А ТИМ ЧАСОМ...

Ukrayina Moloda - - Україна І Світ -

У най­ближ­чі мі­ся­ці мо­же від­бу­ти­ся по­ста­ча­н­ня во­єн­но­го обла­дна­н­ня Укра­ї­ні. Про це по­ві­до­мив спе­ці­аль­ний пред­став­ник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США у спра­вах Укра­ї­ни Курт Вол­кер під час ві­део­бри­фін­гу з Брюс­се­ля для єв­ро­пей­ських жур­на­лі­стів. «У нас є мо­жли­вість про­да­ти до­да­тко­ве [вій­сько­ве] обла­дна­н­ня», — ска­зав він. За сло­ва­ми па­на Вол­ке­ра, «Кон­грес бу­де по­ві­дом­ле­ний у най­ближ­чі па­ру мі­ся­ців про пер­ші тран­ші». Тим часом ви­вча­ють по­тре­би Укра­ї­ни і мо­жли­вість США на­да­ти від­по­від­ну вій­сько­ву до­по­мо­гу.

Курт Вол­кер та­кож до­дав, що в гру­дні був за­пла­но­ва­ний йо­го ві­зит до Мо­скви, про­те че­рез ін­ци­дент у Кер­чен­ській про­то­ці, який став­ся 25 ли­сто­па­да, та до­ки Ро­сія утри­мує укра­їн­ських мо­ря­ків, ця по­їзд­ка не­мо­жли­ва. Во­дно­час пан Вол­кер не ви­клю­чає до­да­тко­вих сан­кцій про­ти РФ че­рез агре­сію в Азов­сько­му мо­рі. Адже «є ро­зу­мі­н­ня, що по­трі­бна від­по­відь до­да­тко­ви­ми сан­кці­я­ми на те, що ста­ло­ся, і ця дум­ка здо­бу­ває під­трим­ку». «Я не бу­ду зди­во­ва­ний, якщо це ста­не­ться за мі­сяць чи два», — до­дав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.