КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Дво­рян­ський тит ул. 4. При­ро­дний або шту­чний во­до­спад, що спа­дає усту­па­ми. 7. Донь­ка Ка­сі­о­пеї, вря­то­ва­на Пер­се­єм від мор­сько­го чу­до­ви­ська за до­по­мо­гою го­ло­ви Ме­ду­зи Гор­го­ни. 9. Су­зір’я. 10. Ра­би­ня Ав­ра­а­ма, яка на­ро­ди­ла йо­му си­на Ізма­ї­ла. 11. Мі­сце, у яко­му кен­гу­ру ви­но­шує по­том­ство. 13. Ан­глій­ська по­ро­да сто­ро­жо­во­го пса, одна з най­біль­ших у сві­ті по­рід. 14. Цер­ков­на кни­га, в якій по­да­но спи­ски свя­тих і цер­ков­них свят у ка­лен­дар­но­му по­ряд­ку. 15. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Бри­та­нії, який у ро­ці за­про­по­ну­вав ви­зна­чи­ти кор­дон між Укра­ї­ною та Поль­щею. 17. Ви­ступ, що про­ля­гає вузь­кою сму­гою на схи­лі го­ри, кру­чі. 19. Дер­жа­ва в Гі­ма­ла­ях. 20. Бри­тан­ська роз­мін­на мо­не­та. 22. Ві­до­ма мо­дель, дру­жи­на Бре­длі Ку­пе­ра. 23. При­двор­ний чин III кла­су в Та­бе­лі про ран­ги в Ро­сії, вве­де­ний у

р., дво­ре­цький. 24. Ге­рой Не­бе­сної со­тні, один із пер­ших за­ги­блих на Май­да­ні. 25. До­гля­дач лі­су. По вер­ти­ка­лі:

1. Ра­йон Нью-Йор­ка, за­се­ле­ний афро­а­ме­ри­кан­ця­ми. 2. Вар­тість. 3. Ку­рор­тне се­ли­ще бі­ля Ял­ти. 4. Роз­по­відь, пе­ре­да­на се­рі­єю ма­люн­ків. 5. Гі­дро­кар­бо­нат на­трію. 6. Стул­ка, що за­кри­ває отвір у чо­му- не­будь. 7. Аме­ри­кан­ський астро­навт, який пер­шим сту­пив на по­верх­ню Мі­ся­ця. 8. Ім’я ві­до­мо­го укра­їн­сько­го вче­но­го-схо­до­знав­ця і пе­ре­кла­да­ча, що на­ро­див­ся у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му. 11. По­су­ди­на для га­зо­ва­ної во­ди та ін­ших ши­пу­чих на­по­їв, які ви­ли­ва­ю­ться з неї че­рез труб­ку під ти­ском ву­гле­ки­сло­ти. 12. За­галь­на мо­бі­лі­за­ція на су­дні. 15. Пас­тка, при­стрій для по­лю­ва­н­ня на зві­рів. 16. Дрі­бний під­при­є­мець у 20-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­літ тя в Радянському Со­ю­зі. 17. Вій­сько­ве зва­н­ня мо­лод­шо­го ко­ман­дно­го скла­ду в цар­ській ар­мії та в ар­мі­ях де­яких ін­ших кра­їн. 18. Га­сло, сло­ган. 21. Оди­но­чний вист уп. 22. Мо­жли­вість здій­сне­н­ня чо­гось, умо­ви для цьо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.