Си­ци­лію тру­сить

Най­біль­ший вул­кан Єв­ро­пи по­сво­є­му від­свя­тку­вав Рі­здво

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

На остро­ві Си­ци­лія три­ває ви­вер­же­н­ня най­біль­шо­го вул­ка­на Єв­ро­пи Етна — у пе­ред­день свя­та Рі­здва 24 гру­дня той ви­пу­стив стовп ди­му і по­пе­лу. Пе­ред цим за­фі­ксу­ва­ли під­зем­ні по­штов­хи, най­по­ту­жні­ший був ма­гні­ту­дою 4,3. Ін­фор­ма­ції про по­стра­жда­лих пі­сля пер­шо­го зем­ле­тру­су не над­хо­ди­ло. Ае­ро­порт роз­та­шо­ва­но­го не­по­да­лік вул­ка­на мі­ста Ка­та­нія тим­ча­со­во не пра­цю­вав.

Але пі­сля ви­вер­же­н­ня Етни на Си­ци­лії на­да­лі три­ва­ють по­штов­хи. У се­ре­ду, 26 гру­дня, за­фі­ксу­ва­ли чер­го­вий зем­ле­трус ма­гні­ту­дою 4.8. Основ­ний удар став­ся в обла­сті, роз­та­шо­ва­ній при­бли­зно за 30 кі­ло­ме­трів на північ від Ка­та­нії. Се­ред но­чі ба­га­то лю­дей бу­ли зму­ше­ні за­ли­ши­ти свої бу­дин­ки і спа­ти в ав­то­мо­бі­лях, по­ві­дом­ляє «Рейтер». Зем­ле­трус ви­да­вав­ся ду­же по­ту­жним, оскіль­ки йо­го епі­центр був від­но­сно не­гли­бо­ко — на гли­би­ні кiло­ме­тра, ка­жуть оче­вид­ці. По­шко­джень за­зна­ли зде­біль­шо­го ста­рі бу­дів­лі в мі­стах Сан­та-Ве­не­рі­на і Цаф­фе­ра­на-Етна. Тут зруй­но­ва­но кіль­ка ста­ро­вин­них цер­ков. За сло­ва­ми чи­нов­ни­ків, близь­ко 30 осіб отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, пе­ре­ва­жно вна­слі­док па­ді­н­ня кам’яної клад­ки, ко­ли лю­ди ви­бі­га­ли зі сво­їх бу­дин­ків. Близь­ко 10 осіб до­пра­ви­ли в лі­кар­ні. На ща­стя, сер­йо­зних по­ра­нень ні­хто не за­знав. На мі­сці по­дії пра­цю­ють бри­га­ди швид­кої до­по­мо­ги і по­же­жни­ки.

Етна хоч і на­ле­жить до при­ро­дних пам’яток, що пе­ре­бу­ва­ють під охо­ро­ною ЮНЕСКО, та жи­т­тя си­ци­лій­цям псує ре­гу­ляр­но. Кількість тіль­ки за­ре­є­стро­ва­них ви­вер­жень вул­ка­на ста­но­вить не мен­ше 190. Са­ма на­зва Етна по­хо­дить від араб­сько­го і в пе­ре­кла­ді озна­чає «Го­ра во­гню». Згі­дно з рі­зни­ми да­ни­ми, в го­рі Етна роз­та­шо­ва­но від 200 до 400 вул­ка­ні­чних кра­те­рів. У се­ре­дньо­му ко­жні три мі­ся­ці один iз них ви­ки­дає по­то­ки ла­ви. Се­ля­ни з нав­ко­ли­шніх по­се­лень іно­ді на­зи­ва­ють Етну vipera — «га­дю­ка», че­рез те, що під час ви­вер­жень по­то­ки ла­ви зни­щу­ють жи­тло і вро­жай.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.