Із са­ла­том, без са­лю­та

Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій за­кли­ка­ла не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в но­во­рі­чну ніч фе­єр­вер­ки та пі­ро­те­хні­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

Від по­ча­тку вій­ни на Дон­ба­сі вже впро­довж п’яти ро­ків пра­ців­ни­ки Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій за­кли­ка­ють укра­їн­ців не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти фе­єр­вер­ки у но­во­рі­чну ніч. 2018 рік не став ви­ня­тком. Тож на­пе­ре­до­дні свят пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів на­по­ля­га­ють на то­му, щоб гро­ма­дя­ни не ку­пу­ва­ли та не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти. Адже ми­ну­ло­го ро­ку че­рез не­обе­ре­жне по­во­дже­н­ня з пі­ро­те­хні­кою в но­во­рі­чну ніч в Укра­ї­ні трав­му­ва­ли­ся троє лю­дей. І це ли­ше ті, хто по­тра­пив до офі­цій­ної ста­ти­сти­ки. Як ста­ло ві­до­мо, двох ді­тей по­ра­ни­ло ви­бу­ха­ми пе­тард у Хер­сон­ській обла­сті, а до­ро­слий чо­ло­вік на Львів­щи­ні втра­тив три паль­ці на ру­ці. Пе­тар­да зде­то­ну­ва­ла ра­ні­ше, аніж він всти­гнув її ки­ну­ти пі­сля то­го, як під­па­лив. Вря­ту­ва­ти йо­му роз­тро­ще­ні ви­бу­хом паль­ці ме­ди­кам не вда­ло­ся, тож до­ве­ло­ся ам­пу­ту­ва­ти. «Ви­йшов на бал­кон стрі­ля­ти, не встиг ки­ну­ти — в ру­ці ро­зір­ва­ло. Ме­не за­глу­ши­ло, вза­га­лі не від­чу­вав бо­лю. Три пе­тар­ди нор­маль­но ви­стре­ли­ли, а че­твер­та — в ру­ці», — роз­по­від­ає по­тер­пі­лий Ру­слан Пав­лу­сів. «Оскіль­ки три паль­ці, від яких за­ле­жить фун­кція ки­сті, трав­мо­ва­ні, то ця кисть ма­ти­ме обме­же­ну фун­кцію», — ко­мен­тує стан па­ці­єн­та за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря клі­ні­чної лі­кар­ні Льво­ва Ігор Сто­я­нов­ський.

У свою чер­гу, лі­ка­рі, з яки­ми по­спіл­ку­ва­ла­ся «УМ», пов­ні­стю під­три­му­ють за­кли­ки Слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. За­пев­ня­ють, що ви­пад­ки по­ра­нень та ам­пу­та­ції кін­ці­вок не по­оди­но­кі і біль­шість лю­дей, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи пі­ро­те­хні­ку, не звер­та­ють ува­гу на лі­цен­зію. «До­сить ча­сто лю­ди при­хо­дять із трав­ма­ми і на все жи­т­тя за­ли­ша­ю­ться слі­пі або ж без кін­ці­вок. І за­ра­ди чо­го? Щоб по­ди­ви­ти­ся фе­єр­верк? Зна­чна про­бле­ма ще й у то­му, що во­ни ку­пу­ють де­ше­ві не­сер­ти­фі­ко­ва­ні фе­єр­вер­ки, а во­ни у біль­шо­сті ви­пад­ків бра­ко­ва­ні, тож на­род і трав­му­є­ться», — ко­мен­тує УМ ки­їв­ський трав­ма­то­лог Оле­ксандр Не­би­ли­ця.

Щоб убез­пе­чи­ти се­бе від травм, у по­лі­ції по­ра­ди­ли під час ви­ко­ри­ста­н­ня не під­хо­ди­ти до мі­сця ви­бу­ху ближ­че ніж на 30 ме­трів. У жо­дно­му ра­зі не мо­жна ру­ха­ти­ся упро­довж мі­ні­мум п’яти хви­лин пі­сля ви­бу­ху. Та­кож за­бо­ро­не­но під­ні­ма­ти і зби­ра­ти за­ли­шки ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. У ви­пад­ку трав­му­ва­н­ня від­ра­зу не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до ме­ди­ків. Про­те тим, хто все-та­ки на­ва­жи­ться ку­пу­ва­ти фе­єр­вер­ки та пе­тар­ди, ря­ту­валь­ни­ки ра­дять ро­би­ти це тіль­ки у спе­ці­а­лі­зо­ва­них ма­га­зи­нах. «Ра­зом зі сні­гом за ві­кном з’яв­ля­є­ться пе­ре­дно­во­рі­чний на­стрій і ба­жа­н­ня за­пу­сти­ти фе­єр­верк. Ми за­кли­ка­є­мо ку­пу­ва­ти фе­єр­вер­ки і пе­тар­ди тіль­ки в спе­ці­а­лі­зо­ва­них ма­га­зи­нах. Пам’ятай­те, що в кра­ї­ні йде вій­на і кра­ще від­мо­ви­ти­ся від ви­ко­ри­ста­н­ня не­без­пе­чної пі­ро­те­хні­ки», — ко­мен­ту­ють у прес-слу­жбі Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.