Хар­чу­ва­н­ня здо­ро­ве і рі­зно­ко­льо­ро­ве

Ді­є­то­лог Окса­на Ски­та­лін­ська роз­по­від­ає про мо­ло­диль­ні яблу­ка і ді­ли­ться фор­му­ла­ми ба­дьо­ро­сті

Ukrayina Moloda - - Смачне Життя - Те­тя­на ЗІНЧЕНКО

Сло­во «піст» спри­йма­є­ться рі­зни­ми лю­дьми по-рі­зно­му: де­хто лю­бить і сло­во, і час, який во­но по­зна­чає, а де­хто ста­ви­ться до ньо­го з осто­ро­гою і з пев­ни­ми но­тка­ми су­му. Ні­чо­го в цьо­му не­ма над­зви­чай­но­го, бо всі ми жи­ве­мо сво­ї­ми пе­ре­жи­ва­н­ня­ми, зви­чка­ми, емо­цій­ни­ми ста­на­ми. Але з ті­єї ж та­ки при­чи­ни, що ми лю­ди, де­що мо­жна й по­трі­бно ко­ре­гу­ва­ти. Зокре­ма, хар­чу­ва­н­ня. Окса­на Ски­та­лін­ська на вла­сно­му при­кла­ді по­ка­зує ди­ва, що тво­рять із лю­ди­ною пра­виль­но пі­ді­бра­ні про­ду­кти у по­єд­нан­ні з на­стро­єм, з яким во­ни го­ту­ю­ться, і за­га­лом зі сві­тлим сприйня­т­тям жи­т­тя. Ді­є­то­лог ка­же: «На мою дум­ку, піст — це хо­ро­ша мо­жли­вість оздо­ро­ви­ти своє ті­ло і, мо­жли­во, ду­шу. То­му що під час по­сту лю­ди­на від­мов­ля­є­ться від біл­ків тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня. І це ду­же до­бре для біль­шо­сті лю­дей, які хар­чу­ю­ться жир­ним і сма­же­ним м’ясом, вжи­ва­ють ба­га­то со­ло­до­щів, ма­ло ру­ха­ю­ться. Зре­штою, для на­ших пред­ків м’ясо не бу­ло що­ден­ною їжею і нам та­кож не вар­то спо­жи­ва­ти м’ясо що­дня». Від­ра­зу за­ува­жи­мо, ва­гі­тним жін­кам, ді­тям, під­лі­ткам, лю­дям, які го­ту­ю­ться або пе­ре­не­сли опе­ра­ції, пі­сля ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань не вар­то ви­клю­ча­ти тва­рин­ні біл­ки із ра­ціо­ну. Тоб­то у всьо­му ва­жли­вий прин­цип: не на­шкодь. Біль­шість лю­дей спо­жи­ва­ють пі­сні стра­ви не­за­ле­жно від пев­но­го ка­лен­дар­но­го пе­рі­о­ду. То­му ба­жа­но озбро­ї­ти­ся всі­ма зна­н­ня­ми то­го, що ко­ри­сно­го в та­кій їжі. А во­на на­справ­ді оздо­ров­лює та омо­ло­джує.

Скла­до­ві по­зи­тив­них змін

До­свід­че­на Окса­на Ски­та­лін­ська впев­не­на: «Піст ду­же ко­ри­сний, оскіль­ки він пе­ред­ба­чає за­галь­не оздо­ров­ле­н­ня ор­га­ні­зму, змен­ше­н­ня си­стем­них за­па­лень, ри­зи­ки му­та­цій та роз­ви­ток пу­хлин, про­фі­ла­кти­ку цукро­во­го ді­а­бе­ту 2-го ти­пу, ате­ро­скле­ро­зу, гі­пер­то­ні­чної хво­ро­би, ожи­рі­н­ня, ней­ро­де­ге­не­ра­тив­них за­хво­рю­вань, де­пре­сій та ба­га­тьох ін­ших, омо­ло­джує та збіль­шує шан­си на дов­го­лі­т­тя».

І де­таль­но по­яснює, за ра­ху­нок чо­го від­бу­ва­ю­ться по­зи­тив­ні змі­ни.

1. Змен­ше­н­ня тва­рин­но­го біл­ка у ра­ціо­ні (м’яса, мо­ло­ка, яєць).

До­слі­джень на те­му по­зи­тив­но­го впли­ву на здо­ров’я змен­ше­н­ня тва­рин­но­го біл­ка є ду­же ба­га­то. Спо­жи­ва­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті біл­ка, до чо­го зви­кла су­ча­сна лю­ди­на, акти­вує ре­це­птор гор­мо­ну ро­сту, який, у свою чер­гу, під­ви­щує рі­вень ін­су­лі­ну і ІФР-1 (ін­су­лі­но­по­до­бно­го фа­кто­ру ро­сту 1, або англ.IFG-1). Висока кон­цен­тра­ція ін­су­лі­ну та ІФР-1 зу­стрі­ча­є­ться при ді­а­бе­ті та ра­ку.

