ДОВІДКА «УМ»

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

У пе­рі­од із сі­чня по ли­сто­пад 2018 ро­ку на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни за­ри­бле­н­ня в ре­жи­мі спе­ці­аль­них то­вар­них ри­бних го­спо­дарств (СТРГ) здій­сню­ва­ло 150 суб’єк тів го­спо­да­рю­ва­н­ня, яки­ми бу­ло все­ле­но 15,6 млн. екз. мо­ло­ді риб. Крім то­го, за уча­сті пред­став­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ри­бо­охо­ро­ни ко­рист ува­ча­ми, гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, в то­му чи­слі за ра­ху­нок ком­пен­са­цій­них ко­штів та бла­го­дій­них вне­сків у ри­бо­го­спо­дар­ські во­дні об’єк ти Укра­ї­ни, бу­ло ви­пу­ще­но 3,7 млн. ек­зем­пля­рів маль­ка. В ці­ло­му з по­ча­тку ро­ку ри­бо­го­спо­дар­ські во­дні об’єк ти Укра­ї­ни по­пов­ни­ли­ся 32,3 міль­йо­на ек­зем­пля­ра­ми рі­зних риб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.