Обе­ре­жні­ше з «мо­біл­кою», во­ї­не...

У Мі­н­обо­ро­ни по­пе­ре­ди­ли про на­ро­щу­ва­н­ня сил ро­сій­ської ар­мії бі­ля кор­до­ну з Укра­ї­ною

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

17 гру­дня ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська сім ра­зів по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню. За­сто­су­ва­н­ня озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми уго­да­ми, не за­фі­ксо­ва­но. Опор­ні пун­кти на­ших військ об­стрі­лю­ва­ли з гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів і стрі­ле­цької зброї в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Крим­ське — на Лу­ган­сько­му на­прям­ку, в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Лу­ган­ське — на Сві­тло­дар­сько­му на­прям­ку, по­бли­зу на­се­ле­них пун­ктів Мар’їн­ка, Та­рам­чук, Слав­не — на До­не­цько­му на­прям­ку, а та­кож у ра­йо­ні се­ли­ща Гну­то­ве — на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку. Вна­слі­док бо­йо­вих дій жо­ден укра­їн­ський вій­сько­вий не по­стра­ждав. За да­ни­ми роз­від­ки, 17 гру­дня одно­го оку­пан­та бу­ло зни­ще­но та чо­ти­рьох по­ра­не­но.

Ста­ном на 7-му го­ди­ну ран­ку 18 гру­дня во­рог від­кри­вав во­гонь по по­зи­ці­ях укра­їн­ських вій­сько­вих у ра­йо­ні се­ли­ща Слав­не на До­не­цько­му на­прям­ку, а та­кож у ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Чер­ма­лик на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку. Втрат се­ред вій­сько­во­слу­жбов­ців Об’єд­на­них сил упро­довж по­то­чної до­би не­має.

Вар­то до­да­ти, що ро­сій­ська ар­мія про­дов­жує на­ро­щу­ва­ти си­ли бі­ля кор­до­ну з Укра­ї­ною. Як за­явив пред­став­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни Ва­дим Скі­бі­цький, во­єн­на роз­від­ка Укра­ї­ни фі­ксує зна­чні змі­ни у стру­кту­рі ро­сій­ських військ бі­ля кор­до­нів.

Як по­ві­до­ми­ла прес­слу­жба ГУР Мі­н­обо­ро­ни, Скі­бі­цький на­га­дав, що з 1 гру­дня зі­бра­ні по­бли­зу дер­жав­но­го кор­до­ну ро­сій­ські вій­сько­ві з’єд­на­н­ня на­бу­ли опе­ра­тив­ної го­тов­но­сті та зда­тні ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Та­кож він по­ін­фор­му­вав про збіль­ше­н­ня авіа­цій­ної ком­по­нен­ти ЗС Ро­сії на укра­їн­сько­му на­прям­ку. За сло­ва­ми Скі­бі­цько­го, ро­сі­я­ни від­бу­ду­ва­ли та мо­дер­ні­зу­ва­ли вій­сько­ві ае­ро­дро­ми. Ро­згор­ну­ті на цих ае­ро­дро­мах під­роз­ді­ли та ча­сти­ни осна­ще­но су­ча­сною те­хні­кою. А для на­бу­т­тя бо­йо­во­го до­сві­ду льо­тні екі­па­жі По­ві­тря­но-ко­смі­чних сил ЗС Ро­сії актив­но за­лу­ча­ли до бо­йо­вих дій у Си­рії. За сло­ва­ми пред­став­ни­ка ГУР, ро­сій­ське вій­сько­ве угру­по­ва­н­ня, яке дис­ло­ку­є­ться вздовж дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни та в ане­ксо­ва­но­му Ро­сі­єю Кри­му, мо­жуть за­лу­ча­ти до про­ве­де­н­ня на­сту­паль­них опе­ра­цій, що є за­гро­зою для Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, на­чаль­ник го­лов­но­го управ­лі­н­ня зв’яз­ку та ін­фор­ма­цій­них си­стем Ген­шта­бу ЗСУ Во­ло­ди­мир Ра­пко за­явив, що че­рез мо­біль­ні те­ле­фо­ни ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська на Дон­ба­сі на­ма­га­ю­ться іден­ти­фі­ку­ва­ти укра­їн­ських вій­сько­вих, ви­зна­чи­ти мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня під­роз­ді­лів ЗСУ та зброї. Так са­мо не­без­пе­чним є ви­ко­ри­ста­н­ня ме­сен­дже­рів i ве­де­н­ня фо­то­з­йом­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.