Хей­ден Па­нет­тьє­рі пу­сти­ла­ся бе­ре­га

Близь­кі пе­ре­жи­ва­ють за ни­ні­шній стан актри­си

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА Вар­ка ВОНСОВИЧ

Уже дав­но не се­крет, що на­ре­че­на на­шо­го про­слав­ле­но­го бо­ксе­ра Во­ло­ди­ми­ра Кли­чка так і не ді­йшла з ним до він­ця, за­те, зда­є­ться, ча­ша тер­пі­н­ня її ро­ди­ни на­пов­ни­ла­ся по са­мі він­ця. Ба­тьки актри­си по­стій­но ви­слов­лю­ють за­не­по­ко­є­н­ня, спо­гля­да­ю­чи, як їхня донь­ка пі­сля роз­ста­ва­н­ня з ба­тьком сво­єї ди­ти­ни пу­сти­ла­ся бе­ре­га, ста­ла зав­сі­дни­ком рі­зних сум­нів­них за­кла­дів, де її по­стій­но фо­то­гра­фу­ють па­па­ра­ці в до­сить не­при­ва­бли­во­му ста­ні.

Остан­ню ж при­го­ду Па­нет­тьє­рі обго­во­рю­ють ще жва­ві­ше, адже її но­вий бой­френд, актор-по­ча­ткі­вець Бра­ян Хі­кре­сон, з яким во­на зу­стрі-

У той час, ко­ли в Ро­сії ро­блять ди­тя­чі лі­же­чка у ви­гля­ді тан­ків чи бро­не­транс­пор­те­рів і ви­да­ють це за най­ви­щий про­яв па­трі­о­ти­зму (зре­штою, мо­жна ще при­га­да­ти каз­ко­во­го Єме­лю, який їздив на пе­чі), аме­ри­кан­ські шоу-ме­ни з ко­ман­ди Hoonigan Racing Division ви­рі­ши­ли пе­ре­тво­ри­ти ди­тя­че ліж­ко на... справ­жній ав­то­мо­біль. Но­ві­тні «ку­лі­бі­ни» весь про­цес «пе­ре­тво­ре­н­ня» за­пи­са­ли на ві­део й ви­кла­ли на сво­є­му «Ютуб»-ка­на­лі. ча­є­ться остан­нім ча­сом, зро­бив їй про­по­зи­цію ру­ки і сер­ця. З одно­го бо­ку — ра­ді­сна по­дія, а з дру­го­го — те, як цю про­по­зи­цію бу­ло зро­бле­но, ста­вить Хей­ден у до­сить-та­ки при­ни­зли­ву си­ту­а­цію. Річ у тім, що в одно­му з лос-ан­дже­ле­ських ба­рів Бра­ян, з яким остан­нім ча­сом актри­са всю­ди з’яв­ля­є­ться, бу­ду­чи силь­но на­під­пи­тку, ви­гу­кнув на весь зал, вста­вив­ши при цьо­му не­цен­зур­щи­ну: «Всім за­кри­ти пель­ку. Я зби­ра­ю­ся зро­би­ти сво­їй дів­чи­ні про­по­зи­цію!», пі­сля чо­го став на ко­лі­но пе­ред Хей­ден і про­мо­вив: «Да­ко­то Фен­нінг, ти ви­йдеш за ме­не за­між?» — і про­стя­гнув їй пер­стень, зро­бле­ний iз па­пе­ру. Да­ко­та Фен­нінг — актри­са філь­мів «Па­ву­ти­на Шар­лот­ти» та «Ду­же хо­ро­ші дів­ча­та». По­чув­ши не своє ім’я, під­пи­ла Па­нет­тьє­рі по­ча­ла го­ло­сно ре­го­та­ти, щоб ні­ве­лю­ва­ти не­зру­чний мо­мент, а зго­дом ска­за­ла, що жарт Бра­я­на їй ду­же спо­до­бав­ся. Близь­кі Хей­ден за­не­по­ко­є­ні її зв’яз­ком із 28-рі­чним акто­ром, у яко­го не­має по­стій­ної ро­бо­ти, а, крім то­го, він має ве­ли­кі бор­ги. Ма­ма актор­ки, Ле­слі Во­гель, ска­за­ла, що не до­ві­ряє ни­ні­шньо­му обран­цю сво­єї донь­ки і що він мо­же використовувати її в ко­ри­сли­вих ці­лях. «Я б не на­зва­ла йо­го бой­френ­дом донь­ки. Він про­сто друг, а час по­ка­же, че­сна він лю­ди­на чи ні».

Хей­ден Па­нет­тьє­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.