Ба­та­рей­ки не зда­ю­ться

За­крив­ся остан­ній в Укра­ї­ні за­вод із пе­ре­роб­ки еле­мен­тів жив­ле­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів

Що­ро­ку в Укра­ї­ну офі­цій­но вво­зять дві з по­ло­ви­ною ти­ся­чі тонн но­вих ба­та­ре­йок для ви­ко­ри­ста­н­ня у по­бу­ті. При­бли­зно та­ку са­му кіль­кість ім­пор­ту­ють не­ле­галь­но. Че­рез брак по­ту­жно­стей ли­ше мі­зер­на час­тка ви­ко­ри­ста­них еле­мен­тів по­тра­пляє на ути­лі­за­цію. Ре­шта опи­ня­є­ться на зва­ли­щах, отру­ю­ю­чи ґрунт, по­ві­тря та во­ду.

Не­що­дав­но обла­дна­н­ня для ути­лі­за­ції не­без­пе­чних еле­мен­тів ста­ло ще мен­ше. У Льво­ві за­крив­ся остан­ній за­вод із пе­ре­роб­ки ба­та­ре­йок.

«Ар­ген­тум» за­ймав­ся час­тко­вою пе­ре­роб­кою аку­му­ля­то­рів та ін­ших ви­дів еле­мен­тів жив­ле­н­ня, до­бу­ва­ю­чи з них ко­льо­ро­ві й до­ро­го­цін­ні ме­та­ли. На під­при­єм­стві не на­зи­ва­ють при­чин за­кри­т­тя, але еко­ло­ги ствер­джу­ють, що це ста­ло­ся че­рез від­су­тність по­трі­бної кіль­ко­сті по­ста­вок на за­вод. Та­кож акти­ві­сти пе­ре­ко­ну­ють, що за­вод не здій­сню­вав ути­лі­за­цію у до­ко­на­но­му ви­гля­ді. Пра­ців­ни­ки за до­по­мо­гою ма­гні­тів ви­тя­гу­ва­ли еле­мен­ти, які мо­жна про­да­ти, а всі ін­ші від­хо­ди ви­ки­да­ли в ка­на­лі­за­цію.

Усі ба­та­рей­ки, які укра­їн­ці зда­ють на пе­ре­роб­ку, про­сто збе­рі­га­ю­ться на скла­дах. Єди­ний ви­хід — ви­во­зи­ти ба­та­рей­ки на пе­ре­роб­ку в Єв­ро­пу, най­біль­ші під­при­єм­ства ці­єї спе­ці­а­лі­за­ції роз­та­шо­ва­ні у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні. Однак це не де­ше­во. Пе­ре­ве­зе­н­ня та ути­лі­за­ція одні­єї тон­ни ко­штує 570-725 єв­ро, тоб­то для то­го, щоб транс­пор­ту­ва­ти 200 тонн у Єв­ро­пу, зна­до­би­ться по­над 100 ти­сяч єв­ро.

Ви­рі­ши­ти про­бле­му по­трі­бно у най­ко­ро­тші тер­мі­ни, адже одна паль­чи­ко­ва ба­та­рей­ка отру­ює в се­ре­дньо­му 16 ква­дра­тних ме­трів зем­лі! Са­ме та­кі ре­зуль­та­ти по­ка­за­ло мас­шта­бне до­слі­дже­н­ня шко­ди су­ча­сних еле­мен­тів жив­ле­н­ня, яке все­укра­їн­ська еко­ло­гі­чна ор­га­ні­за­ція «Ба­та­рей­ки, зда­вай­те­ся!» вті­ли­ла спіль­но з ла­бо­ра­то­рі­єю Львів­ської по­лі­те­хні­ки на­при­кін­ці 2018 ро­ку. Ро­бо­та по­ка­за­ла, що хо­ча в біль­шо­сті ти­пів су­ча­сних ба­та­ре­йок в Укра­ї­ні уже від­су­тні важ­кі ме­та­ли, але ба­та­рей­ки про­дов­жу­ють чи­ни­ти важ­ку то­кси­чну дію на при­ро­ду та жи­ві ор­га­ні­зми.

Ось як ко­мен­тує ці ре­зуль­та­ти Ма­рія Ру­да, аси­стент ка­фе­дри еко­ло­гі­чної без­пе­ки та при­ро­до­охо­рон­ної ді­яль­но­сті Львів­ської по­лі­те­хні­ки: «Най­більш ти­по­ві ком­по­нен­ти су­ча­сних ба­та­ре­йок — це мар­га­нець, ні­кель, цинк, ко­бальт, ти­тан. Ко­жен із цих еле­мен­тів окре­мо мо­же на­віть бу­ти без­пе­чним для дов­кі­л­ля, але екологія — це на­у­ка, де не існує окре­мих фа­кто­рів, їх по­трі­бно ви­вча­ти тіль­ки в по­єд­нан­ні. І ча­сто бу­ває так, що в при­ро­ді са­ме ось та­ке по­єд­на­н­ня ком­по­нен­тів пе­ре­тво­рює ре­чо­ви­ну на отру­ту. В еко­си­сте­мі — як в ор­га­ні­змі лю­ди­ни. Все вла­што­ва­но на­стіль­ки скла­дно, що ми ча­сто не ро­зу­мі­є­мо ті від­да­ле­ні на­слід­ки, які мо­жуть да­ва­ти на­ші дії сьо­го­дні. На­ша пла­не­та, все те, чим ми ко­ри­сту­є­мось і де жи­ве­мо — це не спа­док, який ми отри­ма­ли від ба­тьків, це по­зи­ка, яку ми взя­ли у вла­сних ді­тей. Ось чо­му так ва­жли­во ду­ма­ти на­пе­ред та не до­пу­ска­ти без­дум­но­го за­бру­де­н­ня при­ро­ди — ми мо­же­мо на­віть не уяв­ля­ти, до яких це мо­же при­зве­сти на­слід­ків!».

«Ар­ген­тум» при­пи­нив своє існу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.