НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Па­па Фран­циск у рі­здвя­но­му звер­нен­ні по­ба­жав ми­ру Укра­ї­ні

25 гру­дня Па­па рим­ський Фран­циск ви­сту­пив iз тра­ди­цій­ною рі­здвя­ною про­по­від­дю і бла­го­сло­ве­н­ням Urbi et Orbi («Міст у і світ у»). Звер­та­ю­чись до ми­рян, очіль­ник Ка­то­ли­цької цер­кви за­кли­кав до бра­тер­ства між пред­став­ни­ка­ми рі­зних культ ур і ре­лі­гій. Він на­га­дав про кон­флі­кти на Близь­ко­му Схо­ді, на­го­ло­сив, що в Си­рії «міль­йо­ни лю­дей є бі­жен­ця­ми або пе­ре­мі­ще­ни­ми осо­ба­ми і по­тре­бу­ють гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги», по­ба­жав їм мо­жли­во­сті повернутися до­до­му. Па­па Фран­циск на­га­дав про по­тре­бу при­ми­ре­н­ня у Ве­не­су­е­лі та в Афри­ці. Гла­ва Ка­то­ли­цької цер­кви та­кож звер­нув уваг у на сит уа­цію в Укра­ї­ні, яка пра­гне по­вер­не­н­ня трив­ко­го ми­ру.

Бі­ло­ру­ський рубль по­де­шев­шав

Під час від­крит тя ва­лю­тної бір­жі в Мін­ську 26 гру­дня бі­ло­ру­ський рубль по­де­шев­шав що­до до­ла­ра, єв­ро і ро­сій­сько­го ру­бля. Мі­сце­ві ЗМІ пов’язу­ють це з пе­ре­го­во­ра­ми на­пе­ре­до­дні в Мо­скві пре­зи­ден­тів Ро­сії та Бі­ло­ру­сі, які не бу­ли ре­зуль­та­тив­ни­ми. Пі­сля пе­ре­мо­вин між пре­зи­ден­та­ми Пу­ті­ним і Лу­ка­шен­ком бу­ло ого­ло­ше­но про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи для під­го­тов­ки про­по­зи­цій що­до подаль­шої ін­те­гра­ції обох кра­їн і ви­рі­ше­н­ня по­то­чних про­блем. Ві­до­мо та­кож, що на­пе­ре­до­дні Но­во­го року пре­зи­ден­ти обох кра­їн зу­стрі­ну ться зно­ву. Бі­ло­русь хо­че до­мо­ви­ти­ся про ком­пен­са­цію зби­тків, що ви­ни­кли вна­слі­док за­про­ва­дже­н­ня в Ро­сії так зва­но­го по­да­тко­во­го ма­нев­ру. У зв’яз­ку зі змі­ною норм роз­ра­хун­ків для ро­сій­ської на­фти, Мінськ до 2024 року мо­же втра­ти­ти на­віть кіль­ка мі­льяр­дів до­ла­рів. Ро­сі­я­ни пов’язу­ють пи­та­н­ня подаль­шої фі­нан­со­вої під­трим­ки Бі­ло­ру­сі з по­гли­бле­н­ням ін­те­гра­ції обох кра­їн. У Мін­ську це сприйня­ли як спро­бу Ро­сії по­гли­ну ти Бі­ло­русь.

Ізра­їль­ський парламент са­мо­роз­пу­стив­ся

Де­пу та­ти ізра­їль­сько­го парламент у в се­ред у, 26 гру­дня, про­го­ло­су­ва­ли за са­мо­роз­пуск та про­ве­де­н­ня 9 кві­тня 2019 року до­стро­ко­вих ви­бо­рів. Го­ло­си за це від­да­ли 102 зi 120 чле­нів Кне­сет у, двоє ви­сло­ви­ли­ся про­ти, пе­ре­дає аген­ція dpa. Остан­нім ча­сом ко­а­лі­ція під про­во­дом прем’єр-мі­ні­стра Ізра­ї­лю Бі­нья­мі­на Не­та­нья­ху пе­ре­бу­ва­ла під де­да­лі біль­шим ти­ском. Пі­сля від­став­ки Аві­гдо­ра Лі­бер­ма­на з по­ста мі­ні­стра обо­ро­ни в ли­сто­па­ді цьо­го року пі­сля по­дій у Секторі Га­зи, а та­кож ви­ход у йо­го пар­тії «Наш дім — Ізра­їль» iз прав­ля­чої ко­а­лі­ції, у 120-мі­стно­му Кне­се­ті в роз­по­ря­джен­ні Не­та­нья­ху за­ли­ши­ла­ся ли­ше хис­тка біль­шість у 61 ман­дат. Тож ледь не ко­жне голосування в пар­ла­мен­ті ста­ва­ло справ­жнім ви­кли­ком для прав­ля­чої ко­а­лі­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.