«Ми­ко­лай­чи­ки» для хво­ста­тих

За­по­ча­тко­ва­но не­зви­чай­ну бла­го­дій­ну еста­фе­ту

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль

Яких тіль­ки бла­го­дій­них акцій не при­уро­чу­ва­ли вже на Тер­но­піль­щи­ні до ще­дро­го і до­бро­го свя­та — Дня Свя­то­го Ми­ко­лая, але до­сі во­ни бу­ли орі­єн­то­ва­ні на лю­дей, ді­тей та до­ро­слих. І ось не­що­дав­но тер­но­по­лян­ка Те­тя­на Ба­са­ли­га ду­же пра­виль­но ви­рі­ши­ла, що істин­ні до­бро­та, бла­го­дій­ність та ми­ло­сер­дя не по­вин­ні обме­жу­ва­ти­ся жо­дни­ми умов­но­стя­ми. Від­так за­по­ча­тку­ва­ла у Facebook бла­го­дій­ну еста­фе­ту #SantaPaws #Ми­ко­лай_для­_чо­ти­ри­ла­пих #По­да­руй_свя­то . «Я лю­блю ко­тів і со­бак, — на­пи­са­ла Те­тя­на на сво­їй сто­рін­ці у со­цме­ре­жі. — Бе­здом­них та­кож. Во­ни не вин­ні у сво­є­му со­ці­аль­но­му ста­ту­сі. На ро­бо­ту вла­шту­ва­ти­ся во­ни не мо­жуть. Пе­ре­їха­ти в ін­шу кра­ї­ну та­кож. І на­віть ми­ло­сти­ню по­про­си­ти у них не ви­йде. Хо­ча ча­сто по­тре­бу­ють її най­біль­ше. Осо­бли­во за­раз, узим­ку, ко­ли на тер­мо­ме­трі мі­нус, за ві­кном гу­ляє за­ві­рю­ха, а їхні ла­пи мо­крі й хо­ло­дні. То­му роз­по­чи­наю бла­го­дій­ну еста­фе­ту #SantaPaws, або #Ми­ко­лай_для­_чо­ти­ри­ла­пих, ме­та якої — на­го­ду­ва­ти бе­здом­них ко­тів і со­бак у час но­во­рі­чних свят».

Умо­ви за­по­ча­тко­ва­ної еста­фе­ти про­сті: на­го­ду­ва­ти хо­ча б одну без­при­туль­ну тва­ри­ну, зро­би­ти й опу­блі­ку­ва­ти в со­цме­ре­жі фо­то чи ко­ро­тень­ке ві­део з нею і пе­ре­да­ти еста­фе­ту да­лі, «те­гнув­ши» трьох сво­їх фейс­бу­чних дру­зів. Ін­ший ва­рі­ант — пе­ре­ра­ху­ва­ти ко­шти на при­ту­лок для тва­рин, на­дав­ши під­твер­дже­н­ня цьо­му, і так са­мо «за­те­га­ти» дру­зів чи зна­йо­мих, які лю­блять тва­рин.

Еста­фе­ту Те­тя­ни Ба­са­ли­ги під­хо­пи­ли. А з чи­слен­них ко­мен­та­рів під її до­пи­сом та­кож ста­ло зро­зумі­ло, що ба­га­то тер­но­по­лян до­по­ма­га­ють хво­ста­тим без­при­туль­ним по­стій­но, не че­ка­ю­чи свят і не по­тре­бу­ю­чи пу­блі­чно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.