Який су­сід — та­кі й до­мов­ле­но­сті

Оку­пан­ти зір­ва­ли роз­мі­ну­ва­н­ня по­бли­зу кон­троль­но-про­пу­скно­го пун­кту

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська 26 гру­дня сім ра­зів по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню. При цьо­му за­фі­ксо­ва­но один ви­па­док за­сто­су­ва­н­ня озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми уго­да­ми. Зокре­ма, во­рог здій­снив об­стріл iз мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 мм по­зи­цій Об’єд­на­них сил у ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Гну­то­ве на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку.

Опор­ні пун­кти на­ших військ об­стрі­лю­ва­ли з гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів і стрі­ле­цької зброї в ра­йо­ні се­лищ Кра­сно­го­рів­ка, Лу­ган­ське, Пі­ски — на До­не­цько­му на­прям­ку та в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Гну­то­ве — на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку. Для при­ду­ше­н­ня во­гне­вих про­во­ка­цій про­тив­ни­ка, під­роз­ді­ли, що обо­ро­ня­ю­ться, за­сто­со­ву­ва­ли во­гне­ві за­со­би.

За да­ни­ми роз­від­ки, 26 гру­дня двох оку­пан­тів бу­ло зни­ще­но та одно­го по­ра­не­но. Впро­довж до­би жо­ден вій­сько­во­слу­жбо­вець Об’єд­на­них сил не по­стра­ждав. На жаль, на­пе­ре­до­дні, 25 гру­дня, вна­слі­док ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня в го­ло­ву по­бли­зу се­ли­ща Крим­ське (Но­во­ай­дар­ський ра­йон Лу­ган­ської обла­сті) по­мер вій­сько­во­слу­жбо­вець Єв­ген То­нень­ков («Стал­кер»). Хло­пцю бу­ло ли­ше 28. Він на­ро­див­ся в Ма­рі­у­по­лі на До­неч­чи­ні, пра­цю­вав на ме­та­лур­гій­но­му за­во­ді, на рі­зних під­ро­бі­тках (зва­рю­валь­ни­ком то­що). Пе­ред слу­жбою жив у се­лі Ста­рий Ро­зділ Ми­ко­ла­їв­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті. На вій­ну пі­шов ще у 2014-му: во­ю­вав у скла­ді ба­таль­йо­ну спец­при­зна­че­н­ня «Дон­бас» — бо­ро­нив Ши­ро­ки- не, зго­дом був у скла­ді 16-ї ОМПБ «Пол­та­ва». Оста­н­ня по­са­да — на­ві­дник у скла­ді 109-го окре­мо­го гір­сько-штур­мо­во­го ба­таль­йо­ну 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди ЗСУ.

У Єв­ге­на за­ли­ши­ла­ся дру­жи­на Мар’яна, яка ра­зом із ним не­сла слу­жбу, та їхній дво­рі­чний син. «Стал­ке­ра» і «Мері» по­бра­ти­ми на­зи­ва­ли «облич­чя­ми 10-ї бри­га­ди» — сим­во­лом то­го, що схід і захід ра­зом. «Не­ва­жли­во, яка там по­лі­ти­ка від­бу­ва­є­ться. Тре­ба йти за­хи­ща­ти свою кра­ї­ну. Бо якщо пі­ти з цих око­пів, що бу­де да­лі?» — ка­зав Єв­ген у ві­део­сю­же­ті прес-слу­жби 10-ї бри­га­ди.

Ста­ном на ра­нок 27 гру­дня во­рог від­крив во­гонь по по­зи­ці­ях укра­їн­ських вій­сько­вих iз гр­ана­то­ме­тів рі­зних си­стем, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів і стрі­ле­цької зброї в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Пи­ще­вик на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку. Втрат се­ред укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців на цей час не бу­ло.

До­да­мо, в че­твер на ді­лян­ці по­бли­зу КПВВ «Мар’їн­ка» вздовж ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги Н15 пла­ну­ва­ли ро­бо­ти укра­їн­ських са­пе­рів iз роз­мі­ну­ва­н­ня та зне­шко­дже­н­ня ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів, що ста­нов­лять смер­тель­ну не­без­пе­ку мир­но­му на­се­лен­ню, яке пе­ре­ти­нає лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня сто­рін у ра­йо­ні КПВВ. На­пе­ре­до­дні для без­пе­чної ро­бо­ти представників СММ ОБСЄ та ін­ших фа­хів­ців під час про­ве­де­н­ня за­пла­но­ва­них ро­біт як від ЗСУ, так і зброй­них фор­му­вань ро­сій­ських оку­па­цій­них військ бу­ло надано га­ран­тії до­три­ма­н­ня ре­жи­му «Ти­ша». Пла­ну­ва­ло­ся, що ро­бо­ту са­пе­рів, яких зо­бов’яза­ла­ся ви­ді­ли­ти укра­їн­ська сто­ро­на, бу­дуть за­без­пе­чу­ва­ти дзер­каль­ний па­труль СММ ОБСЄ, а та­кож спо­сте­ре­жна гру­па укра­їн­ської сто­ро­ни СЦКК. На час за­хо­дів iз роз­мі­ну­ва­н­ня, в че­твер, у пе­рі­од iз 10.00 до ча­су фа­кти­чно­го за­кін­че­н­ня ви­ко­на­н­ня ро­біт, пла­ну­ва­ли пе­ре­кри­ти рух транс­порт­них за­со­бів і ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня че­рез КПВВ «Мар’їн­ка».

Крім то­го, на­пе­ре­до­дні че­рез ЗМІ пе­ред­ба­ча­ло­ся по­пе­ре­ди­ти ци­віль­не на­се­ле­н­ня, що під час пла­ну­ва­н­ня пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня в бiк тим­ча­со­во не­під­кон­троль­них вла­ді Укра­ї­ни ра­йо­нів у цей день не­об­хі­дно ско­ри­ста­ти­ся по­слу­га­ми су­сі­дніх КПВВ — «Но­во­тро­ї­цьке» або «Ма­йорськ». Утiм ще вве­че­рі 26 гру­дня, ко­ли всі ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди бу­ло по­го­дже­но, пред­став­ни­ки зброй­них фор­му­вань ро­сій­ських оку­па­цій­них військ ци­ні­чно в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку зір­ва­ли ви­ко­на­н­ня за­пла­но­ва­них ро­біт. У ли­сті до представників СММ ОБСЄ во­ни за­зна­чи­ли, що від­мов­ля­ю­ться від сво­їх зо­бов’язань і не га­ран­ту­ють до­три­ма­н­ня ре­жи­му «Ти­ша» під час ро­біт iз роз­мі­ну­ва­н­ня.

Укра­їн­ська сто­ро­на СЦКК за­яв­ляє, що та­кі дії оку­па­цій­ної адмі­ні­стра­ції та не­за­кон­них зброй­них фор­му­вань Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції вко­тре на­ра­жа­ють на не­без­пе­ку ци­віль­не на­се­ле­н­ня, де­мон­стру­ють від­вер­те не­хту­ва­н­ня Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми та не­ба­жа­н­ня до­три­му­ва­ти­ся взя­тих зо­бов’язань. І за­кли­кає до ро­зу­мі­н­ня не­без­пе­ки та­ких дій i не­об­хі­дно­сті спіль­них, зла­го­дже­них дій під час ро­бо­ти кон­троль­них пун­ктах в’їзду-ви­їзду, які пра­цю­ють на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня.

Фо­то з сайта shchedrykfest.com.ua.

Зма­га­н­ня за пра­во ста­ти уча­сни­ком сві­то­во­го тур­не кра­що­го укра­їн­сько­го хо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.