Лі­ни­ві і не­до­тор­кан­ні

Пе­ре­мо­ги та по­раз­ки Вер­хов­ної Ра­ди у 2018 ро­ці: що зро­би­ли за рік де­пу­та­ти?

Ukrayina Moloda - - Полiтика - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

І по­ки шко­ля­рі, сту­ден­ти і вся кра­ї­на ще пра­цю­ва­ли і ли­ше в дум­ках роз­ли­ва­ли шам­пан­ське та го­ту­ва­ли олів’є, пар­ла­мен­та­рії ще 20 гру­дня пі­шли на ка­ні­ку­ли. Від­по­чи­ва­ти­муть до 15 сі­чня. За­га­лом за 2018 рік парламент за­твер­див 365 до­ку­мен­тів, зокре­ма 222 по­ста­но­ви та 123 за­ко­ни. Ре­шта — між­на­ро­дні ста­ту­ти та ін­ші до­ку­мен­ти. Зда­ва­ло­ся б, та­ки не­ма­лень­ка кількість, адже якщо по­ра­ху­ва­ти, то пар­ла­мен­та­рії ухва­лю­ва­ли один до­ку­мент ко­жно­го ка­лен­дар­но­го дня. Про­те по­стає пи­та­н­ня не до кіль­ко­сті, а до яко­сті ро­бо­ти де­пу­та­тів. Що ре­аль­но бу­ло зро­бле­но цьо­го року? Що від­кла­да­ли і чо­го уни­ка­ли на­ро­дні обран­ці?

Ре­ін­те­гра­ція Дон­ба­су, ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд, за­кон про на­ціо­наль­ну без­пе­ку та ін­те­гра­ція Укра­ї­ни до ЄС та НАТО. За­ко­ни, яки­ми біль­шість де­пу­та­тів цьо­го року пи­ша­ю­ться і на­зи­ва­ють їх здо­бу­тка­ми на­ціо­наль­но­го мас­шта­бу. Якщо ж за­бу­ти про епі­те­ти та ґрун­тов­но про­ана­лі­зу­ва­ти ре­зуль­та­ти ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди у 2018 ро­ці, то це біль­ше на­га­дує шко­ля­рів, які в кін­ці се­ме­стру на­ма­га­ю­ться вря­ту­ва­ти оцін­ки в та­бе­лі. По­ча­ток 2018 року в сті­нах пар­ла­мен­ту справ­ді був про­ду­ктив­ним. 18 сі­чня від­ра­зу пі­сля ка­ні­кул де­пу­та­ти при­йма­ють ва­жли­вий за­ко­но­про­ект для кра­ї­ни — про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су. Ро­сію ви­зна­ли агре­со­ром та оку­пан­том, а дії на Дон­ба­сі на­зва­ли «зброй­ною агресією Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції». Ро­зі­рва­ти дру­жбу з РФ де­пу­та­ти то­ді не на­ва­жи­лись і від­кла­ли це пи­та­н­ня на не­ви­зна­че­ний тер­мін.

Тиск МВФ чи ре­аль­не ба­жа­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю? Пи­та­н­ня та­ки ри­то­ри­чне. Бо до то­го, як МВФ при­з­гро­зив не ви­да­ти на­сту­пний кре­дит, де­пу­та­ти до­сить мля­во роз­гля­да­ли пи­та­н­ня про ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Про­те на­сту­пним ва­го­мим кро­ком Ра­ди став та­ки за­ко­но­про­ект про ан­ти­ко­ру­пцій­ну фе­мі­ду. За умо­ва­ми Укра­ї­ни та МВФ, транш у роз­мі­рі май­же 4 мі­льяр­ди до­ла­рів Укра­ї­ні ма­ли на­да­ти ли­ше пі­сля голосування за ство­ре­н­ня від­по­від­ної ін­сти­ту­ції. За сло­ва­ми Пре­зи­ден­та, до кін­ця кві­тня 2019 року ор­ган уже має за­пра­цю­ва­ти. На­га­да­є­мо, що та­кі су­ди ді­ють у 20 кра­ї­нах сві­ту, зде­біль­шо­го в Азії й Афри­ці, де кри­ти­чна си­ту­а­ція з ко­ру­пці­єю.

22 черв­ня ще одним ва­го­мим і ва­жли­вим за­ко­но­про­е­ктом став «За­кон про на­ціо­наль­ну без­пе­ку». Він за­по­ча­тко­вує ре­фор­му си­ло­вих ві­домств від­по­від­но до стан­дар­тів НАТО. У до­ку­мен­ті уто­чню­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни що­до стра­те­гі­чно­го ке­рів­ни­цтва Нац­гвар­ді­єю че­рез Ге­не­раль­ний штаб ЗСУ під час во­єн­но­го ста­ну. Мі­ні­стра обо­ро­ни та йо­го за­сту­пни­ків при­зна­ча­ти­муть з-по­між ци­віль­них осіб. Пе­ред­ба­че­но і роз­ме­жу­ва­н­ня по­сад на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу та го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча Зброй­них сил Укра­ї­ни.

