Фо­рель для Че­ре­мо­шу

Май­же 14 міль­йо­нів маль­ків під­ро­сти­ли і ви­пу­сти­ли в рі­ки дер­жав­ні за­во­ди

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Із по­ча­тку 2018 ро­ку про­філь­ні дер­ж­уста­но­ви ви­пу­сти­ли до укра­їн­ських во­дойм 13,9 міль­йо­на во­дних ме­шкан­ців. Із них 11,6 міль­йо­на — у сер­пні-ли­сто­па­ді по­то­чно­го ро­ку. Дер­жри­б­агент­ство остан­ні­ми ро­ка­ми пла­но­мір­но опі­ку­є­ться збе­ре­же­н­ням та збіль­ше­н­ням чи­сель­но­сті во­дних біо­ре­сур­сів у при­ро­дно­му се­ре­до­ви­щі та їх біо­ло­гі­чним рі­зно­ма­ні­т­тям, за­без­пе­чу­ю­чи охо­ро­ну, від­тво­ре­н­ня та ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня. За ін­фор­ма­ці­єю го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Яро­сла­ва Бє­ло­ва, про­філь­ні дер­жав­ні уста­но­ви, які на­ле­жать до сфе­ри управ­лі­н­ня ві­дом­ства, ви­пу­сти­ли цьо­го­річ май­же 9 міль­йо­нів ек­зем­пля­рів ро­сли­но­ї­дних ви­дів риб та ко­ро­па, 1,6 міль­йо­на — стер­ля­ді, сев­рю­ги та ро­сій­сько­го осе­тра та 3,3 міль­йо­на щу­ки, со­ма та су­да­ка.

Окрім то­го, 173 ти­ся­чi мо­ло­ді ду­най­сько­го ло­со­ся, рай­ду­жної та струм­ко­вої фо­ре­лі пі­шло на за­ри­бле­н­ня рі­чок Се­рет, Че­ре­мош та Прут у Чер­ні­ве­цькій обла­сті. Ці ви­ди риб спе­ці­аль­но ви­ро­сти­ли на ДУ «Ри­бо­во­дний фо­ре­ле­вий за­вод «Ло­пу­шно».

Най­біль­ше по­пов­нив во­дні біо­ре­сур­си ДУ «Хер­сон­ський ви­ро­бни­чо­екс­пе­ре­мен­таль­ний за­вод iз роз­ве­де­н­ня мо­ло­ді ча­сти­ко­вих риб», зокре­ма все­лив у рі­чки 4,9 міль­йо­на ек­зем­пля­рів ро­сли­но­ї­дних ви­дів риб і ко­ро­па та 1,3 міль­йо­на щу­ки і со­ма. Ще на 5 міль­йо­нів ек­зем­пля­рів по­пов­нив укра­їн­ські во­до­йми ДУ «Но­во­ка­хов­ський ри­бо­во­дний за­вод ча­сти­ко­вих риб». Із них 3 міль­йо­ни — ро­сли­но­ї­дні ви­ди риб і ко­ро­пи, а ще три — щу­ки, сом та су­дак.

Та­кож два з по­ло­ви­ною міль­йо­ни ри­бної мо­ло­ді ви­пу­ще­но у во­до­йми ДУ «Ви­ро­бни­чо-екс­пе­ре­мен­таль­ний дні­пров­ський осе­тро­вий ри­бо­від­тво­рю­валь­ний за­вод ім. ака­де­мі­ка С.Т. Ар­тю­щи­ка». З цьо­го під­при­єм­ства отри­ма­ли ви­хід у при­ро­дні во­до­йми 1,6 міль­йо­на маль­ків стер­ля­ді, сев­рю­ги й ро­сій­сько­го осе­тра та 0,9 міль­йо­на ро­сли­но­ї­дних ви­дів риб і ко­ро­па. На­ра­зі ро­бо­ти зі зба­га­че­н­ня рік во­дни­ми біо­ре­сур­са­ми на цьо­му за­во­ді три­ва­ють. Пі­сля по­лі­пше­н­ня гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чних умов тут до­да­тко­во ви­пу­стять у при­ро­дне се­ре­до­ви­ще іще по­над сто ти­сяч мо­ло­ді ко­ро­по­вих ви­дів риб.

Ни­ні­шньо­го ро­ку дер­жав­ні за­во­ди зна­чно роз­ши­ри­ли гео­гра­фію роз­се­ле­н­ня сво­їх ри­бе­нят. Так, за іні­ці­а­ти­ви Дер­жри­б­агент­ства та впер­ше з мо­мен­ту існу­ва­н­ня ДУ «Хер­сон­ський ви­ро­бни­чо-екс­пе­ри­мен­таль­ний за­вод iз роз­ве­де­н­ня мо­ло­ді ча­сти­ко­вих риб» від­бу­лось все­ле­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів у Ка­нів­ське во­до­схо­ви­ще та в рі­чку Пів­ден­ний Буг. А у жов­тні до во­дойм у мі­стах Укра­їн­ка та Ржи- щів за­пу­сти­ли 7 тонн маль­ків тов­сто­ло­ба, ко­ро­па і бі­ло­го аму­ра. Ли­сто­па­до­ве за­ри­бле­н­ня аква­то­рії Пів­ден­но­го Бу­гу в ме­жах Він­ни­цької обла­сті по­пов­ни­ло її чо­тир­ма з по­ло­ви­ною тон­на­ми маль­ків ко­ро­па, щу­ки, тов­сто­ло­би­ка та бі­ло­го аму­ра.

Про­тя­гом ро­ку за­га­лом від­бу­ва­ло­ся ма­со­ве за­ри­бле­н­ня на­сту­пних во­дойм: Ки­їв­ське, Кре­мен­чу­цьке, Ка­хов­ське, Дні­стров­ське во­до­схо­ви­ща; Дні­про-Бузь­ка гир­ло­ва си­сте­ма; Дні­про-Бузь­кий ли­ман; рі­чки Де­сна, Сейм, Шос­тка, Пів­ден­ний Буг, Чай­ка, Кон­ка, Се­рет, Че­ре­мош, Прут, Су­ла, Су­го­клея, по­низ­зя Дні­пра.

Фо­то з сай­та khm.depo.ua.

Най­біль­ше мо­ло­дня­ка ри­би ви­ро­сти­ли і за­пу­сти­ли в Укра­їн­ські во­до­йми на Хер­сон­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.