Свя­то — це ви­тра­ти

Но­во­рі­чний стіл ко­шту­ва­ти­ме укра­їн­цям на 20 від­со­тків до­рож­че, ніж рік то­му

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

Хоч до Но­во­го ро­ку ще є час — пе­ред­ба­чли­ві го­спо­ди­ні вже по­ча­ли скла­да­ти спи­сок свя­тко­во­го ме­ню. Про­те, за­зир­нув­ши до га­ман­ців, ма­буть, по­мі­ти­ли, що ціни та­ки зро­сли. Якщо по­рів­ню­ва­ти з по­пе­ре­днім но­во­рі­чним сто­лом, ни­ні за той са­мий на­бір про­ду­ктів до­ве­де­ться ви­кла­сти на 20% біль­ше. За під­ра­хун­ка­ми фа­хів­ців На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки» на осно­ві да­них Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, за но­во­рі­чний стіл-2019 до­ве­де­ться за­пла­ти­ти що­най­мен­ше 1 тис. 535 грн. Са­ме стіль­ки ко­шту­ва­ти­ме ме­ню для сім’ї з чо­ти­рьох осіб. Як роз­по­вів за­сту­пник ди­ре­кто­ра ІАЕ Ми­ко­ла Пу­га­чов, для роз­ра­хун­ку бра­ли но­во­рі­чне ме­ню зі страв, які є тра­ди­цій­ни­ми для сто­лу се­ре­дньо­ста­ти­сти­чної ро­ди­ни: са­ла­ти, м’ясні та ри­бні про­ду­кти, ово­чі, фру­кти, хлі­бо­бу­ло­чні та кон­ди­тер­ські ви­ро­би, на­пої то­що.

І пер­шим у спи­ску під­ра­хун­ків опи­нив­ся тра­ди­цій­ний са­лат — олів’є. Так, 3 кг ці­єї стра­ви тра­ди­цій­ної ре­це­пту­ри, на дум­ку на­у­ков­ців, обі­йде­ться у 129,76 грн. — на 25 % біль­ше, ніж при свя­тку­ван­ні Но­во­го 2018 ро­ку. Най­до­рож­чи­ми інг- ре­ді­єн­та­ми стра­ви є ков­ба­са — 53,08 грн. за 0,5 кг, 0,5 кг зе­ле­но­го го­ро­шку — 27 грн., шість яєць — 15,1 грн. і 180 г ма­йо­не­зу — 9,5 грн. Ще у 25,08 грн. обі­йду­ться ци­бу­ля, мор­ква, кар­то­пля та со­ло­ні огір­ки. Го­спо­ди­ня Іри­на Сма­лій у роз­мо­ві з «УМ» роз­по­ві­ла, що ку­пу­ва­ти де­які про­ду­кти до но­во­рі­чно­го сто­лу по­ча­ла ще в ли­сто­па­ді. «Мо­же, це і див­но зву­чить, але, щоб за­оща­ди­ти, спи­сок страв на но­вий рік я по­ча­ла скла­да­ти ще в ли­сто­па­ді і ро­блю так не пер­ший рік. Адже на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку ціни на про­ду­кти сут­тє­во зро­ста­ють. Про­те, зві­сно, зеко­но­ми­ти мо­жна на то­му, що дов­го збе­рі­га­є­ться — це го­ро­шок, кон­сер­ви, ово­чі», — роз­по­від­ає жін­ка. Під­твер­джу­ють сло­ва го­спо­ди­ні і в Укра­їн­ській асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ор­га­ні­за­ції Оле­ксій До­ро­шен­ко за­пев­няє, що в гру­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо зро­ста­н­ня цін пра­кти­чно на всі ком­по­нен­ти но­во­рі­чно­го сто­лу. То­му все ку­пле­не в ли­сто­па­ді га­ран­то­ва­но ви­яви­ться де­шев­шим, ніж у гру­дні. Во­че­видь, за 1,5 мі­ся­ця до свя­та не­має сен­су бра­ти щось та­ке, що швид­ко псу­є­ться, крім си­рів і си­ро­ко­пче­ної ков­ба­си, за умо­ви, що во­на сві­жа. «Якщо взя­ти ці­лу го­лов­ку си­ру (1,5— 2 кг) ви­трим­ки 12 мі­ся­ців і біль­ше, то во­на не зі­псу­є­ться в хо­ло­диль­ни­ку й 3-4 мі­ся­ці, — роз­по­ві­ла про­да­вець у су­пер­мар­ке­ті Оль­га По­ва­лій. — По­ки що ці­на на неї — 280—320 грн./кг, за­ле­жно від сор­ту, але пе­ред Но­вим ро­ком по­пит зро­сте, ці­на та­кож, на 30-40 грн./кг під­ні­ме­ться». У ба­га­тьох су­пер­мар­ке­тах за­раз ді­ють акції на ал­ко­голь. На­при­клад, 0,7 л пля­шку ві­скі або ро­му се­ре­дньо­го ці­но­во­го се­гмен­ту мо­жна ку­пи­ти на 25-30 % де­шев­ше, ніж за­зви­чай, — за 190-200 грн., за­пев­ня­ють в Укра­їн­ській асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж.

