слу­жби іме­ні Джор­джа Бу­ша-стар­шо­го при уні­вер­си­те­ті A&M.

41-й пре­зи­дент США Джордж Буш-стар­ший був на цій по­са­ді в 1989—1993 ро­ках. Буш-стар­ший, бо­йо­вий льо­тчик у ча­си Дру­гої сві­то­вої вій­ни, а в 1970-х ро­ках ди­ре­ктор Цен­траль­но­го роз­ві­ду­валь­но­го управ­лі­н­ня США, про­жив дов- ше, ніж будь-хто з пре­зи­ден­тів США. І зна­мен­них по­дій на чо­ти­ри ро­ки йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня у Бі­ло­му до­мі ви­па­ло теж, на­пев­не, най­біль­ше, ніж на до­лю ін­ших пре­зи­ден­тів у по­во­єн­ній істо­рії США.

Джордж Буш-стар­ший мав ве­ли­че­зні за­слу­ги в між­на­ро­дній по­лі­ти­ці і, жи­ву­чи у над­зви­чай­но ці­ка­вий час, упо­рав­ся з по­став­ле­ни­ми пе­ред ним ви­кли­ка­ми. Він брав участь у «тре­тій хви­лі де­мо­кра­ти­за­ції» в пост­ра­дян­ській Єв­ро­пі. Спо­ча­тку був за­лу­че­ний у цей про­цес як ві­це-пре­зи­дент за Ро­наль­да Рейґа­на, спо­сте­рі­гав за бо­роть­бою двох по­ляр­них сві­то­вих по­ряд­ків, а по­тім мав на­го­ду, так би мо­ви­ти, ви­ко­ри­ста­ти ре­зуль­та­ти цьо­го іде­о­ло­гі­чно­го, вій­сько­во­го і, вре­шті, по­лі­ти­чно­го про­ти­сто­я­н­ня. За йо­го пре­зи­дент­ства від­бу­ло­ся об’єд­на­н­ня Ні­меч­чи­ни та роз­пад Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, за­зна­ла кра­ху ко­му­ні­сти­чна си­сте­ма.

Га­зе­та «Нью-Йорк Таймс» на­зи­ває Бу­ша-стар­шо­го «до­свід­че­ним ди­пло­ма­том, який до­по­міг по­кін­чи­ти з «хо­ло­дною вій­ною» та по­зба­ви­ти США за­гро­зи ядер­но­го зі­ткне­н­ня». Га­зе­та «Ва­шинг­тон Пост» вва­жає смерть ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та США сим­во­лом «змі­ни епох». «Цін­но­сті, які спо­від­у­вав Джордж Буш-стар­ший, ви­па­ру­ва­лись iз су­ча­сної їд­кої по­лі­ти­чної куль­ту­ри», — вва­жає га­зе­та.

Укра­їн­ці ма­ють де­що су­пе­ре­чли­ві спо­га­ди про Бу­ша­стар­шо­го, який ко­ри­сту­вав­ся до­ві­рою Ми­хай­ла Гор­ба­чо­ва. Влі­тку 1991 ро­ку, не­за­дов­го до пу­тчу, він від­ві­дав СРСР й Укра­ї­ну зокре­ма. Ви­сту­па­ю­чи в Ки­є­ві, аме­ри­кан­ський пре­зи­дент за­кли­кав під­три­ма­ти Гор­ба­чо­ва і про­по­но­ва­ний ним но­вий со­ю­зний до­го­вір. Са­ме йо­му в гру­дні 1991 ро­ку дзво­ни­ли з Бі­ло­везь­кої пу­щі лі­де­ри Ро­сії, Укра­ї­ни і Бі­ло­ру­сі, щоб по­ві­до­ми­ти про роз­пад СРСР. Але сум­ні­ви Бу­ша-стар­шо­го сто­сов­но до­ціль­но­сті здо­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті по­ясню­ю­ться не стіль­ки упе­ре­дже­ні­стю до устрем­лінь укра­їн­ців, як по­бо­ю­ва­н­ня­ми за до­лю ве­ле­тен­сько­го ядер­но­го ар­се­на­лу, який на той час роз­та­шо­ву­вав­ся на те­ри­то­рії Укра­ї­ни...

Сал­лі не по­ли­шає сво­го го­спо­да­ря на­віть пі­сля йо­го смер­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.