По­би­ли­ся че­рез мо­сков­ських по­пів

Вер­хов­на Ра­да зо­бов’яза­ла УПЦ МП змі­ни­ти на­зву, «Опо­блок» від­би­вав­ся, як міг, на­віть ку­ла­ка­ми

Ukrayina Moloda - - Політика - Ін­на СТЕПАНЧУК

Учо­ра Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла змі­ни до за­ко­но­дав­ства, які зо­бов’язу­ють Укра­їн­ську пра­во­слав­ну цер­кву Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту пе­ре­йме­ну­ва­ти­ся. В но­вій на­зві має бу­ти за­зна­че­но при­на­ле­жність до ма­те­рин­ської цер­кви, тоб­то Ро­сій­ської пра­во­слав­ної. Це рі­ше­н­ня (за­ко­но­про­ект №5309) під­три­ма­ли 240 на­ро­дних де­пу­та­тів. Го­ло­ва ВР Ан­дрій Па­ру­бій на­звав цей день «істо­ри­чним днем по­вер­не­н­ня укра­їн­ської цер­кви». «Лю­ди­на в Укра­ї­ні, ко­ли йде в цер­кву, має ро­зу­мі­ти, ку­ди во­на са­ме йде», — по­яснив під час де­ба­тів де­пу­тат Сер­гій Висоцький з «На­ро­дно­го фрон­ту». Ігор Мо­сій­чук був ще ра­ди­каль­ні­шим: «Ти­сну­чи на зе­ле­ну кно­пку, ви стрі­ля­є­те в «рус­скій мір». Смерть «рус­ско­му мі­ру». Ухва­ле­ний про­ект пе­ред­ба­чає, що з по­ча­тку йо­го дії ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції ма­ти­муть чо­ти­ри мі­ся­ці для змі­ни на­зви, іна­кше по­ло­же­н­ня її ста­ту­ту що­до на­зви ав­то­ма­ти­чно втра­тять чин­ність.

«Про­ти», як не­важ­ко здо­га­да­ти­ся, го­ло­су­вав ли­ше «Опо­зи­цій­ний блок», в яко­му зі­бра­ли­ся пе­ре­ва­жно при­хо­жа­ни Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Аргументи «опо­бло­ків­ців» до­сить своє­рі­дні. На­при­клад, нар­деп Ми­ко­ла Ско­рик за­явив, що УПЦ МП є укра­їн­ською цер­квою на чо­лі з бла­жен­ній­шим ми­тро­по­ли­том Ону­фрі­єм, і світ ні­би­то не ви­знає «ство­ре­ну По­ро­шен­ком для під­ня­т­тя рей­тин­гу» Пра­во­слав­ну цер­кву Укра­ї­ни. За йо­го сло­ва­ми, ця іні­ці­а­ти­ва ста­вить Укра­ї­ну «на ме­жу гро­ма­дян­сько­го кон­флі­кту».

Пі­сля ухва­ли за­ко­но­про­е­кту лі­дер фра­кції «Опо­бло­ку» Ва­дим Но­вин­ський ки­нув­ся в пре­зи­дію апе­лю­ва­ти до Па­ру­бія. За ним «під­тя­гну­ли­ся» й ін­ші де­пу­та­ти від «Опо­бло­ку». Не­за­до­во­ле­ний рі­ше­н­ням пар­ла­мен­ту Не­стор Шу­фрич у цей час ви­рі­шив зі­рва­ти злість на пла­ка­ті «Аген­та Пу­ті­на Ме­двед­чу­ка — під суд», що «при­кра­шав» пар­ла­мент­ську три­бу­ну, й здер йо­го. Тут же в на­еле­ктри­зо­ва­но­му від емо­цій за­лі спа­ла­хну­ла ку­ла­чна бій­ка. Шу­фри­ча вда­рив в облич­чя ве­те­ран АТО Юрій Бе­ре­за, отри­мав сту­са­нів і Юрій Бой­ко, який ки­нув­ся роз­бо­ро­ня­ти ко­лег. У цей час при­стра­сті ви­ру­ва­ли і на пло­щі під Ра­дою — близь­ко ти­ся­чі при­бі­чни­ків РПЦ в Укра­ї­ні ви­йшли на акцію про­те­сту — так зва­ний «мо­ле­бень за на­по­ум­ле­н­ня де­пу­та­тів», ви­ма­га­ю­чи не­д­опу­ще­н­ня втру­ча­н­ня пар­ла­мен­ту в цер­ков­ні спра­ви.

