НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Ози­ми­на зи­мує

Ста­ном на 17 гру­дня укра­їн­ські агра­рії по­сі­я­ли ози­мих зер­но­вих культ ур на пло­щі 7,1 млн. га — 99 від­со­тків від за­пла­но­ва­но­го. Схо­ди отри­ма­ли на пло­щі 6,9 млн. га (97 від­со­тків). У до­бро­му та за­до­віль­но­му ста­ні з них 6 міль­йо­нів, а у слаб­ко­му та зрі­дже­но­му — 0,9 млн. га (14%). З по­сі­я­них під зи­му 1,03 млн. га рі­па­ку схо­ди отри­ма­но на пло­щі 1 млн. га (99%). В до­бро­му та за­до­віль­но­му ста­ні рі­пак на 984 ти­ся­чах гек та­рів (92%), у слаб­ко­му та зрі­дже­но­му — на 87 ти­ся­чах (8%). По­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми ни­ні­шні схо­ди по­сі­вів під уро­жай 2019 ро­ку пе­ре­бу­ва­ють у кра­що­му ста­ні. Так, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми прес-слу­жби Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, 2017 ро­ку на ана­ло­гі­чну дат у в слаб­ко­му та зрі­дже­но­му ста­ні пе­ре­бу­ва­ло 19% ози­мих зер­но­вих та 13% ози­мо­го рі­па­ку.

Сін­га­пур наш

Ком­пе­тен­тний ор­ган Сін­га­пу­ру з пи­тань сіль­сько­го­спо­дар­ських хар­чо­вих про­дук тів та ве­те­ри­на­рії по­ві­до­мив, що укра­їн­ська за­яв­ка на екс­порт м’яса пти­ці та про­дук тів з ньо­го, сто­ло­вих яєць та яє­чних про­дук тів отри­ма­ла по­зи­тив­ну оцін­ку. «Це свід­чить про ефе­ктив­ну та ді­є­ву дер­жав­ну си­сте­му кон­тро­лю за без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­дук тів та охо­ро­ни здо­ров’я тва­рин» — від­зна­чи­ли в Держ­прод­спо­жив­слу­жбі. Схва­ле­н­ня на екс­порт про­ду­кції отри­ма­ли ві­сім укра­їн­ських під­при­ємств, про­ін­спек то­ва­них під час ве­ри­фі­ка­цій­но­го ві­зит у ін­спек то­рів AVA до Укра­ї­ни у ли­пні-сер­пні. На­ра­зі три­ває про­цес по­го­дже­н­ня фор­ми ве­те­ри­нар­но­го сер­ти­фі­ка­та між ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми Укра­ї­ни та Сін­га­пу­ру. Спів­пра­ці по­с­при­я­ла ко­ман­да По­соль­ства Укра­ї­ни у Сін­га­пу­рі, яка й іні­ці­ю­ва­ла дост уп укра­їн­ських хар­чо­вих про­дук тів на сін­га­пур­ський ри­нок та спри­я­ла укра­їн­ським ви­ро­бни­кам у ви­хо­ді на рин­ки АСЕАН. Укра­їн­ські під­при­єм­ства, за­ці­кав­ле­ні в екс­пор­ті до Сін­га­пу­ру про­ду­кції пта­хів­ни­цтва, по­вин­ні за­пов­ни­ти аплі­ка­цій­ні фор­ми, роз­мі­ще­ні на сай­ті Держ­прод­спо­жив­слу­жби у роз­ді­лі «Мі­жна­ро­дне спів­ро­бі­тни­цтво», та по­да­ти на роз­гляд сін­га­пур­ській сто­ро­ні. За по­зи­тив­ної оцін­ки на­да­них до­ку­мен­тів, AVA мо­же здій­сни­ти ін­спе­кцій­ний ві­зит на під­при­єм­ства пе­ред схва­ле­н­ням їхньої про­ду­кції для екс­порт у в Сін­га­пур.

