«Ще­дрик» об’єд­нує

На До­неч­чи­ні на­звуть хор, який га­стро­лю­ва­ти­ме сві­том з укра­їн­ськи­ми пі­сня­ми

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ва­лен­ти­на САМЧЕНКО

У Ки­є­ві стар­ту­вав все­укра­їн­ський кон­курс хо­ро­вих ко­ле­кти­вів «Ще­дри­кФест», який про­па­гує твор­чість укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча і йо­го ві­до­му в усьо­му сві­ті Рі­здвя­ну му­зи­чну ком­по­зи­цію. Пер­ший кон­кур­сний день про­йшов 26 гру­дня у чер­во­но­му кор­пу­сі Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, де від­бу­ло­ся пер­ше пу­блі­чне хо­ро­ве ви­ко­на­н­ня «Ще­дри­ка» в 1916 ро­ці. Два на­сту­пні дні «Ще­дри­кФе­сту» — у По­кров­ську, за 80 кі­ло­ме­трів від оку­по­ва­но­го До­не­цька. Са­ме у цьо­му мі­сте­чку в 1904—1908 ро­ках то­ді у при­стан­цій­но­му се­ли­щі Гри­ши­но Ми­ко­ла Ле­он­то­вич пра­цю­вав у за­лі­зни­чній шко­лі, ви­кла­дав му­зи­ку та співи й ор­га­ні­зу­вав пер­ший в Укра­ї­ні ро­бі­тни­чий хор пра­ців­ни­ків за­лі­зни­ці. Са­ме на До­неч­чи­ні ство­рив і свiй «Ще­дрик». Ни­ні у По­кров­ську пра­цює дитяча му­зи­чна шко­ла іме­ні Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча; влі­тку нинішнього року від­кри­то скуль­птур­ну ком­по­зи­цію на честь ком­по­зи­то­ра; за­кла­де­но ка­мінь май­бу­тньо­го му­зею «Ще­дрик».

Уже 29 гру­дня у Кр­ама­тор­ську ого­ло­сять пе­ре­мож­ця «Ще­дри­кФе­сту». Він із трав­ня по гру­день 2019 року по­їде в юві­лей­не тур­не кра­що­го укра­їн­сько­го хо­ру кра­ї­на­ми Єв­ро­пи (Ав­стрія, Бель­гія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Че­хія, Швей­ца­рія) та Аме­ри­ки (Ка­на­да і США) на честь трі­ум­фу «Ще­дри­ка» Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча і 100-річ­чя Укра­їн­ської ре­спу­блі­кан­ської ка­пе­ли (УРК) під ке­рів­ни­цтвом Оле­ксан­дра Ко­ши­ця, яка га­стро­лю­ва­ла сві­том з укра­їн­ськи­ми пі­сня­ми в 1919—1924 ро­ках. До ре­чі, стар­ту­ва­ти­ме тур­не з Він­ни­ці, де Симон Петлюра сво­го ча­су під­пи­сав указ про ство­ре­н­ня УРК.

Трьом кон­кур­сним дням «Ще­дри­кФе­сту» пе­ре­ду­вав від­бір­ко­вий т ур. У ньо­му взя­ли участь 40 ві­тчи­зня­них хо­рів. Про­фе­сій­не жу­рі, в яко­му й пред­став­ни­ки з Есто­нії та Ма­ке­до­нії, ві­ді­бра­ло 18 най­кра­щих ди­тя­чих та до­ро­слих ко­ле­кти­вів. Се­ред них — ки­їв­ські хо­ри хло­пи­ків і юна­ків Му­ні­ци­паль­ної ака­де­мі­чна чо­ло­ві­ча хо­ро­ва ка­пе­ла іме­ні Лев­ка Ре­ву­цько­го та Му­зи­чної шко­ли іме­ні Ми­ко­ли Ли­сен­ка, ка­мер­ні хо­ри «Со­фія» і «Кре­до», Чо­ло­ві­чий хор Ки­їв­сько­го Свя­то-Вве­ден­сько­го мо­на­сти­ря AgiaDimitra, львів­ські «Го­мін» і ст удент­ські «Ді­во­чі мрії», тит уло­ва­ні ко­ле­кти­ви з Хар­ко­ва, Чер­ні­го­ва, Рів­но­го, Стрия і По­кров­ська.

Упер­ше цьо­го року в По­кров­ську — ще до­не­дав­на Кра­сно­ар­мій­ську — обла­шту­ють справ­жнє Рі­здвя­не мі­сте­чко. Там, зокре­ма, ви­сту­пить із кон­цер­том Олег Скри­пка. Ще з ве­ре­сня у По­кров­ську діє ву­ли­чна фо­то­ви­став­ка «Куль­тур­на ди­пло­ма­тія Укра­ї­ни: сві­то­вий трі­умф «Ще­дри­ка». У пе­ре­дно­во­рі­чні дні там очі­ку­є­ться вста­нов­ле­н­ня двох на­ціо­наль­них ре­кор­дів Укра­ї­ни: одно­ча­сне ви­ко­на­н­ня «Ще­дри­ка» 2500 ти­ся­ча­ми жи­те­лів До­неч­чи­ни і го­стей ре­гіо­ну, а та­кож при­кра­ша­н­ня но­во­рі­чної ялин­ки в По­кров­ську біль­ше 5000 дзві­но­чка­ми. На­га­да­є­мо, у сві­ті укра­їн­ську по­діль­ську ще­дрів­ку на му­зи­ку Ми­ко­ли Ле­он­то­вич зна­ють в ан­гло­мов­ній вер­сії як Carol of the Bells («Гімн дзві­но­чків»).

До ре­чі, у По­кров­сько­му істо­ри­чно­му му­зеї дбай­ли­во збе­рі­га­є­ться рі­зьбле­на де­рев’яна та­ріль, вла­сно­руч зро­бле­на ба­тьком ком­по­зи­то­ра Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча і по­да­ро­ва­на си­ну, про існу­ва­н­ня якої загал ді­знав­ся не­дав­но. На цій су­хар­ни­ці зо­бра­же­на ма­лень­ка ла­стів­ка — ще­дрик, яка для укра­їн­ців бу­ла сим­во­лом при­хо­ду но­во­го року у бе­ре­зні, сим­во­лом про­бу­дже­н­ня і но­во­го жи­т­тя. Ав­тор­ське зо­бра­же­н­ня ще­дри­ка з ав­тен­ти­чної та­ре­лі з то­чні­стю пе­ре­да­но на ем­бле­мі хо­ро­во­го кон­кур­су «Ще­дри­кФест». Су­хар­ни­ця з ла­стів­кою — і на ста­ту­е­тках для йо­го пе­ре­мож­ців. Її від­тво­ре­не зо­бра­же­н­ня 27 гру­дня по­ста­ло у По­кров­ську пам’ятним зна­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.