Ще ра­ні­ше го­ло­ва Си­н­одаль­но­го ін­фор­ма­цій­но-про­сві­тни­цько­го від­ді­лу УПЦ МП ар­хі­єпис­коп Кли­мент (Ве­че­ря) ска­зав BBC News Укра­ї­на, що цер­ква не бу­де змі­ню­ва­ти свою на­зву. А в «Опо­зи­цій­но­му бло­ці» вже по­обі­ця­ли оскар­жи­ти цей за­кон у Кон­сти­ту­цій­но­му Су­ді.

Ще один до­ку­мент, який учо­ра ма­ла на­мір ухва­ли­ти Вер­хов­на Ра­да, уто­чнює ста­т­тю 8 за­ко­ну про сво­бо­ду со­ві­сті та ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції, а са­ме — пе­ре­хід ре­лі­гій­ної гро­ма­ди під юрис­ди­кцію ін­шої цер­кви. У но­вій ре­да­кції вка­за­ли, що віль­на змі­на під­ле­гло­сті від­бу­ва­є­ться шля­хом змі­ни до ста­ту­ту ре­лі­гій­ної ор­га­ні­за­ції або ре­є­стра­ції но­во­го, за що має про­го­ло­су­ва­ти біль­шість при­су­тніх на збо­рах ре­лі­гій­ної гро­ма­ди. Та­кі змі­ни по­кли­ка­ні при­швид­ши­ти пе­ре­хід ре­лі­гій­них гро­мад від УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту до но­во­ство­ре­ної по­мі­сної Пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни.

На­то­мість у са­мій УПЦ МП про­гно­зу­ють, що про­цес пе­ре­хо­ду ре­лі­гій­них гро­мад мо­же су­про­во­джу­ва­тись си­ло­вим про­ти­сто­я­н­ням та ти­ском. «За­кон про рей­дер­ство цер­ков, — так оці­нив до­ку­мент де­пу­тат від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Оле­ксандр Віл­кул. — На прак- ти­ці це ви­гля­да­ти­ме так — 200 бан­ди­тів за­хо­дить в цер­кву, ста­вить сві­чки та за­хо­плює її».

Во­дно­час в інтерв’ю ви­дан­ню «Ре­лі­гій­на прав­да» ми­тро­по­лит Оле­ксандр (Дра­бин­ко), один із двох пред­став­ни­ків Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, які взя­ли участь в об’єд­нав­чо­му Со­бо­рі, за­зна­чив, що, най­імо­вір­ні­ше, «по­дії роз­ви­ва­ти­му­ться мир­но, спо­кій­но». «Як ба­чи­те, за­хо­плень хра­мів і по­бо­їщ, які обі­цяв Но­вин­ський і де­які ін­ші пред­став­ни­ки як РПЦ, так і на­шо­го по­лі­ти­чно­го істе­блі­шмен­ту, не від­бу­ва­ло­ся, не від­бу­ва­є­ться і, я спо­ді­ва­ю­ся, не від­бу­де­ться, — до­дав він. — Я б ска­зав, що за­раз iде «пе­ре­ва­рю­ва­н­ня ін­фор­ма­ції», то­го, що ста­ло­ся. Як я ро­зу­мію, рі­ше­н­ня бу­дуть ухва­лю­ва­ти­ся зго­дом. На­пев­но, про­цес бу­де більш актив­ним то­ді, ко­ли бу­де отри­ма­но до­ку­мент, То­мос, тоб­то пі­сля 6 сі­чня».

Вла­сне, як по­ка­зу­ють по­дії в пар­ла­мен­ті, по­ки що «по­бо­ї­ща» про­во­ку­ють ви­ня­тко­во са­мі ж при­бі­чни­ки Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту...

Фото з сай­та censor.net.ua.

Свар­ка між Шу­фри­чем і Бе­ре­зою пе­ре­ро­сла в бій­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.