Не со­ром­но й бо­ги­ні мор­ській по­ка­за­ти

В Укра­ї­ні стар­ту­вав уні­каль­ний про­ект із ви­ро­щу­ва­н­ня пер­лів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА Хер­сон

Фа­хів­ці Хер­сон­сько­го дер­жав­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту (ХДАУ) впро­ва­ди­ли у жи­т­тя ба­га­то­обі­ця­ю­чу ки­тай­ську те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня пер­лин. Уже в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му на при­лав­ках юве­лір­них ма­га­зи­нів Укра­ї­ни мо­жна бу­де при­дба­ти не­до­ро­гі, але які­сні та рі­зно­ко­льо­ро­ві пер­ли ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

За сло­ва­ми ре­кто­ра ХДАУ Юрія Ки­ри­ло­ва, бу­ти пер­шо­про­хід­ця­ми у спра­ві ви­ро­щу­ва­н­ня укра­їн­ських прі­сно­во­дних пер­лів вель­ми скла­дне, але ці­ка­ве зав­да­н­ня. Тим біль­ше що пер­спе­кти­ви ду­же при­ва­бли­ві, а для до­пи­тли­вих сту­ден­тів це до­да­тко­ва мо­жли­вість ви­бра­ти по­ки ще ні­ким не зайня­ту ні­шу в сіль­сько­му го­спо­дар­стві Укра­ї­ни.

Ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня у Хер­со­ні три­ва­ли впро­довж ше­сти мі­ся­ців i ли­ше пі­сля цьо­го в му­шлі мо­лю­сків ста­ли ім­план­то­ву­ва­ти пі­щин­ки. Екс­пер­ти Хер­сон­сько­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту роз­по­ві­ли, що для пер­шої екс­пе­ри­мен­таль­ної пар­тії ві­ді­бра­ли близь­ко 100 штук «пер­лин­ниць» двох ви­дів. Якщо у при­ро­ді ви­яви­ти пер­ли­ну мо­жна ли­ше в одній зі ста устриць, а пер­ший «уро­жай» ко­штов­них ка­мін­ців мо­жна очі­ку­ва­ти не ра­ні­ше, ніж че­рез три ро­ки, то у шту­чних во­до­ймах отри­ма­ти ре­зуль­тат уда­сться вже на­ве­сні 2019 ро­ку.

— Ми за­мі­ни­ли ма­то­чне по­го­лів’я з пер­лин­них устриць на найбільш при­сто­со­ва­них до на­ших умов без­зу­бок та пер­ло­виць, — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту до­цент ка­фе­дри еко­ло­гії та за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії біо­ре­сур­сів Ві­та­лій Олі­фі­рен­ко. — Те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня пер­лів ду­же тон­ка, адже не­об­хі­дно, щоб пі­щин­ка то­чно по­тра­пи­ла в по­трі­бне мі­сце. Ці­єю ко­пі­ткою ро­бо­тою, що ви­ма­гає юве­лір­ної то­чно­сті, за­йма­ю­ться ви­ня­тко­во жін­ки.

Перш ніж за­пу­сти­ти екс­пе­ри­мен­таль­ний про­ект у жи­т­тя, Ві­та­лій Олі­фі­рен­ко та гру­па йо­го одно­дум­ців пів­то­ра ро­ку ося­га­ли ази ви­ро­бни­цтва у Ки­тай­сько­му на­у­ко­во-до­слід- но­му цен­трі при най­біль­шо­му в сві­ті кон­цер­ні з ви­ро­щу­ва­н­ня пер­лів.

З’ясу­ва­ло­ся, що пі­сля вдо­ско­на­ле­н­ня ця те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва ко­штов­но­стей отри­ма­ла ви­со­ку рен­та­бель­ність та мо­же бу­ти за­па­тен­то­ва­на в Укра­ї­ні.

На по­ча­тко­во­му ета­пі во­на бу­де від­пра­цьо­ва­на на мі­сце­вих ви­дах мо­лю­сків, але з ча­сом по­го­лів’я збіль­шать за ра­ху­нок ви­ве­де­них у Ки­таї осо­бли­вих гі­бри­дів му­шлі. Се­лек- ціо­не­ри від­би­ра­ли їх про­тя­гом 200 ро­ків i до­би­ли­ся то­го, що ви­ро­ще­ні у них пер­ли ма­ють ду­же ве­ли­кий роз­мір, та за сво­ї­ми па­ра­ме­тра­ми ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від на­ту­раль­них мор­ських.

По­ки що мо­жна від­зна­чи­ти, що ре­зуль­тат ро­бо­ти гру­пи екс­пе­ри­мен­та­то­рів Хер­сон­сько­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту успі­шний та на­віть устиг отри­ма­ти най­ви­щу оцін­ку від між­на­ро­дних спо­сте­рі­га­чів.

Ці­ка­во, що ра­ні­ше вче­ні з Хер­со­на вра­зи­ли всю Укра­ї­ну, на­ла­го­див­ши про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво ав­стра­лій­ських ра­ків та до­вів­ши рен­та­бель­ність но­во­го ви­ду бі­зне­су в Укра­ї­ні. З’ясу­ва­ло­ся, що ін­ве­сти­ції оку­по­ву­ю­ться про­тя­гом двох ро­ків, а да­лі під­при­є­мець бу­де отри­му­ва­ти чи­стий при­бу­ток.

Те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ав­стра­лій­ських ра­ків у Хер­сон­ській обла­сті на­віть по­тра­пи­ла до збір­ки ін­но­ва­цій­них роз­ро­бок кра­ї­ни за 2017 рік від Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Те­пер же екс­пе­ри­мен­та­то­ри ХДАУ ви­рі­ши­ли до­ве­сти, що й укра­їн­ські пер­ли ви­ро­щу­ва­ти не тіль­ки ви­гі­дно, а й ду­же пер­спе­ктив­но. Адже по­пит на ви­шу­ка­ний i не­до­ро­гий то­вар iз пер­ла­му­тро­вим бли­ском у ма­га­зи­нах Укра­ї­ни та Єв­ро­пи зро­стає з ко­жним ро­ком.

Ось у та­ких аква­рі­у­мах на­ро­джу­є­ться кра­са.

Пер­ли­на Хер­со­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.