Ба­тіг і пря­ник

Гла­ви МЗС кра­їн НАТО в Брюс­се­лі обго­во­рю­ють кер­чен­ську кри­зу, а в Ро­сії зби­ра­ю­ться на­го­ро­ди­ти пу­тін­ських «кор­са­рів»

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Про­ти­сто­я­н­ня Укра­ї­ни та Ро­сії в Чор­но­му й Азов­сько­му мо­рях та до­ля го­лов­но­го ра­ке­тно­го до­го­во­ру ча­сів «хо­ло­дної вій­ни» є про­від­ни­ми те­ма­ми по­ряд­ку ден­но­го на­ра­ди мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ 29 кра­їн-чле­нів НАТО у Брюс­се­лі, що про­хо­дить 4-5 гру­дня. Для уча­сті в за­сі­дан­ні 4 гру­дня бу­ли за­про­ше­ні та­кож мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни та Гру­зії — кра­їн-пар­тне­рів Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су, яких без­по­се­ре­дньо за­чі­пає акти­ві­за­ція дій Ро­сії в ба­сей­ні Чор­но­го та Азов­сько­го мо­рів.

Пе­ред по­ча­тком зу­стрі­чі Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг ви­ма­гав від Ро­сії від­пу­сти­ти укра­їн­ських мо­ря­ків, два ка­те­ри та бу­ксир, за-

хо­пле­ні її вій­сько­ви­ми на­при­кін­ці ли­сто­па­да в Чор­но­му мо­рі. «Не­має ви­прав­да­н­ня цьо­му за­сто­су­ван­ню си­ли, ми за­кли­ка­є­мо до спо­кою та стри­ма­но­сті», — за­явив Стол­тен­берґ 3 гру­дня.

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін по­ін­фор­мує ко­лег із кра­їн НАТО про роз­ви­ток по­дій у Чор­но­му мо­рі та має на­мір «ви­ма­га­ти не тіль­ки за­су­дже­н­ня агре­сії Ро­сії, а й «ді­є­вих за­хо­дів», про­по­ну­ва­ти­ме «но­ві еле­мен­ти вза­є­мо­дії з альян­сом». Очі­ку­є­ться та­кож, що аме­ри­кан­ські ди­пло­ма­ти зно­ву за­яв­лять про по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю до­го­во­ру 1987 ро­ку про ра­ке­ти се­ре­дньо­го і мен­шо­го ра­ді­у­су дії. США ствер­джу­ють, що Мо­сква про­ве­ла ви­про­бу­ва­н­ня і роз­гор­та­н­ня ра­ке­ти, за­бо­ро­не­ної по­ло­же­н­ня­ми до­го­во­ру.Тим ча­сом Ро­сія не ли­ше не ба­чить сво­єї про­ви­ни в ін­ци­ден­ті в Кер­чен­ській про­то­ці, а й по­во­ди­ться вкрай ви­кли­чно та на­ха­бно. Ко­мі­те­ту з без­пе­ки Дер­жду­ми до­ру­чи­ли по­да­ти про­по­зи­ції що­до на­го­ро­дже­н­ня при­кор­дон­ни­ків ФСБ, які 25 ли­сто­па­да об­стрі­ля­ли й за­хо­пи­ли три укра­їн­ські ко­ра­блі, по­ві­до­мив спі­кер ро­сій­сько­го пар­ла­мен­ту В’яче­слав Во­ло­дін. Він уто­чнив, що від­по­від­не пи­та­н­ня пар­ла­мент роз­гля­не 5 гру­дня. Ра­ні­ше про те, що при­кор­дон­ни­ки ді­я­ли пра­виль­но під час за­хо­пле­н­ня укра­їн­ських ко­ра­блів, го­во­рив і Во­ло­ди­мир Пу­тін. 28 ли­сто­па­да на фо­ру­мі «Ро­сія кли­че!» пре­зи­дент РФ за­явив, що «як­би во­ни ді­я­ли іна­кше, їх усіх тре­ба бу­ло б від­да­ти під суд». Що ж, яка кра­ї­на, та­ка і прав­да...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.