Біл­ки і де­які по­хі­дні від них амі­но­ки­сло­ти, се­ред яких лей­цин, акти­ву­ють ін­ший на­бір ге­нів, що при­ско­рю­ють ста­рі­н­ня. 2. Обме­же­н­ня ка­ло­рій­но­сті. Змен­ше­н­ня ка­ло­рій­но­сті хар­чу­ва­н­ня, у пер­шу чер­гу за ра­ху­нок біл­ків і лег­ко­за­сво­ю­ва­них ву­гле­во­дів, по­зи­тив­но впли­ває на стан здо­ров’я, оскіль­ки зни­жує актив­ність ре­це­пто­ра гор­мо­ну ро­сту і ге­нів, які при­ско­рю­ють ста­рі­н­ня і про­во­ку­ють ві­ко­ві хво­ро­би.

Обме­же­н­ня про­стих ву­гле­во­дів озна­чає ви­рів­ню­ва­н­ня вмі­сту глю­ко­зи у кро­ві, від­су­тність «стриб­ків» глю­ко­зи та ін­су­лі­ну, а, от­же, і ви­рів­ню­ва­н­ня на­строю. При­єм­ни­ми на­слід­ка­ми змен­ше­н­ня ка­ло­рій­но­сті є зни­же­н­ня рів­ня хо­ле­сте­ри­ну, глю­ко­зи в кро­ві, три­глі­це­ри­дів, кров’яно­го ти­ску і кіль­ко­сті мар­ке­рів за­паль­них про­це­сів.

3. Актив­ні­ше вжи­ва­н­ня клі­тко­ви­ни.

Клі­тко­ви­на не­об­хі­дна для здо­ро­вої мі­кро­фло­ри ки­ше­чни­ку, здо­ро­во­го іму­ні­те­ту, про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань ки­ше­чни­ку (за­па­лень, ди­вер­ти­ку­льо­зу, ра­ку) та нор­маль­ної ро­бо­ти пе­чін­ки.

І кар­то­пля у «мун­ди­рі»

Ді­є­то­лог по­яснює, що до­три­му­ва­ти­ся по­сту ко­ри­сно всім здо­ро­вим лю­дям у ві­ці від 25 ро­ків, а осо­бли­во тим, ко­му за 35. Тим, у ко­го є про­бле­ми з зай­вою ва­гою, ви­со­ким ти­ском, ін­су­лі­но­ре­зи­стен­тні­стю, суб­ком- пен­со­ва­ним цукро­вим ді­а­бе­том 2-го ти­пу, су­гло­ба­ми, схиль­ні­стю до ау­то­і­мун­них та он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань та ба­га­тьом ін­шим. Ві­ко­вих обме­жень, ка­же во­на, пра­кти­чно не­має, якщо лю­ди­на здо­ро­ва, але все ж лю­дям у ві­ці за 65 ро­ків по­трі­бно по­ра­ди­ти­ся з гра­мо­тним лі­ка­рем, то­му що в цьо­му ві­ці по­гір­шу­є­ться за­сво­є­н­ня ну­трі­єн­тів і по­трі­бно біль­ше біл­ка для кра­що­го їх за­сво­є­н­ня та зни­же­н­ня ри­зи­ку втра­ти м’язів та одря­хлі­н­ня ор­га­ні­зму.

Ді­тям, під­лі­ткам, ва­гі­тним та ма­мам, які го­ду­ють груд­дю, ба­жа­но, щоб біл­ка бу­ло біль­ше у ра­ціо­ні, то­му яй­ця і мо­ло­чні про­ду­кти не по­трі­бно ви­клю­ча­ти.

Ко­му про­ти­по­ка­за­ний піст? Та­ких пра­кти­чно не­має, але лю­ди з цукро­вим ді­а­бе­том 1-го ти­пу та осла­бле­ні (пі­сля опе­ра­цій, опі­ків, три­ва­лих хво­роб по­вин­ні по­сту­ва­ти обе­ре­жно).

Схе­ма ра­ціо­ну

1. Біл­ки ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня що­дня: всі бо­бо­ві (со­че­ви­ця, маш, нут, ква­со­ля, го­ро­шок), стру­чко­ва ква­со­ля, гри­би, ко­ктей­лі на осно­ві ро­слин­но­го біл­ка. Їх до­бре по­єд­ну­ва­ти із ка­ша­ми.

2. Ка­ші рі­зно­ма­ні­тні, на­сам­пе­ред — ціль­но­зер­но­ві, але мо­жуть бу­ти і плю­ще­ні пла­стів­ці.

