Еле­ктрон­ний при­кор­дон­ник

ЄС те­стує де­те­кто­ри бре­хні для кон­тро­лю на кор­до­ні

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Вже не­вдов­зі на в’їзді в Єв­ро­со­юз на кор­до­ні вас зу­стрі­ча­ти­муть не при­кор­дон­ни­ки, а спе­ці­аль­на комп’ютер­на про­гра­ма. При­найм­ні, та­кі є пла­ни, по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля». Ані­мо­ва­ний по­лі­цей­ський на екра­ні пе­ре­ві­рить усі ваші до­ку­мен­ти, зокре­ма по­про­сить по­ка­за­ти за­кор­дон­ний па­спорт та на­да­ти до­ка­зи фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті ман­дрів­ни­ка. А та­кож роз­пи­тає про вміст ва­лі­зи або ме­ту по­до­ро­жі. Від­по­віді зні­ма­ють на ві­део­ка­ме­ру й одра­зу ж ана­лі­зу­ють. Очі­ку­є­ться, що но­ве спе­ці­аль­но ро­зро­бле­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня змо­же за ви­ра­зом облич­чя ви­зна­чи­ти, чи бре­ше лю­ди­на, яка пе­ре­ти­нає кор­дон ЄС.

Якщо ви успі­шно прой­де­те цей своє­рі­дній де­те­ктор бре­хні, пе­ре­вір­ка з бо­ку спів­ро­бі­тни­ків при­кор­дон­ної слу­жби бу­де ко­ро­ткою. В ін­шо­му ж ра­зі при­їжджо­му до­ве­де­ться прой­ти роз­ши­ре­ну про­це­ду­ру при­кор­дон­но­го і ми­тно­го кон­тро­лю. У 2019му комп’ютер­ну про­гра­му в те­сто­во­му ре­жи­мі вста­нов­лять на окре­мих при­кор­дон­них ді­лян­ках уздовж зов­ні­шньо­го кор­до­ну ЄС, зокре­ма, в Ли­тві, Угор­щи­ні та Гре­ції.

Ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма при­кор­дон­но­го кон­тро­лю із вбу­до­ва­ним де­те­кто­ром бре­хні та ци­фро­вим по­лі­цей­ським є ча­сти­ною спіль­но­го до­слі­дни­цько­го про­е­кту iBorderControl, який здій­сню­ють, зокре­ма, угор­ські по­лі­цей­ські, ли­тов­ські при­кор­дон­ни­ки та уні­вер­си­тет іме­ні Лей­бні­ца у Ган­но­ве­рі. Ме­та про­е­кту вар­ті­стю 4,5 міль­йо­на єв­ро — зро­би­ти при­кор­дон­ний кон­троль під час в’їзду в ЄС швид­шим і на­дій­ні­шим.

Що­ро­ку на те­ри­то­рію ЄС в’їжджа­ють близь­ко 700 міль­йо­нів лю­дей. І ця ци­фра по­стій­но зро­стає. Но­ва комп’ютер­на си­сте­ма при­кор­дон­но­го кон­тро­лю по­кли­ка­на до­по­мог­ти при­кор­дон­ни­кам ви­яв­ля­ти у ве­ли­ко­му по­то­ці по­до­ро­жу­ю­чих не­ле­галь­них мі­гран­тів та пов’яза­них iз кри­мі­наль­ним сві­том лю­дей.

На­ра­зі Ін­сти­тут пра­во­вої ін­фор­ма­ти­ки при Уні­вер­си­те­ті іме­ні Лей­бні­ца в Ган­но­ве­рі ана­лі­зує мо­жли­ві ри­зи­ки та­ко­го збо­ру пер­со­наль­них да­них, а та­кож ети­чні й пра­во­ві аспе­кти за­про­ва­дже­н­ня но­вої про­гра­ми при­кор­дон­но­го кон­тро­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.