А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Світ -

У «Твіт­те­рі» роз­мі­сти­ли зво­ру­шли­ву фо­то­гра­фію со­ба­ки Джор­джа Бу­ша­стар­шо­го, що ле­жить бі­ля йо­го тру­ни. Спі­кер ро­ди­ни Бу­шів під­пи­сав це фото сло­ва­ми «Мі­сія ви­ко­на­на». Ла­бра­дор Сал­лі су­про­во­джу­ва­ла Бу­ша-стар­шо­го в остан­ні мі­ся­ці йо­го жи­т­тя. За ін­фор­ма­ці­єю ор­га­ні­за­ції «Со­ба­ки ве­те­ра­нів Аме­ри­ки» (America’s VetDogs), Буш стар­ший отри­мав со­ба­ку в ли­пні для до­по­мо­ги в пов­сяк­ден­них спра­вах, во­на бу­ла на­вче­на від­чи­ня­ти две­рі, при­но­си­ти не­об­хі­дні ре­чі й на­віть по­да­ва­ти те­ле­фон­ну слу­хав­ку. Те­пер, пі­сля смер­ті ха­зя­ї­на, во­на на Рі­здво зно­ву по­вер­не­ться в центр ор­га­ні­за­ції, який роз­та­шо­ва­ний на остро­ві Лонг-Ай­ленд. А пі­сля свят Сал­лі пе­ре­ве­дуть до На­ціо­наль­но­го вій­сько­во-ме­ди­чно­го цен­тру Уол­тер Рід в мі­сті Бе­тес­да, штат Ме­рі­ленд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.