Зва­жу­ю­чи зем­лю

На­строї що­до про­да­жу зе­мель­них па­їв змі­ню­ю­ться

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Цьо­го ти­жня Вер­хов­на Ра­да має ви­рі­шу­ва­ти, чи про­дов­жу­ва­ти дію мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня ще на рік. Ці­ка­во, що, по­при за­яви по­лі­ти­ків­по­пу­лі­стів, укра­їн­ці по­ча­ли під­три­му­ва­ти зе­мель­ну ре­фор­му, — за умов ци­ві­лі­зо­ва­но­го від­кри­т­тя рин­ку та за­хи­сту прав вла­сни­ків па­їв. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти остан­ніх со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень ком­па­нії GfK, яка впро­довж 2018 ро­ку ра­зом iз Цен­тром еко­но­мі­чної стра­те­гії на за­мов­ле­н­ня про­е­кту Сві­то­во­го бан­ку «Під­трим­ка про­зо­ро­го управ­лі­н­ня зе­мель­ни­ми від­но­си­на­ми в Укра­ї­ні» що­мі­ся­ця опи­ту­ва­ла 1000 ре­спон­ден­тів що­до став­ле­н­ня до від­кри­т­тя рин­ку зем­лі.

«Рі­зни­ця у від­по­від­ях ре­спон­ден­тів мо­же ся­га­ти до 10 про­цен­тних пун­ктів, за­ле­жно від то­го, як бу­ло сфор­му­льо­ва­не за­пи­та­н­ня: дов­ко­ла ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію, чи дов­ко­ла мо­жли- во­сті роз­по­ря­ди­ти­ся сво­єю зе­мель­ною ді­лян­кою. У дру­го­му ви­пад­ку кіль­кість по­зи­тив­них від­по­від­ей зна­чно біль­ша. Лю­ди хо­чуть отри­ма­ти пра­во про­да­ти, ко­ли їм бу­де по­трі­бно. А ко­ли в пи­тан­ні зву­чить про мо­ра­то­рій, спри­йма­ють це як «стра­шил­ку», — по­ві­до­мив за­сту­пник ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Цен­тру еко­но­мі­чної стра­те­гії Дми­тро Ябло­нов­ський.

Кіль­кість про­тив­ни­ків ре­фор­ми ду­же близь­ка до кіль­ко­сті тих, хто не ви­зна­чив­ся зі сво­єю по­зи­ці­єю. А в низ­ці ре­гіо­нів — кіль­кість тих, хто не має жо­дної по­зи­ції що­до зе­мель­ної ре­фор­ми, пе­ре­ва­жає кіль­кість про­тив­ни­ків рин­ку. «Одна з осо­бли­во­стей від­по­від­ей — чи­ма­ло лю­дей до­сі не ви­зна­чи­лись зі сво­єю по­зи­ці­єю. У ці­ло­му по Укра­ї­ні «не під­три­му­ють» чи «ско­рі­ше не під­три­му­ють» зе­мель­ну ре­фор­му май­же 43%, а не ма­ють чі­ткої по­зи­ції — май­же 40%», — за­зна­чає Ябло­нов­ський. Біль­ше по­ло­ви­ни ре­спон­ден­тів з пів­дня, схо­ду та Ки­є­ва ва­га­ю­ться з від­по­від­дю. На за­хо­ді ж біль­ша по­ля­ри­за­ція при­хиль­ни­ків та про­тив­ни­ків ре­фор­ми, а тих, хто не ви­зна­чив­ся, зна­чно мен­ше. Най­мен­ше про­тив­ни­ків ре­фор­ми у Ки­є­ві та схі­дних обла­стях.

У ви­бір­ці опи­ту­вань вла­сни­ків па­їв — близь­ко 11%, у близь­ко 29% опи­та­них паї є в ро­ди­чів, а 60% — не ма­ють жо­дно­го сто­сун­ку до зем­лі. Се­ред вла­сни­ків па­їв 32% від­по­ві­ли, що хо­чуть ма­ти пра­во про­да­ти зе­мель­ну ді­лян­ку, якщо це бу­де їм по­трі­бно. Се­ред тих, хто не має від­но­ше­н­ня до во­ло­ді­н­ня па­я­ми, ли­ше 15,8% хо­чуть ма­ти пра­во ку­пи­ти або про­да­ти зе­мель­ну ді­лян­ку; 14,7% по­го­джу­ю­ться з не­об­хі­дні­стю від­мі­ни мо­ра­то­рію.

На жаль, з’ясу­ва­лось, що укра­їн­ці не вва­жа­ють зе­мель­ну ре­фор­му прі­о­ри­те­тною. «Але це пов’яза­но з тим, що во­ни ма­ло про неї зна­ють. То­му ду­же ва­жли­во не зу­пи­ня­ти­ся на пи­тан­ні «так чи про­ти», а ру­ха­ти­ся да­лі та по­ясню­ва­ти ком­про­міс iз то­чки за­хи­сту прав лю­ди­ни та пе­ре­ваг ре­фор­ми. Чим біль­ше ре­спон­дент знає про зе­мель­ну ре­фор­му, тим кра­ще він ста­ви­ться до ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію. Бо в прин­ци­пі вже на­віть при­хиль­ни­ки збе­ре­же­н­ня мо­ра­то­рію не го­во­рять, що ри­нок не по­трі­бен», — по­яснює тен­ден­цію Дми­тро Ябло­нов­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.