Сто ти­сяч яли­нок

Лі­со­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, під­по­ряд­ко­ва­ні Дер­жав­но­му агент­ству лі­со­вих ре­сур­сів Укра­ї­ни, на кі­нець ми­ну­ло­го ти­жня ре­а­лі­зу­ва­ли 110 ти­сяч 876 но­во­рі­чних яли­нок. У трій­ці лі­де­рів за кіль­кі­стю про­да­них но­во­рі­чних кра­су­ньок Во­лин­ське обла­сне управ­лі­н­ня лі­со­во­го та ми­слив­сько­го го­спо­дар­ства (28 ти­сяч хвой­них де­рев), Пол­тав­ське ОУЛМГ (13,5 ти­ся­чі) та Жи­то­мир­ське ОУЛМГ (12,6 ти­ся­чі). Ліс­го­спи Дер­жлі­с­агент­ства за­го­тов­ля­ють но­во­рі­чні ялин­ки зі спе­ці­аль­них план­та­цій або під час про­ве­де­н­ня ру­бок фор­му­ва­н­ня та оздо­ров­ле­н­ня, які не зав­да­ють шко­ди лі­су. Та­кож низ­ка ліс­го­спів ви­ро­щує ялин­ки в гор­щи­ках. Дер­жлі­с­агент­ство за­кли­кає ку­пу­ва­ти ли­ше мар­ко­ва­ні ялин­ки з са­мо­клей­ни­ми ети­ке­тка­ми чи пла­стма­со­ви­ми бир­ка­ми-стяж­ка­ми. За но­ме­ром на цих уні­фі­ко­ва­них за­со­бах мо­жна пе­ре­ві­ри­ти ле­галь­ність за­го­тов­ле­но­го но­во­рі­чно­го де­рев­ця на сай­тах ДП «ЛІАЦ», yalynka.info, або че­рез ана­ло­гі­чний до­да­ток для мо­біль­но­го те­ле­фо­ну. Втім, до сфе­ри управ­лі­н­ня Дер­жлі­с­агент­ства сьо­го­дні на­ле­жить 73 від­со­тки лі­со­во­го фон­ду Укра­ї­ни, то­му за­без­пе­че­н­ням но­во­рі­чни­ми ялин­ка­ми за­йма­ю­ться й ін­ші лі­со­ко­рист ува­чі.

За­ре­є­струй­ся — і го­дуй

Дер­жав­ний ре­єстр пот ужно­стей опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­дук тів на­був чин­но­сті ще 4 кві­тня 2016 ро­ку. Для вне­се­н­ня ін­фор­ма­ції до ньо­го на сьо­го­дні до Держ­прод­спо­жив­слу­жби звер­ну­ло­ся 235 ти­сяч опе­ра­то­рів. Від­по­від­но до стат ті 25 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­дук тів» опе­ра­то­ри рин­ку, які про­ва­дять ді­яль­ність, що не ви­ма­гає отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу, зо­бов’яза­ні за­ре­є­стру­ва­ти пот ужно­сті, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на будь-якій ста­дії ви­ро­бни­цтва та/ або обіг у хар­чо­вих про­дук тів. Для цьо­го до­ста­тньо по­да­ти за­яву те­ри­то­рі­аль­но­му ор­га­ну Держ­прод­спо­жив­слу­жби (з ре­кві­зи­та­ми те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь Держ­прод­спо­жив­слу­жби мо­жна озна­йо­ми­тись на сай­ті Держ­прод­спо­жив­слу­жби, за по­си­ла­н­ням ht tp://consumer.gov.ua/ContentPages/ Kontakti_Terorganiv/139/ ). Ре­є­стра­ція здій­сню­є­ться без­опла­тно впро­довж 15 ро­бо­чих днів пі­сля отри­ма­н­ня за­яви. Не­по­да­н­ня суб’єк том го­спо­да­рю­ва­н­ня за­яви про дер­жав­ну ре­є­стра­цію пот ужно­стей тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу: на юри­ди­чних осіб — у роз­мі­рі від двад­ця­ти трьох до трид­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, а на фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців — у роз­мі­рі від во­сьми до п’ятнад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.