Зі спаль­ні — на ав­то­дром

Аван­тюр­ну ідею вті­ли­ли аме­ри­кан­ські шоу-ме­ни

Ukrayina Moloda - - Спорт -

Ав­тор ідеї — Ден Сом­мер — ви­рі­шив та­ким чи­ном уті­ли­ти ди­тя­чі мрії ба­га­тьох ав­то­лю­би­те­лів. Пла­сти­ко­ве лі­же­чко у ви­гля­ді Ferrari Testarossa він уста­но­вив на ра­му від спорт-ка­ра, а щоб ко­ле- са та по­кри­шки зайня­ли свої мі­сця, йо­го ко­ман­да тро­шки під­рі­за­ла ку­зов. На «ма­ши­ну» вста­но­ви­ли 125-ку­бо­вий мо­тор. У ре­зуль­та­ті ви­йшла до­сить ці­ка­ва «модель», прав­да, ав­то­ра ідеї за­пи­та­ли, чо­му ж не 250-ку­бо­вий дви­гун, на що той ре­зон­но від­по­вів: «Ще по­жи­ти хо­че­ться!». Слід за­зна­чи­ти, що ко­ман­да Hoonigan Racing Division ви­рі­зня­є­ться сво­ї­ми аван­тюр­ни­ми іде­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.