А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економiка -

І сан­кції «під ялин­ку»

Під укра­їн­ські сан­кції по­тра­плять зна­чна кількість ро­сій­ських де­пу­та­тів, які по­лі­ти­чно під­три­му­ва­ли ро­сій­ську агре­сію в Кер­чен­ській про­то­ці. «На по­ря­док ден­ний РНБО вне­се­ні про­е­кти що­до за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій Укра­ї­ною за не­за­кон­не про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії на схо­ді на­шої дер­жа­ви, за агре­сію про­ти на­шої дер­жа­ви в Чор­но­му мо­рі, бі­ля Кер­чен­ської про­то­ки», — за­явив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко.

По­ро­шен­ко до­дав, що сан­кції на­кла­да­ти­му­ться на «тих, хто ата­ку­вав на­ші ко­ра­блі, тих хто був при­че­тний до не­за­кон­них су­до­вих про­це­сів, до за­три­ма­н­ня, тих, хто від­да­вав на­ка­зи». «Оскіль­ки ми ба­чи­мо по­лі­ти­чну під­трим­ку і участь Дер­жав­ної ду­ми в цьо­му про­це­сі зна­чної кіль­ко­сті де­пу­та­тів Дер­жду­ми РФ, у то­му чи­слі від фра­кцій «Єди­на Ро­сія», ЛДПР, во­ни та­кож рі­ше­н­ням вво­дя­ться до сан­кцій­но­го спи­ску», — ска­зав По­ро­шен­ко.

Пре­зи­дент до­дав, що під сан­кції по­тра­плять під­при­єм­ства, які «в той, чи ін­ший спо­сіб про­ти­ді­ють Укра­ї­ні, за­без­пе­чу­ють вій­сько­ву скла­до­ву, по­ста­ча­н­ня до зброй­них сил РФ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.