Ми ма­є­мо бу­ти мі­цні, як гра­ніт

До­ку­мен­таль­ний цикл «Ге­рої укра­їн­сько­го Дон­ба­су» пре­зен­ту­ва­ли у Ки­є­ві

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

У сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Жов­тень» пре­зен­ту­ва­ли до­ку­мен­таль­ний цикл «Ге­рої укра­їн­сько­го Дон­ба­су». Це філь­ми про но­ві­тню істо­рію Укра­ї­ни, про укра­їн­ців, які ви­бо­рю­ва­ли свою дер­жа­ву на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. «Ко­ро­тко­ме­траж­ки» ство­ре­ні у 2017-2018 ро­ках твор­чим об’єд­на­н­ням «Ви­Ди­во» та АЦ «Фа­бри­ка дум­ки «Дон­бас» за під­трим­ки Фон­ду на під­трим­ку де­мо­кра­тії (NED), Фон­ду роз­ви­тку ЗМІ По­соль­ства США в Укра­ї­ні, Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни. Роз­по­ча­ли за­хiд сло­ва­ми гім­ну укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів: «Пла­чем не мо­жна здо­бу­ти сво­бо­ди, ми ма­є­мо бу­ти мі­цні, як гра­ніт!»

У пер­шо­му філь­мі з цьо­го ци­клу до­ку­мен­таль­них до­слі­джень, а за­га­лом їх 22, бу­ло пред­став­ле­но п’ять ін­ди­ві­ду­аль­них істо­рій про гро­ма­дян­ський та вій­сько­вий спро­тив жи­те­лів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей ро­сій­ській оку­па­ції, про що во­ни са­мі й роз­по­від­а­ють. Усі во­ни за­свід­чу­ють: Дон­бас — це Укра­ї­на. У ка­драх — свід­че­н­ня про за­сто­со­ва­ні ро­сій­ські те­хно­ло­гії для за­го­стре­н­ня кон­флі­кту в ре­гіо­ні у 2014 ро­ці. На­о­чні фа­кти зло­чи­нів iз бо­ку ро­сій­ської сто­ро­ни. Це не вну­трі­шнє про­ти­сто­я­н­ня, а з са­мо­го по­ча­тку зброй­на агре­сія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни. На­га­ду­ють, че­рез пер­ший по­ту­жний спро­тив, який здій­сни­ли са­ме жи­те­лі До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, по­чи­на­ю­чи ще з бе­ре­зня 2014 року, вда­ло­ся зу­пи­ни­ти ре­а­лі­за­цію пов­но­мас­шта­бно­го крем­лів­сько­го про­е­кту «Но­во­ро­сія» на те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви.

Один із ге­ро­їв філь­му — Во­ло­ди­мир Жем­чу­гов, Ге­рой Укра­ї­ни, ві­до­мий під­при­є­мець, ор­га­ні­за­тор пар­ти­зан­сько­го за­го­ну на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті у 2014-2015 ро­ках, по­ло­не­ний оку­па­цій­ною вла­дою Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції у 20152016 ро­ках, ра­дник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни. Впро­довж пiв­то­ра року йо­го за­гін здій­сню­вав актив­ну пар­ти­зан­ську ді­яль­ність. «Я за­хи­щаю за­кон Укра­ї­ни, те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Так, не­хай та­ким шля­хом, не­о­фі­цій­но, як пар­ти­зан, але я за­хи­щаю Кон­сти­ту­цію Укра­ї­ни... Ми пі­дір­ва­ли кіль­ка по­їздів. Фа­кти­чно по Лу­ган­ській обла­сті ми па­ра­лі­зу­ва­ли рух», — роз­по­від­ає з екра­на Во­ло­ди­мир.

Під час ви­ко­на­н­ня чер­го­вої опе­ра­ції Во­ло­ди­мир Жем­чу­гов пі­ді­рвав­ся на роз­тяж­ці в 2015 ро­ці, втра­тив оби­дві ру­ки та зір. По­ра­не­ний, уно­чі він ви­повз на тра­су, аби йо­го роз­ча­вив транс­порт, про­те в ду­же важ­ко­му ста­ні він по­тра­пив до бо­йо­ви­ків. Ті спер­шу сприйня­ли йо­го за мі­сце­во­го, ко­трий ви­пад­ко­во по­стра­ждав. Та пі­сля то­го, як спра­цю­вав фу­гас, по­став­ле­ний Во­ло­ди­ми­ром на тай­мер, — по­чав­ся по­лон, де йо­го бу­ло під­да­но тор­ту­рам. У по­ло­ні ге­рой-пар­ти­зан пе­ре­бу­вав упро­довж року, але жо­дно­го сво­го по­бра­ти­ма не ви­крив. У ве­ре­сні 2016-го він ви­йшов на во­лю в рам­ках обмі­ну.

Ін­ші ге­рої стрі­чки — вче­ний Ігор Ко­злов­ський, ка­пе­лан Ге­на­дій Ма­хнен­ко, во­лон­тер Лі­лія Бол­бат, до­бро­во­лець-роз­ві­дник Ру­слан Пу­сто­войт та­кож роз­по­від­а­ють свої істо­рії бо­роть­би з оку­пан­та­ми: хтось на во­лон­тер­ській ни­ві, хтось як ду­хов­ний на­став­ник, а хтось зі збро­єю в ру­ках.

У но­во­му ро­ці пре­зен­ту­ють на­сту­пні філь­ми ци­клу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.