Із ніг на го­ло­ву

Зі­штов­хнув­шись iз ря­дом про­блем, чин­ний чем­піон кра­ї­ни ні­як не мо­же за­ли­ши­ти остан­ню схо­дин­ку чо­ло­ві­чої су­пер­лі­ги

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Див­ля­чись на по­то­чну си­ту­а­цію в тур­нір­ній та­бли­ці чо­ло­ві­чої су­пер­лі­ги, на мить мо­же зда­ти­ся, що у сві­то­во­му ба­скет­бо­лі тра­пи­ли­ся гло­баль­ні змі­ни, ко­трі зму­си­ли на­ціо­наль­ні фе­де­ра­ції по­но­во­му («зза­ду-на­пе­ред» чи-то «зго­ри­до­ни­зу») вести ста­ти­сти­чні зві­ти в мі­сце­вих чем­піо­на­тах.

Однак та­ким, за­га­лом, фу­ту­ри­сти­чним і див­ним спосо­бом за­пе­ре­чу­ва­ти ре­аль­ний факт пе­ре­бу­ва­н­ня на остан­ньо­му мі­сці про­то­ко­лу чин­но­го чем­піо­на кра­ї­ни — «Чер­ка­ських мавп» — вда­є­ться зов­сім не­дов­го. Кри­чу­що не­га­тив­ний ба­ланс пе­ре­мог та по­ра­зок — дві про­ти во­сьми — швид­ко роз­став­ляє все на свої мі­сця.

Роз­по­чав­ши в но­во­му се­зо­ні зма­га­ти­ся на два фрон­ти, пі­сля за­вер­ше­н­ня сво­їх ви­сту­пів на єв­ро­а­ре­ні пі­до­пі­чні Ма­кси­ма Мі­хель­со­на так і не змо­гли ста­ти на шлях пе­ре­мог у на­ціо­наль­ній пер­шо­сті.

В остан­ньо­му ма­тчі су­пер­лі­ги чер­ка­ський ко­ле­ктив за­знав чер­го­вої по­раз­ки в на­ціо­наль­ній пер­шо­сті від скром­но­го за мір­ка­ми укра­їн­сько­го ба­скет­бо-

Чем­піо­нат Укра­ї­ни. Чо­ло­ві­ки. Су­пер­лі­га. «Хі­мік» — «Дні­про» — 94:92, «Оде­са» — «Дні­про» — 71:65, «По­лі­те­хнік» — «Чер­ка­ські мав­пи» — 94:85.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Хі­мік» — 10 пе­ре­мог/4 по­раз­ки, «За­по­ріж­жя», «Дні­про» — 9/5, «Ки­їв-Ба­скет» — 6/7, «По­лі­те­хнік» — 4/10, «Оде­са» — 5/7, «Ми­ко­ла­їв» — 6/5, «Чер­ка­ські мав­пи» — 2/8.

лу хар­ків­сько­го «По­лі­те­хні­ка». Не так дав­но са­ме «по­лі­те­хні­кам» на­ле­жав ста­тус ау­тсай­де­ра чем­піо­на­ту кра­ї­ни, ни­ні ж зва­н­ня най­гір­шо­го ко­ле­кти­ву се­зо­ну на­ле­жить «мав­пам». Істо­рія, в якій чин­ний чем­піон па­се за­дніх у го­лов­но­му тур­ні­рі кра­ї­ни, до­во­лі не­ор­ди­нар­на. Хо­ча й ви­па­док iз чем­піон­ством чер­ка­сько­го клу­бу за­ко­но­мір­ним та­кож не ви­гля­дав.

Зре­штою, сен­са­цій­но під­няв­шись на най­ви­щий ща­бель укра­їн­сько­го ба­скет­бо­лу, «Чер­ка­ські мав­пи» опи­ни­ли­ся в не­зна­йо­мій для се­бе си­ту­а­ції, пов’яза­ній із за­хи­стом ти­ту­лу. Якщо ра­ні­ше пі­до­пі­чні Мі­хель­со­на ли­ше ін­ко­ли по-осо­бли­во­му на­ла­што­ву­ва­ли­ся на окре­мі мат- чі — про­ти­ді­ю­чи ко­ман­дам, ко­трі но­сять ти­тул чем­піо­на кра­ї­ни, то ни­ні та­кі от осо­бли­ві по­єдин­ки, з по­над­мі­ру мо­ти­во­ва­ним су­пер­ни­ком, «мав­пам» до­во­ди­ться гра­ти «нон-стоп». Без сум­ні­ву, пе­ре­гра­ти чем­піо­на кра­ї­ни, яким би слаб­ким та зне­кров­ле­ним він не ви­гля­дав, пра­гне будь-який ко­ле­ктив.

Очіль­ни­ку «По­лі­те­хні­ка» Во­ло­ди­ми­ру Ко­ва­лю є що до­во­ди­ти. Пі­сля не­вда­ло про­ве­де­но­го ми­ну­ло­го се­зо­ну на чо­лі «Бу­ді­вель­ни­ка» в жов­тні він зго­ло­сив­ся «під­хо­пи­ти» про­блем­ний ко­ле­ктив. Про­мі­жне п’яте мі­сце хар­ків’ян у про­то­ко­лі — за­га­лом, не­по­га­ний по­ча­ток для ам­бі­тно­го тре­не­ра.

При цьо­му опти­мі­сти­чно ди­ви­ться в май­бу­тнє й Ма­ксим Мі­хель­сон. «По­пе­ре­ду в чем­піо­на­ті ще два з по­ло­ви­ною ко­ла і в тур­нір­ній та­бли­ці все ще мо­же пе­ре­вер­ну­ти­ся з ніг на го­ло­ву», — на­го­ло­шує очіль­ник «Чер­ка­ських мавп». Во­дно­час тре­нер до­дає, що для успі­шно­го «кам­бе­ку» в но­во­му ро­ці йо­го ко­ман­ді по­вин­на по­смі­хну­ти­ся фор­ту­на в ма­кси­маль­но­му сен­сі цьо­го сло­ва. Перш за все Мі­хель­сон пра­гне, аби йо­го пі­до­пі­чні швид­ше огов­та­ли­ся від травм і «мав­пи» змо­гли, як і в ми­ну­ло­му се­зо­ні, да­ти в «плей-оф» гі­дний бій ви­зна­ним лі­де­рам укра­їн­сько­го ба­скет­бо­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.