Узя­ли­ся за хо­ло­дну во­ду

Лі­сів­ни­ки обла­шту­ва­ли дже­ре­ло, яко­му май­же 170 ро­ків

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

На Чер­ка­щи­ні у Ма­кі­їв­сько­му лі­сни­цтві Кам’ян­сько­го ліс­го­спу лі­сів­ни­ки спіль­но з сіль­ськи­ми акти­ві­ста­ми обла­шту­ва­ли древ­нє лі­со­ве дже­ре­ло. Мі­сти­ться во­но в ур­очи­щі «Апель­ня» і має ду­же дав­ню істо­рію, адже пер­ші згад­ки про ньо­го з’яви­ли­ся май­же 170 ро­ків то­му.

Про це «Укра­ї­ні мо­ло­дій» по­ві­до­ми­ли в Чер­ка­сько­му обла­сно­му управ­лін­ні лі­со­во­го та ми­слив­сько­го го­спо­дар­ства.

«За свід­че­н­ня­ми мі­сце­вих ста­ро­жи­лів, Ма­кі­їв­ка Смі­лян­сько­го ра­йо­ну здав­на бу­ла ба­га­тою на лі­со­ві дже­ре­ла. До­ни­ні збе­ре­гли­ся три з них — усі во­ни роз­та­шо­ва­ні у ма­си­ві Ма­кі­їв­сько­го лі­сни­цтва і зав­жди бу­ли під на­гля­дом мі­сце­вої гро­ма­ди», — роз­по­від­а­ють чер­ка­ські лі­сів­ни­ки. Во­ни ка­жуть, що дже­ре­ло, яке від­но­ви­ли в ур­очи­щі «Апель­ня», ві­до­ме ще з 1850 ро­ку, з ньо­го по­чи­на­ла­ся рі­чка Ле­бе­дин­ка, яку сіль­ська гро­ма­да сво­го ча­су пе­ре­го­ро­ди­ла, у тво­рив­ши ці­лий ка­скад став­ків.

А не так дав­но ма­кі­їв­ча­ни ство­ри­ли іні­ці­а­тив­ну гру­пу й звер­ну­ли­ся до лі­сів­ни­ків, аби ра­зом обла­шту­ва­ти мі­сци­ну бі­ля цьо­го дже­ре­ла, щоб ко­рист ува­ти­ся ним бу­ло зру­чно. За сло- ва­ми в.о. лі­сни­чо­го Ма­кі­їв­сько­го лі­сни­цтва В’яче­сла­ва Бев­за, за­га­лом про­ве­ли пов­ну ре­кон­стру­кцію гі­дро­ло­гі­чно­го об’єкта — упо­ряд­ку­ва­ли при­ле­глу те­ри­то­рію, вста­но­ви­ли ого­ро­жу, оно­ви­ли на­кри­т­тя над са­мою кри­ни­чкою, зро­би­ли кіль­ка спу­сків до дже­ре­ла, адже во­но роз­та­шо­ва­не в яру. Те­пер т у т є все не­об­хі­дне, щоб від­ві­ду­ва­чам бу­ло при­єм­но, зру­чно та ком­фор­тно на­бра­ти дже­рель­ної во­ди та від­по­чи­ти в лі­сі.

«Ці­ка­вим є й той факт, що одра­зу по за­вер­шен­ні ро­бо­ти ви­па­ло чи­ма­ло сні­гу — ні­би са­ма при­ро­да під­три­му­ва­ла іні­ці­а­то­рів цьо­го про­ект у», — під­су­мо­ву­ють чер­ка­ські лі­сів­ни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.