Ма­лень­кий ге­ге­мон

Пі­сля де­ся­ти­рі­чно­го до­мі­ну­ва­н­ня Мес­сі та Ро­нал­ду «Зо­ло­тий м’яч» отри­мав ка­пі­тан хор­ват­ської збір­ної

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Ро­зді­лив­ши з ФІФА пов­но­ва­же­н­ня в пи­тан­ні ви­зна­че­н­ня кра­що­го фут­бо­лі­ста пла­не­ти, пі­сля ба­га­то­рі­чної па­у­зи зна­не фран­цузь­ке ви­да­н­ня «Франс футбол» у ни­ні­шньо­му ро­ці зно­ву отри­ма­ло пра­во на одно­о­сі­бний «по­шук» кан­ди­да­та на «Зо­ло­тий м’яч».

Пі­дби­ва­ю­чи в жов­тні під­сум­ки 2018 ро­ку, ФІФА де­що зди­ву­ва­ла фут­боль­ну спіль­но­ту, від­дав­ши ти­тул «Най­кра­що­го» ка­пі­та­ну збір­ної Хор­ва­тії Лу­ці Мо­дри­чу. Основ­не пи­та­н­ня фа­на­тів до Між­на­ро­дної фут­боль­ної асо­ці­а­ції сто­су­ва­ло­ся то­го, чо­му це зва­н­ня не ді­ста­ло­ся пред­став­ни­ко­ві збір­ної, ко­тра ви­гра­ла чем­піо­нат сві­ту-2018.

Однак у ФІФА був ва­го­мий ар­гу­мент: Мо­дрич — кра­щий гра­вець мо­сков­сько­го «мун­ді­а­лю» та во­дно­час пе­ре­мо­жець Лі­ги чем­піо­нів у скла­ді ма­дрид­сько­го «Ре­а­ла». Зре­штою, й ти­тул ві­це-чем­піо­на, ко­трий здо­бу­ла йо­го на­ціо­наль­на ко­ман­да на сві­то­во­му фо­ру­мі, — чо­гось вар­тий.

З огля­ду на не­о­дно­зна­чність си­ту­а­ції, з ве­ли­ким ін­те­ре­сом че­кав фут­боль­ний світ це­ре­мо­нії вру­че­н­ня «Зо­ло­то­го м’яча», спо­ді­ва­ю­чись, що «Франс футбол» «вста­но­вить спра­ве­дли­вість». Одним із клю­чо­вих та най­більш до­стой­ним пре­тен­ден­том на пре­сти­жну на­го­ро­ду на­зи­ва­ли пів­за­хи­сни­ка чин­них чем­піо­нів сві­ту Ан­ту­а­на Грі­зман­на, в акти­ві ко­тро­го, ок- рім пла­не­тар­но­го «зо­ло­та», бу­ла ще й ва­го­ма клу­бна від­зна­ка, ко­тра свід­чи­ла про ви­граш ним у скла­ді ма­дрид­сько­го «Атле­ти­ко» Лі­ги Єв­ро­пи-2017/2018.

Утім і у ви­пад­ку з ого­ло­ше­н­ням під­сум­ків сво­го го­ло­су­ва­н­ня пред­став­ни­ки впли­во­во­го ви­да­н­ня, як ра­ні­ше і їхні ко­ле­ги з ФІФА, му­си­ли кон­ста­ту­ва­ти еле­кто­раль­ну пе­ре­мо­гу хор­ва­та Мо­дри­ча. В опи­ту­ван­ні, ко­тре «ФФ» про­во­див по­між 148 жур­на­лі­стів, хор­ват­ський пів­за­хи­сник «Ре­а­ла» сут­тє­во ви­пе­ре­див сво­їх кон­ку­рен­тів. За­га­лом, від ре­спон­ден­тів Мо­дрич отри­мав 753 ба­ли, то­ді як йо­го най­ближ­чий пе­ре­слі­ду­вач — Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду — зі­брав ли­ше 476 пун­ктів. При цьо­му Ан­ту­ан Грі­зманн, яко­му ба­га­то хто про­ро­ку­вав «Зо­ло­тий м’яч», опи­нив­ся в рей­тин­го­во­му ли­сті ли­ше на тре­тьо­му мі­сці з 414 очка­ми.

«Не мо­жу по­ві­ри­ти, що пред­став­ник ма­лень­кої кра­ї­ни Хор­ва­тії ви­грав та­кий пре­сти­жний приз — це щось не­ймо­вір­не. Важ­ко зба­гну­ти, що я ви­пе- ре­див Мес­сі і Ро­нал­ду, ко­трі до­мі­ну­ва­ли впро­довж три­ва­ло­го ча­су. Ліо­нель і Крі­шті­а­ну пе­ре­бу­ва­ють на не­д­ося­жно­му рів­ні для ін­ших, їхнiй вплив і вне­сок в істо­рію фут­бо­лу про­сто фе­но­ме­наль­ні», — від­зна­чив Мо­дрич. Ві­дзна­чи­мо, що хор­ват пе­ре­рвав де­ся­ти­рі­чну ге­ге­мо­нію Мес­сі та Ро­нал­ду, ко­трі, по­чи­на­ю­чи з 2008 ро­ку, без­роз­діль­но пе­ре­ма­га­ли в бо­роть­бі за «Зо­ло­тий м’яч».

Щой­но хор­ват­ський пів­за­хи­сник отри­мав го­лов­ну пер­со­наль­ну від­зна­ку у фут­боль­но­му сві­ті, ін­фор­ма­цій­ний світ мит­тє­во на­пов­нив­ся кри­ти­чни­ми за­ява­ми не­вдо­во­ле­них під­сум­ка­ми та­ко­го сер­йо­зно­го це­ре­мо­ні­а­лу. Не про­мов­чав у цій си­ту­а­ції й Грі­зманн: «Я не роз­ча­ро­ва­ний. Ду­же ра­дий, що став чем­піо­ном сві­ту. Спо­ді­ва­ю­ся, що в май­бу­тньо­му на мі­сці Мо­дри­ча бу­де хтось iз мо­їх пар­тне­рів по клу­бу або збір­ній. У 2018 ро­ці я ви­грав Лі­гу Єв­ро­пи і чем­піо­нат сві­ту. Що ще я по­ви­нен був зро­би­ти для здо­бу­т­тя «Зо­ло­то­го м’яча»? Не знаю».

Фото з сай­та eurosport.ru.

Ка­пі­тан ві­це-чем­піо­нів сві­ту 2018 ро­ку Лу­ка Мо­дрич пі­сля здо­бу­т­тя ти­ту­лу кра­що­го фут­бо­лі­ста за вер­сі­єю ФІФА став во­ло­да­рем і «Зо­ло­то­го м’яча».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.