До­бре, але не­до­ста­тньо

Пі­сля по­раз­ки ти­ту­ло­ва­ним іспан­цям ві­тчи­зня­на ба­скет­боль­на збір­на від­чу­тно змен­ши­ла свої шан­си на участь у «мун­ді­а­лі»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Для будь-якої на­ціо­наль­ної ко­ман­ди участь у чем­піо­на­ті сві­ту — це ви­зна­н­ня її ви­со­ко­го кла­су, а за­о­дно — й під­твер­дже­н­ня ор­га­ні­за­цій­них зу­силь спор­тив­них фун­кціо­не­рів. Пер­ше по­тра­пля­н­ня збір­ної Укра­ї­ни на «мун­ді­аль», ко­тре ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки сен­са­цій­но­му шо­сто­му мі­сцю на ЧЄ2013, бу­ло сприйня­те як трі­умф.

Без сум­ні­ву, по­ді­бно­го успі­ху пра­гне й но­ве ке­рів­ни­цтво ФБУ на чо­лі з Ми­хай­лом Брод­ським. Що­прав­да, те­пер, аби по­тра­пи­ти на пла­не­тар­ний фо­рум, на­ціо­наль­ним збір­ним по­трі­бно до­ла­ти кла­си­чний від­бір­ко­вий тур­нір. І, за два ту­ри до йо­го за­вер­ше­н­ня, «си­ньо-жов­ті» ма­ють зов­сім не ба­га­то шан­сів на по­їзд­ку до Ки­таю.

Го­ту­ю­чись до пе­ред­остан­ньої се­рії ква­лі­фі­ка­цій­но­го ма­ра­фо­ну, головний тре­нер укра­їн­ської ко­ман­ди Єв­ген Мур­зін за­явив, що для спри­я­тли­во­го за­вер­ше­н­ня від­бо­ру йо­го пі­до­пі­чним по­трі­бно здо­бу­ти три пе­ре­мо­ги в чо­ти­рьох за­клю­чних ма­тчах.

Сво­їм пра­вом на одну по­мил­ку «си­ньо-жов­ті», так би мо­ви­ти, вже ско­ри­ста­ли­ся, ко­ли, слі­дом за яскра­вою пе­ре­мо­гою над Сло­ве­ні­єю в За­по­ріж­жі, про­гра­ли в го­стях фа­во­ри­ту гру­пи — збір­ній Іспа­нії. Те­пер же пі­до­пі­чні Мур­зі­на му­сять ли­ше пе­ре­ма­га­ти. Утім на­віть пе­ре­мо­ги в за­клю­чних двох по­єдин­ках ква­лі­фі­ка­ції — над Чор­но­го­рі­єю та Сло­ве­ні­єю — не га­ран­ту­ють ко­ман­ді Мур­зі­на на сто від­со­тків участь в чем­піо­на­ті сві­ту, адже в бо­роть­бі за остан­ню, тре­тю, пе­ре­пус­тку для на­шої гру­пи «си­ньо-жов­тим» по­трі­бно спо­ді­ва­ти­ся, зокре­ма й на осі­чки кон­ку­рен­тів. На­ра­зі укра­їн­ські ба­скет­бо­лі­сти по­сі­да­ють у сво­їй «пуль­ці» не­про­хі­дне п’яте мі­сце. І, якщо, при­мі­ром, збір­ну Чор­но­го­рії пі­до­пі­чні Мур­зі­на ма­ти­муть шанс обі­йти зав­дя­ки пе­ре­кон­ли­вій пе­ре­мо­зі в очно­му про­ти­сто­ян­ні, то для обго­ну ла­твій­ців «си­ньо-жов­тим» не обі­йти­ся без до­по­мо­ги спор­тив­ної фор­ту­ни, адже мо­жли­во­стей са­мо­стій­но при­галь­му­ва­ти при­бал­тій­ську збір­ну в на­шої ко­ман­ди не бу­де.

