А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Світ -

Фран­ція збе­ре­же при­су тність сво­їх військ у Си­рії, бо вва­жає, що бо­йо­ви­ки «ІД» не бу­ли зни­ще­ні і про­дов­жу­ють за­гро­жу­ва­ти ін­те­ре­сам кра­ї­ни, по­ві­дом­ляє «Рейтер». Фран­ція є про­від­ним чле­ном між­на­ро­дної ко­а­лі­ції під про­во­дом США, яка бо­ре­ться з ісла­мі­ста­ми в Си­рії та Іра­ку та має там близь­ко ти­ся­чі вій­сько­вих. Фран­цузь­кі ди­пло­ма­ти за­яви­ли, що рі­ше­н­ня пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па про ви­ве­де­н­ня військ iз ре­гіо­ну за­ста­ло Па­риж зне­на­цька. «Це по­ка­зує, що в нас рі­зні прі­о­ри­те­ти і що тре­ба по­кла­да­ти­ся пе­ред усім на се­бе», — ска­за­ла те­ле­ка­на­лу C-News мі­ністр у спра­вах Єв­ро­пи Фран­ції На­та­лі Лу­а­зо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.