3. Усі ви­ди ово­чів, як у си­ро­му ви­гля­ді (са­ла­ти, мор­ква, ка­пу­ста, зе­лень то­що), так і у за­пе­че­но­му, ва­ре­но­му/па­ро­во­му ви­гля­ді, ква­ше­ні. Кар­то­пля та­кож ду­же ко­ри­сна, якщо її за­пе­кти у шкір­ці або зва­ри­ти в «мун­ди­рі». Во­на мі­стить усі амі­но­ки­сло­ти, які є й у м’ясі, ли­ше в ма­лій кіль­ко­сті.

4. Ко­ри­сні жи­ри, го­рі­хи й на­сі­н­ня, осо­бли­во льон, гар­буз та чіа. Мо­же бу­ти аво­ка­до та олив­ко­ва олія.

5. Яго­ди — дже­ре­ло які­сно­го ві­та­мі­ну С з біо­фла­во­но­їда­ми та по­лі­фе­но­лів, які ма­ють про­ти­за­паль­ну дію, оздо­ров­лю­ють ки­ше­чну мі­кро­біо­ту та нер­во­ві клі­ти­ни.

Час ка­ли­ни, ши­пши­ни і бор­щу

А та­кож це час те­плих та іму­но­змі­цню­ю­чих на­по­їв. «Похо­ло­да­н­ня збіль­шує ри­зик пе­ре­охо­ло­дже­н­ня, то­му на­пої ма­ють бу­ти пе­ре­ва­жно те­пли­ми. На­став час ка­ли­ни, ши­пши­ни, облі­пи­хи, ім­би­ру та зі­грі­ва­ю­чих ча­їв. У хо­ло­дну по­ру ро­ку тре­ба взя­ти за пра­ви­ло ви­пи­ва­ти по 2-3 ча­шки ці­лю­що­го чаю, зав­дя­ки яко­му ор­га­нізм зба­га­ти­ться ві­та­мі­на­ми, при­ро­дни­ми ан­ти­се­пти­ка­ми, про­ти­ві­ру­сни­ми і про­ти­стре­со­ви­ми еле­мен­та­ми», — по­яснює ді­є­то­лог.

Окса­на Ски­та­лін­ська ко­жно­го ра­зу ра­дить тво­ри­ти стра- ви. Ска­жі­мо, якщо до­да­ти до ка­ші (будь-якої) жме­ню по­дрі­бне­них го­рі­хів, сві­жих чи за­мо­ро­же­них ягід чи по­дрі­бне­них су­хо­фру­ктів, або шма­ток яблу­ка чи гру­ші, трі­шки на­сі­н­ня льо­ну, по­ло­вин­ку чай­ної лож­ки кур­ку­ми, за­пра­ви­ти чай­ною лож­кою (мо­жна дво­ма) ме­ду, то во­на та­кою й ста­не. Тво­ріть ка­ші!

Гар­буз плюс кру­па до­рів­нює здо­ров’я, — і це одна з фор­мул здо­ров’я від Окса­ни Ски­та­лін­ської. Гар­буз ба­га­тий ка­ро­ти­на­ми, ві­та­мі­на­ми, клі­тко­ви­ною (пе­кти­ном) і кур­ку­мі­ном. Низь­ко­ка­ло­рій­ний. Змен­шує на­бря­ки, по­кра­щує ви­ді­ле­н­ня жов­чі, нор­ма­лі­зує рі­вень хо­ле­сте­ри­ну, а ще нор­ма­лі­зує обмін ре­чо­вин. Овес має ен­те­ро­сорб­цій­ні вла­сти­во­сті (по­гли­нає то­кси­ни, «по­га­ний» хо­ле­сте­рин, спри­яє збіль­шен­ню кіль­ко­сті ко­ри­сної мі­кро­фло­ри в ки­ше­чни­ку, має лег­ку се­чо­гін­ну дію, від­нов­лює сли­зо­ву обо­лон­ку ки­ше­чни­ку, — об­ґрун­то­вує лі­кар свої ви­снов­ки.

А хто не по­го­джу­є­ться з на­сту­пним твер­дже­н­ням? «Укра­їн­ський борщ — ще одне з чу­дес сві­ту, що ра­дує око, зво- дить із ро­зу­му ніс, оща­слив­лює шлу­нок, спо­ну­кає до твор­чо­сті, по­єд­нує люд­ські до­лі, ла­має язи­ки іно­зем­цям, спо­ну­кає до від­крит­тів біо­хі­мі­ків. Па­роль успі­шно­го бор­щу, на­га­дує лі­кар-ді­є­то­лог, — не за­сма­жу­ва­ти і не пе­ре­ва­рю­ва­ти».

Зе­лень на сто­лі — це те, що має бу­ти обов’яз­ко­во в будь-яку по­ру ро­ку, ка­же ді­є­то­лог. І го­ту­ва­ти са­ла­ти має бу­ти до­брою зви­чкою здо­ро­вої та успі­шної лю­ди­ни.