Тро­хи де­шев­ше за олів’є — 118,32 грн. — ко­шту­ва­ти­ме са­лат «Осе­ле­дець під шу­бою» (1,5 кг). Ле­во­ву час­тку йо­го вар­то­сті скла­де фі­ле осе­лед­ця — 100 грн. за 0,5 кг. Ма­йо­нез обі­йде­ться у 9,5 грн., а по­шту­чно мор­ква, бу- ряк, ци­бу­ля та кар­то­пля ко­шту­ва­ти­муть май­же 9 гри­вень. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра ІАЕ Ми­ко­ли Пу­га­чо­ва, сут­тє­во зро­стуть ви­тра­ти на м’ясні про­ду­кти. Пів­кі­ло­гра­ма на­різ­ки із си­ро­ко­пче­ної ков­ба­си «Са­ля­мі» ко­шту­ва­ти­ме в се­ре­дньо­му 80 грн., стіль­ки ж під­че­ре­ви­ни ко­пче­ної — 75 грн., а би­ток зі сви­ни­ни сві­жий — 78,5 грн. За кiло­грам фі­ле ку­ря­чо­го сві­жо­го до­ве­де­ться за­пла­ти­ти в се­ре­дньо­му 111 грн. За­га­лом вар­тість 2,5 кг м’ясних про­ду­ктів на но­во­рі­чно­му сто­лі скла­де 344,5 грн. За роз­ра­хун­ка­ми укла­да­чів своє­рі­дно­го до­слі­дже­н­ня, вар­тість ово­чів на но­во­рі­чно­му сто­лі скла­де в се­ре­дньо­му 159,48 грн. До спи­ску вві­йшли — кар­то­пля, гри­би, пе­рець со­лод­кий, огір­ки сві­жі, по­мі­до­ри сві­жі. Фру­кти обі­йду­ться у 78 грн. Це 2 кг ман­да­ри­нів, 1 кг ба­на­нів i два ли­мо­ни. Сма­ко­ли-

ки — а са­ме шо­ко­ла­дні цу­кер­ки — ко­шту­ва­ти­муть близь­ко 150 грн. за 1 кг. Атри­бут Но­во­го ро­ку, без яко­го важ­ко уяви­ти свя­то — пля­шка шам­пан­сько­го (0,75 л),— обі­йде­ться у 98 грн. Бе­зал­ко­голь­ні на­пої — близь­ко 100 гри­вень. Сім’ям, які ма­ють мо­жли­вість ку­пу­ва­ти де­лі­ка­те­си, до­ве­де­ться до­да­тко­во ви­тра­ти­ти з бю­дже­ту май­же 470 грн. Ба­но­чка чер­во­ної ікри на 120 гра­мів обі­йде­ться у 250 грн., а 200 гра­мів чер­во­ної ри­би — у 220 грн. Від­так вар­тість но­во­рі­чно­го сто­лу з де­лі­ка­те­са­ми під­ви­щи­ться до 2005,3 грн.

Про­те оче­ви­дно, що сім’я з чо­ти­рьох осіб на­вряд чи змо­же за одну но­во­рі­чну ніч з’їсти все пе­ре­лі­че­не. Адже 3 кі­ло­гра­ми олів’є, 2,5 кі­ло­гра­ма м’яса, пів­кі­ло­гра­ма си­ру та 1,5 кі­ло­гра­ма са­ла­тів для ро­ди­ни із двох до­ро­слих та двох ді­тей — та­ки за­ба­га­то. Біль­шість укра­їн­ців, які хо­чуть за­оща­ди­ти, мо­жуть зеко­но­ми­ти на кіль­ко­сті про­ду­ктів або ж, як ра­дять екс­пер­ти, — шу­ка­ти акцій­ні про­по­зи­ції на­пе­ре­до­дні свят. Від­кла­сти по­ку­пку шам­пан­сько­го екс­пер­ти ра­дять до са­мо­го Но­во­го ро­ку, адже на ньо­го пе­ред 31 гру­дня зде­біль­шо­го бу­ва­ють хо­ро­ші акції. Топ-ме­не­джер одні­єї з ме­реж су­пер­мар­ке­тів Во­ло­ди­мир Мол­ча­нов роз­по­вів, що це при­бли­зно на чверть збіль­шує про­да­жі не­до­ро­го­го, до 100 грн., ігри­сто­го. Не­зва­жа­ю­чи на здо­рож­ча­н­ня про­ду­ктів Но­вий рік ні­хто не від­мі­няє, то­му за­оща­дли­вим укра­їн­цям вар­то скла­сти спи­сок за­зда­ле­гідь і ре­тель­но про­ра­ху­ва­ти, у скіль­ки ж обі­йде­ться свя­тку­ва­н­ня їхнім ро­ди­нам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.