Ді­о­ген оке­а­ну

71-рі­чний фран­цуз пла­нує в бо­чці пе­ре­тну­ти Атлан­ти­ку

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Якві­до­мо,дав­ньо­гре­цький фі­ло­соф Ді­о­ген був на­стіль­ки аске­ти­чним, що біль­шу ча­сти­ну сво­го жи­т­тя про­вів у бо­чці на мі­сько­му зва­ли­щі по­бли­зу Ко­рин­фа. Йо­го су­ча­сні по­слі­дов­ни­ки більш ви­на­хі­дли­ві. 71-рі­чний фран­цуз Жан-Жак Са­вен від­плив 26 гру­дня від бе­ре­га іспан­сько­го остро­ва Ієр­ро, що вхо­дить до скла­ду Ка­нар­сько­го ар­хі­пе­ла­гу, у діж­ко­по­ді­бній ка­псу­лі, в якій пла­нує пе­ре­тну­ти Атлан­ти­чний оке­ан. Чо­ло­вік роз­ра­хо­вує, що вже за три мі­ся­ці до­ся­гне Ка­риб­ських остро­вів, по­ві­дом­ля­ють Бі-Бі-Сі і Мі­жна­ро­дне фран­цузь­ке ра­діо.

При цьо­му бо­чка, в якій він здій­сню­ва­ти­ме по­до­рож, не обла­дна­на дви­гу­ном чи ві­три­ла­ми. Жан-Жак Са­вен ка­же, що во­на ру­ха­ти­ме­ться ли­ше за до­по­мо­гою ві­тру й оке­ан­ських те­чій. Те­ле­фо­ном пан Са­вен роз­по­вів жур­на­лі­стам аген­ції «Франс Пресс», що на­ра­зі пе­ре­су­ва­є­ться зі швид­кі­стю 2-3 кі­ло­ме­три за го­ди­ну. «По­го­да чу­до­ва. По­ки що моя ка­псу­ла по­во­ди­ться ду­же і ду­же до­бре, про­гно­зи го­во­рять про на­яв­ність спри­я­тли­во­го ві­тру при­найм­ні до не­ді­лі», — до­дав чо­ло­вік.

Жан-Жак Са­вен — ко­ли­шній вій­сько­вий де­сан­тник, який та­кож має до­свід ро­бо­ти до­гля­да­чем пар­ку і пі­ло­том. Він ві­рить, що оке­ан­ські те­чії до­зво­лять йо­му здо­ла­ти 4500 кі­ло­ме­трів і до­сяг­ти Ка­ри­бів. «Мо­жли­во, це бу­де Бар­ба­дос, хо­ча ме­ні ду­же хо­ті­ло­ся б, щоб це був якийсь фран­цузь­кий острів — при­мі­ром, Мар­ти­ні­ка чи Гва­де­лу­па, — ка­же 71-рі­чний фран­цуз. — У та­ко­му ви­пад­ку бу­де зна­чно про­сті­ше ро­зі­бра­ти­ся з па­пе­ра­ми і по­вер­ну­ти бо­чку на­зад».

Свій плав­за­сіб фран­цуз зі­брав iз кіль­кох ли­стів фа­не­ри. Все­ре­ди­ні Жа­нЖак Са­ван роз­мі­стив стіл iз ма­па­ми та ліж­ко. Ка­псу­ла та­кож обла­дна­на ку­хнею і мі­сцем для збе­рі­га­н­ня ре­чей. Дов­жи­на ка­псу­ли ста­но­вить три ме­три, ді­а­метр — 2,1 ме­тра. У ка­псу­лі є кіль­ка ілю­мі­на­то­рів, один iз них — у під­ло­зі. Він до­зво­ляє Са­ве­ну спо­сте­рі­га­ти за ри­ба­ми, що про­пли­ва­ють повз бо­чку.

Се­ред про­до­воль­чих за­па­сів, які чо­ло­вік під­го­ту­вав для по­до­ро­жі, — фу­а­гра і кіль­ка пля­шок ви­на. Одну з них Са­вен пла­нує від­кри­ти у но­во­рі­чну ніч, ін­шу — 14 сі­чня: в цей день Са­вен свя­тку­ва­ти­ме свій 72-й день на­ро­дже­н­ня.

Головною ме­тою сво­го пла­ва­н­ня Са­вен вва­жає ви­вче­н­ня атлан­ти­чних те­чій: на борт він взяв кіль­ка ви­мі­рю­валь­них при­стро­їв мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції, яка за­йма­є­ться до­слі­дже­н­ням сві­то­во­го оке­а­ну. Крім то­го, як роз­по­вів ман­дрів­ник жур­на­лі­стам, він про­ана­лі­зує вплив оке­а­ну на ал­ко­голь: бо­чка пе­ре­ве­зе на Ка­риб­ські остро­ви ам­фо­ру з ви­ном із Бор­до, яке пі­зні­ше по­рів­ня­ють iз тим же на­по­єм, що за­ли­шив­ся на су­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.