Від­кла­да­ли, від­кла­да­ли, про­те та­ки про­го­ло­су­ва­ли. Но­вий склад ЦВК — ще один здо­бу­ток де­пу­та­тів цьо­го скли­ка­н­ня. Для ком­про­мі­су до­ве­ло­ся на­віть вно­си­ти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, а та­кож збіль­шу­ва­ти склад Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії. А от сма­же­ним по­ча­ло па­хну­ти вже під кі­нець року. 22 ли­сто­па­да за іні­ці­а­ти­ви Пре­зи­ден­та Вер­хов­на Ра­да в пер­шо­му чи­тан­ні за­крі­плює змі­ни до Кон­сти­ту­ції що­до кур- су Укра­ї­ни в ЄС i НАТО. Цей до­ку­мент є су­то де­кла­ра­тив­ним, про­те, щоб прийня­ти йо­го в ці­ло­му, де­пу­та­ти ма­ють про­го­ло­су­ва­ти Кон­сти­ту­цій­ною біль­ші­стю вже на на­сту­пній се­сії.

Ви­ди­хну­ла по­лег­ше­но цьо­го року і го­ло­ва ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­на Южа­ні­на. Про­те­сти вла­сни­ків ав­ті­вок на єв­ро­но­ме­рах запам’ята­ю­ться не ли­ше пар­ла­мен­та­рiям. Та­ким чи­ном Вер­хов­на Ра­да вста­но­ви­ла пра­ви­ла тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю, так зва­них «єв­ро­блях». Но­ві за­ко­ни зни­жу­ють акци­зи на роз­ми­тне­н­ня ав­то­мо­бі­лів, а при ви­зна­чен­ні ба­зо­вої став­ки вра­хо­ву­є­ться об’єм дви­гу­на та вік ма­ши­ни. 22 ли­сто­па­да Пре­зи­дент під­пи­сав так зва­ний за­кон про «євробляхи».

Уль­ти­ма­ту­ми, бло­ку­ва­н­ня три­бу­ни, штов­ха­ни­на та 5-го­дин­не очі­ку­ва­н­ня всі­єї кра­ї­ни. Пі­сля від­кри­тої агре­сії в Азов­сько­му мо­рі та на­па­ду на укра­їн­ські ко­ра­блі РНБО ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про за­про­ва­дже­н­ня в кра­ї­ні осо­бли­во­го ре­жи­му. Пи­та­н­ня до пар­ла­мен­ту вніс і Пре­зи­дент. Про­те се­ред де­пу­та­тів по­ча­ли­ся не­чу­ва­ні ба­та­лії. Тор­ги, які в під­сум­ку при­зве­ли до то­го, що во­єн­ний стан ого­ло­си­ли в 10 обла­стях кра­ї­ни не на 60, а на 30 днів. А пі­сля цьо­го де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли й за про­ве­де­н­ня пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 31 бе­ре­зня.

Вплив Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду був від­чу­тний і в прийнят­ті дер­жав­но­го бю­дже­ту. Адже за ви­мо­га­ми МВФ де­пу­та­ти ма­ли вча­сно про­го­ло­су­ва­ти за но­вий ко­што­рис. І ву­а­ля — з но­вим бю­дже­том у но­вий рік.

І те, що так і не на­ва­жи­лись зро­би­ти на по­ча­тку року — ви­рі­ши­ли зро­би­ти під кі­нець се­сії. Дру­жбі з Ро­сі­єю та­ки кі­нець. Парламент під­три­мав за­ко­но­про­ект «Про при­пи­не­н­ня Дії до­го­во­ру про дру­жбу, спів­ро­бі­тни­цтво і пар­тнер­ство між Укра­ї­ною і Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю. «За» про­го­ло­су­ва­ли 277 де­пу­та­тів. «Про­ти» бу­ли 20. Жо­дно­го го­ло­су «за» не да­ла фра­кція «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». І ку­ди ж без бі­йок? В остан­ній день ро­бо­ти у пар­ла­мен­ті цьо­го року між со­бою по­чу­би­лись на­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го фрон­ту» Юрій Бе­ре­за та пред­став­ник «Опо­зи­цій­ної пла­тфор­ми — За жи­т­тя» Не­стор Шу­фрич. Голосування за пе­ре­ймен­ту­ва­н­ня ко­ли­шньої цер­кви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, а в ре­зуль­та­ті зір­ва­ний пла­кат із зо­бра­же­н­ням Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка спро­во­ку­ва­ли бій­ку між де­пу­та­та­ми.

І за­зви­чай лю­ди на­ма­га­ю­ться не від­кла­да­ти на на­сту­пний рік спра­ви, які мо­жна ви­рі­ши­ти у ста­ро­му ро­ці. Про­те це не сто­су­є­ться укра­їн­ських де­пу­та­тів. І зна­чний від­со­ток ро­бо­ти, який справ­ді мо­жна бу­ло зро­би­ти ще в цьо­му ро­ці — пе­ре­но­сять на не­ви­зна­че­ний тер­мін. Одне з най­акту­аль­ні­ших пи­тань — но­ве ви­бор­че за­ко­но­дав­ство не­мов да­мо­клів меч зви­сає над пар­ла­мен­том, але оче­ви­дно, що ком­про­мі­су в цьо­му пи­тан­ні по­ки не про­гля­да­є­ться. Не про­го­ло­су­ва­ли і за зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті, що так са­мо уже ро­ка­ми обго­во­рю­є­ться між де­пу­та­та­ми. І ще низ­ка за­ко­но­про­е­ктів, які ма­ли б бу­ти прийня­ті у 2018-му, вже бу­дуть пе­ре­не­се­ні на 2019-й. Не­зва­жа­ю­чи на це в но­во­му ро­ці де­пу­та­там хо­че­ться по­ба­жа­ти мен­ше би­ти­ся, кно­пко­да­ви­ти, про­пу­ска­ти ро­бо­ту і вре­шті ефе­ктив­ні­ше та­ки го­ло­су­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.