Ко­ли ди­ре­ктор­ка про­ти по­бо­рів

Ба­тьки учнів по­гро­жу­ють пе­ре­кри­ти тра­су, а 17 учи­те­лів со­лі­дар­но на­пи­са­ли за­яви на звіль­не­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Ба­тьки та учні хар­ків­ської шко­ли №67 ви­йшли на пі­кет, оскіль­ки хо­чуть по­вер­ну­ти до на­вчаль­но­го за­кла­ду ди­ре­кто­ра Оле­ну Ли­си­чкі­ну. Не­дав­но жін­ка са­ма на­пи­са­ла за­яву про звіль­не­н­ня, але пі­ке­тни­ки пе­ре­ко­на­ні, що зро­би­ла це під ти­ском чи­нов­ни­ків Хо­ло­дно­гір­сько­го ра­йон­но­го управ­лі­н­ня осві­ти. При­чи­ну та­ко­го кро­ку роз­крив пра­во­за­хи­сник Ан­дрій Іль­гов. «Спра­ва у тім, що ди­ре­ктор, м’яко ка­жу­чи, не під­три­мує си­сте­му по­бо­рів, то­му у цій шко­лі, за сло­ва­ми ба­тьків, уже кіль­ка ро­ків та­ка пра­кти­ка від­су­тня, — по­ві­до­мив він. — На знак со­лі­дар­но­сті та­кі ж за­яви на­пи­са­ли ще 17 учи­те­лів. Шко­ла ли­ши­ла­ся фа­кти­чно без ви­кла­да­цько­го скла­ду. На­ра­зі ми про­во­ди­мо об’єктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня, і всі вин­ні бу­дуть по­ка­ра­ні».

За сло­ва­ми Ан­дрія Іль­го­ва, про­бле­ми в Оле­ни Ли­си­чкі­ної мо­гли з’яви­ти­ся пі­сля пер­тур­ба­ції в ке­рів­но­му скла­ді рай­держ­адмі­ні­стра­ції. Ту­ди при­йшла чи­нов­ни­ця, яка вже по­тра­пля­ла до но­вин че­рез свою лю­бов до кра­си­вих ре­чей. Зокре­ма, під час об­щу­ку у неї зна­йшли без­ліч жі­но­чих су­мо­чок і скри­ньок iз ко­штов­но­стя­ми. Біль­ше то­го, во­на «за­бу­ла» зга­да­ти у сво­їй чи­нов­ни­цькій де­кла­ра­ції юве­лір­ні при­кра­си на су­му близь­ко 600 ти­сяч гри­вень.

У свою чер­гу, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту осві­ти Хар­ків­ської мі­ськра­ди Оль­га Дем­чен­ко, ко­мен­ту­ю­чи скан­дал, по­ясни­ла звіль­не­н­ня Оле­ни Ли­си­чкі­ної так: «Бу­ли ви­яв­ле­ні по­ру­ше­н­ня тру­до­во­го, уч­бо­во-ви­хов­но­го про­це­сів, ме­доб­слу­го­ву­ва­н­ня. Не­дав­но від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня з пред­став­ни­ка­ми де­пар­та­мен­ту осві­ти, пі­сля чо­го ди­ре­ктор на­пи­са­ла за­яву про звіль­не­н­ня за зго­дою сто­рін».

Утiм ба­тьків i ко­лег та­ке по­ясне­н­ня не вла­шту­ва­ло. Во­ни хо­чуть від­но­ви­ти спра­ве­дли­вість й пла­ну­ють на знак про­те­сту пе­ре­кри­ти тра­су, якщо їхня ви­мо­га не бу­де вра­хо­ва­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.