Сло­вом і гро­ши­ма

Грой­сман по­вер­нув­ся з Брюс­се­ля не з по­ро­жні­ми ру­ка­ми

Ukrayina Moloda - - Україна І Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Уря­до­ва де­ле­га­ція Укра­ї­ни на чо­лі з Прем’єром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном від­ві­да­ла Брюс­сель для уча­сті в Ра­ді асо­ці­а­ції Укра­ї­на—ЄС. Ра­да асо­ці­а­ції про­во­ди­ться раз у рік. Від ЄС у ній бе­ре участь вер­хов­на пред­став­ни­ця із зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні. Ціль Ра­ди — під­би­ти під­сум­ки в ре­фор­мах Укра­ї­ни на шля­ху єв­ро­ін­те­гра­ції та ви­зна­чи­ти зав­да­н­ня на на­сту­пний рік. Утім цьо­го ра­зу як у спіль­ній за­яві Ра­ди, так і на прес-кон­фе­рен­ції за її під­сум­ка­ми пер­шою те­мою бу­ла еска­ла­ція дій Ро­сії у Кер­чен­ській про­то­ці та в Азов­сько­му мо­рі.

На Ра­ді на­го­ло­си­ли на по­зи­тив­них ефе­ктах, які при­не­сла Уго­да про асо­ці­а­цію за тро­хи біль­ше ро­ку сво­єї дії. Це пе­ред­усім зро­ста­н­ня тор­гів­лі між ЄС і Укра­ї­ною (за сло­ва­ми Прем’єра Грой­сма­на, 42 від­со­тки укра­їн­сько­го екс­пор­ту йде до ЄС). Але це та­кож і без­ві­зо­вий ре­жим, яким ско­ри­ста­ли­ся вже по­над пів­міль­йо­на укра­їн­ців. Під час сво­го ви­сту­пу на під­сум­ко­вій прес-кон­фе­рен­ції Мо­ге­рі­ні аж чо­ти­ри ра­зи по­хва­ли­ла Грой­сма­на, йо­го «лі­дер­ство», «рі­шу­чість» у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, дя­ку­ва­ла йо­му за «дру­жбу».

Але лу­на­ли не ли­ше гар­ні сло­ва. У за­яві Ра­ди асо­ці­а­ції за­зна­че­но, що оби­дві сто­ро­ни очі­ку­ють за­пу­ску Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та по­ча­тку ви­не­се­н­ня ним ви­ро­ків. Грой­сман по­обі­цяв, що в пер­шо­му квар­та­лі 2019 ро­ку «Укра­ї­на отри­має не­за­ле­жний ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд». У за­яві Ра­ди асо­ці­а­ції, се­ред ін­шо­го, Ки­їв за­кли­ка­ли ска­су­ва­ти мо­ра­то­рій на екс­порт лі­су-кру­гля­ку.

Укра­їн­ська де­ле­га­ція по­вер­ну­ла­ся до­до­му не з по­ро­жні­ми ру­ка­ми. У Брюс­се­лі під­пи­са­ли ві­сім угод на по­над 200 міль­йо­нів єв­ро. Зокре­ма, ЄС на­дасть 54 міль­йо­ни єв­ро на енер­го­збе­ре­же­н­ня в Укра­ї­ні, ще 58 міль­йо­нів єв­ро — на мо­дер­ні­за­цію си­сте­ми про­фе­сій­но-те­хні­чної осві­ти. З Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком до­мо­ви­ли­ся про кре­дит у 50 міль­йо­нів єв­ро на роз­ви­ток до­ріг. Се­ред ін­шо­го, по­бу­ду­ють об’їзну до­ро­гу дов­ко­ла Тер­но­по­ля, як скла­до­ву Тран­сєв­ро­пей­ської транс­порт­ної ме­ре­жі (TEN-T).

Гла­ва укра­їн­сько­го уря­ду пі­сля Ра­ди асо­ці­а­ції зу­стрів­ся ще і з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської ра­ди До­наль­дом Ту­ском, гла­вою Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Кло­дом Юн­ке­ром. Туск на­пи­сав у «Твіт­те­рі», що дис­ку­сія що­до ре­форм в Укра­ї­ні бу­ла «хо­ро­шою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.