По­ки ж мо­жна го­во­ри­ти, що, по­при пе­ре­бу­ва­н­ня збір­ної Укра­ї­ни на пе­ред­остан­ньо­му мі­сці в секс­те­ті, ко­ман­да Єв­ге­на Мур­зі­на де­мон­струє у від­бо­рі на ЧС-2019 вель­ми не­по­га­ний баскетбол. Ін­ша спра­ва — що «си­ньо­жов­тим» бра­кує ста­біль­но­сті. Однак в умо­вах, ко­ли го­лов­но­му тре­не­ру по­стій­но до­во­ди­ться ва­рі­ю­ва­ти скла­дом, ін­шо­го ре­зуль­та­ту го­ді й че­ка­ти.

Якщо на по­ча­тку ве­ре­сня пе­ре­гра­ти іме­ни­тих іспан­ців збір­ній Укра­ї­ні до­по­мо­гли на­ші пов­пре­ди з НБА — Оле­ксій Лень та Свя­то­слав Ми­хай­люк, то в ма­тчі-від­по­віді жо­дно­го з них у скла­ді ві­тчи­зня­ної ко­ман­ди не бу­ло. Ви­йшло

Чем­піо­нат світ у. Ква­лі­фі­ка­ція. Гру­па І. Ту­реч­чи­на — Іспа­нія — 71:67, Укра­ї­на — Сло­ве­нія — 82:54, Ла­твія — Чор­но­го­рія — 75:84. Іспа­нія — Укра­ї­на — 72:68, Сло­ве­нія — Ла­твія — 77:82, Чор­но­го­рія — Ту­реч­чи­на — 71:66.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: Іспа­нія — 8 пе­ре­мог/2 по­раз­ки, Ту­реч­чи­на — 7/3, Чор­но­го­рія, Ла­твія — 6/4, Укра­ї­на — 5/5, Сло­ве­нія — 2/8.

так, що в цьо­му прин­ци­по­во­му ма­тчі не зміг Мур­зін за­ді­я­ти й тих, хто за кіль­ка днів до ма­тчу на Пі­ре­не­ях актив­но пра­цю­вав на пе­ре­мо­гу «си­ньо-жов­тих» у грі з чин­ним чем­піо­ном кон­ти­нен­ту — Сло­ве­ні­єю.

У За­по­ріж­жі, де збір­на Укра­ї­ни при­йма­ла сло­вен­ців, кра­щи­ми в скла­ді го­спо­да­рів бу­ли та­ла­но­ви­ті мо­ло­ді хло­пці, ко­трі влі­тку на­би­ра­ли­ся до­сві­ду в Лі­тній лі­зі НБА, Юсуф Са­нон і Оле­ксандр Ко­бець. Про­те пер­ший че­рез клу­бні спра­ви (Са­нон ви­сту­пає за сло­вен­ську «Олім­пію»), а дру­гий — че­рез трав­му ко­лі­на бу­ли від­су­тні на ма­тчі сво­єї збір­ної в Іспа­нії. Утім на­віть у до­во­лі слаб­ко­му скла­ді «си­ньо-жов­ті» да­ли справ­жній бій ти­ту­ло­ва­ним іспан­цям, по­сту­пив­шись їм, у під­сум­ку, чо­тир­ма пун­кта­ми. «Бу­ла хо­ро­ша гра з обох бо­ків, але ми здій­сни­ли за­над­то ба­га­то по­ми­лок. До то­го ж у нас бу­ла ко­ро­тка ла­ва за­па­сних. Ми ма­ли шанс в остан­ній ата­ці, але не влу­чи­ли три­о­чко­вий ки­док. Що вді­єш, це баскетбол», — ви­знав Мур­зін.

Фото з сай­та fbu.ua

Че­рез трав­му ко­лі­на Оле­ксандр Ко­бець (гра­вець аме­ри­кан­сько­го «Ке­пі­тал Сі­ті Гоу-Гоу») не зміг до­по­мог­ти збір­ній Укра­ї­ни в ма­тчі з іспан­ця­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.