Будь-які сві­жі ово­чі — ка­пу­ста, мор­ква, редь­ка, рі­па, дай­кон, се­ле­ра по­дрі­бню­ю­ться, лис­тко­ві ово­чі рву­ться ру­ка­ми. За­прав­ля­ти со­ком ли­мо­на або баль­за­мі­чним оцтом, олі­єю чи су­міш­шю олій, го­рі­ха­ми.

Є й сен­дві­чі (бу­тер­бро­ди, на­кла­дан­ці), які пра­цю­ють на здо­ров’я. Ось, при­мі­ром, як цей, що йо­го про­по­нує ді­є­то­лог: з ви­сів­ко­вим хлі­бом (жи­тнім), ху­му­сом (па­ште­том із бо­бо­вих зі спе­ці­я­ми та ово­ча­ми) та осе­лед­цем.

А пра­виль­ний ху­мус го­ту­є­мо так. Тре­ба взя­ти склян­ку ква­со­лі, по­ло­ви­ну склян­ки го­рі­хів, сто­ло­ву лож­ку олії, зуб­чик ча­сни­ку, сто­ло­ву лож­ку то­ма­тної па­сти, сте­бла се­ле­ри. Ква­со­лю за­мо­чи­ти на 4 го­ди­ни, від­ва­ри­ти до пов­ної м’яко­сті. Ча­сник по­рі­за­ти і про­ту­шку­ва­ти під кри­шкою з то­ма­тною па­стою. Зби­ти в блен­де­рі, до­да­ти го­рі­хи, сіль та спе­ції за сма­ком. За­мість хлі­ба з та­кою па­стою ще ду­же сма­ку­ють сві­жі огір­ки або сте­бла се­ле­ри.

Ко­ри­сні ва­ре­ни­ки

На де­серт Окса­на Ски­та­лін­ська про­по­нує за­пі­ка­ти мо­ло­диль­ні яблу­ка — із су­хо­фру­кта­ми, при­тру­ше­ні ко­ри­цею, з го­рі­ха­ми, ме­дом. Ки­се­лі, узва­ри, фру­кто­ві же­ле, су­фле, штру­де­лі з мі­ні­му­мом ті­ста і ма­кси­му­мом фру­ктів. Млин­ці, ва­ре­ни­ки з обдир­но­го бо­ро­шна — з ма­ком і ро­дзин­ка­ми, із за­мо­ро­же­ни­ми яго­да­ми, з тер­ти­ми яблу­ка­ми.

А ще мо­жна і тре­ба ва­ри­ти ва­ре­ни­ки. Лі­кар про­по­нує ре­цепт ва­ре­ни­ків з яго­да­ми, на­ра­зі — за­мо­ро­же­ни­ми. Отож роз­мо­ро­жуй­мо і го­туй­мо!

Тре­ба (на 2 пор­ції): склян­ка зер­но­во­го бо­ро­шна і бо­ро­шна для за­мі­су; сто­ло­ва лож­ка олії; яй­це; во­да. За­мі­си­ти ті­сто, роз­ка­ча­ти тов­щи­ною в 2 мм, злі­пи­ти не­ве­ли­чкі ва­ре­ни­ки з улю­бле­ни­ми яго­да­ми. Про­ва­ри­ти на слаб­ко­му во­гні 5-7 хви­лин. При по­да­чі до­да­ти сме­та­ни (якщо не піст).

Свою роз­по­відь у пер­ший ра­нок по­сту лі­кар під­су­мо­вує тим, що на­зи­ває стра­ви сво­го сні­дан­ку, а це: ква­со­ля в то­ма­ті, гар­буз пе­че­ний та са­лат.

Окса­на Ски­та­лін­ська не стом­лю­є­ться по­вто­рю­ва­ти, що здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня — це сві­жо­при­го­то­ва­не, рі­зно­ма­ні­тне і рі­зно­ко­льо­ро­ве. Жи­т­тя чу­до­ве, на­го­ло­шує Окса­на і ра­дить ці­ну­ва­ти ко­жну йо­го мить ци­та­тою Ома­ра Ха­я­ма: «Ти ска­жеш, що жи­т­тя — єди­на мить. // Її ці­нуй, у ній чер­пай на­тхне­н­ня. // Як про­ве­деш йо­го, так і прой­де, // Не за­бу­вай: во­но — твоє тво­рі­н­ня!».

Фото з вла­сно­го ар­хі­ву. Фото Окса­ни СКИ­ТА­ЛІН­СЬКОЇ.

Окса­на Ски­та­лін­ська. Ва­ре­ни­ки із за­мо­ро­же­ни­ми яго­да­ми. Ко­ри­сна їжа.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.