КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №133

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Га­ли­цько-Во­лин­ський ко­роль, про яко­го Та­рас Хи­мич зняв фільм. 7. Ро­сій­ський бі­лий ге­не­рал, го­лов­но­ко­ман­ду­вач Пів­ні­чно-За­хі­дної ар­мії, який у 1919 ро­ці ледь не за­хо­пив Пе­тро­град. 8. Пе­ре­кла­дач у ко­за­цько­му вій­ську. 9. Пла­ву­чий за­сіб ка­пі­та­на Врун­ге­ля. 10. Рі­чка, оспі­ва­на Оле­ксан­дром Дов­жен­ком. 12. Чо­хол на лам­пу для за­хи­сту очей від сві­тла або для зо­се­ре­дже­н­ня сві­тла в пев­но­му на­прям­ку. 13. Му­суль­ман­ський Бог. 16. Ле­ген­дар­ний гу­ляй­піль­ський «ба­тько». 18. Рі­зно­вид гра­фі­ки, від­би­ток на па­пе­рі, рід­ше — на шов­ку. 19. Не­ми­лість вла­ди. 20. Шкіль­ний учнів­ський ко­ле­ктив. 22. Гру­зин­ський на­ро­дний та­нець. 23. Укра­їн­ський вче­ний, кон­стру­ктор у га­лу­зі ра­ке­тно-ко­смі­чної те­хні­ки. 24. «Тон­кий світ», ви­хід із фі­зи­чно­го ті­ла. По вер­ти­ка­лі:

2. Пе­ре­ста­нов­ка букв у сло­ві, що ство­рює ін­ше сло­во. 3. За­ста­рі­ла гра в кар­ти, за­зви­чай на трьох. 4. Ім’я ге­роя оде­ських опо­відань Іса­а­ка Ба­бе­ля, від яко­го отри­мав своє прі­зви­сько Ігор Ко­ло­мой­ський. 5. Цикл із двох окре­мих вір­шів, що скла­да­ють одне сми­сло­ве ці­ле. 6. Са­мо­тня лю­ди­на, що жи­ве без ро­ди­ни. 7. «А та ..., су­ча до­чка, роз­куд­ку­да­ка­лась, як кво­чка. Енея не лю­би­ла — страх!» (Іван Ко­тля­рев­ський). 10. Мі­сто, обло­гу яко­го зма­лю­вав Ми­ко­ла Го­голь у по­ві­сті «Та­рас Буль­ба». 11. Ге­ро­ї­ня ди­ло­гії Лью­ї­са Кер­рол­ла. 14. Одна з най­біль­ших на зем­лі змій. 15. Тон­ка за­го­стре­на па­ли­чка. 16. Са­до­ва яго­да. 17. Мар­ка ав­то­мо­бі­ля. 18. Істо­ри­чний ре­гіон Фран­ції. 21. Та­нець, основ­ним еле­мен­том яко­го є від­би­ва­н­ня пев­но­го ри­тму ка­блу­ка­ми тан­цю­ри­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.