Фі­ло­соф­ський по­ря­док дня

Ре­ктор Ві­ктор Ан­дру­щен­ко пред­ста­вив дво­том­ник про но­ві­тнє дер­жа­во­тво­ре­н­ня

Ukrayina Moloda - - Культура - Лю­дми­ла ЧЕЧЕЛЬ

У На­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва пре­зен­ту­ва­ли дво­том­ник «Ор­га­ні­зо­ва­не су­спіль­ство». Кни­га пер­ша — «Від мрії до дії». Кни­га дру­га — «Фі­ло­со­фія но­ві­тньо­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня». Ав­тор — Ві­ктор Ан­дру­щен­ко, ре­ктор уні­вер­си­те­ту, член-ко­ре­спон­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни, дій­сний член На­ціо­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гі­чних на­ук Укра­ї­ни, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції ре­кто­рів пе­да­го­гі­чних уні­вер­си­те­тів Єв­ро­пи, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії в га­лу­зі осві­ти та Дер­жав­ної пре­мії в га­лу­зі на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни. Ав­тор по­над 850 пу­блі­ка­цій, се­ред яких — 75 ко­ле­ктив­них та 45 ін­ди­ві­ду­аль­них мо­но­гра­фій. Ві­ктор Ан­дру­щен­ко під­го­ту­вав 76 кан­ди­да­тів на­ук та 56 до­кто­рів на­ук.

У кни­зі об­ґрун­то­ва­но ав­тор­ську мо­дель су­спіль­но-по­лі- ти­чної ор­га­ні­за­ції в пе­рі­од пе­ре­хо­ду від то­та­лі­та­ри­зму до де­мо­кра­тії. Про­ана­лі­зо­ва­но ри­зи­ки, що ви­ни­ка­ють на цьо­му шля­ху, за­со­би їх по­до­ла­н­ня, умо­ви та ре­сур­си йо­го до­ся­гне­н­ня й по­сту­по­во­го пе­ре­ро­ста­н­ня в су­спіль­ство гро­ма­дян­ської, де­мо­кра­ти­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції. Ви­да­н­ня роз­ра­хо­ва­но на сту­ден­тів, на­у­ков­ців, дер­жав­них ді­я­чів, по­лі­ти­ків, гро­мад­ських акти­ві­стів, а та­кож тих, хто шу­кає і по­ру­шує шлях до сво­бо­ди і де­мо­кра­тії, су­спіль­но­го по­ряд­ку і про­гре­сив­но­го роз­ви­тку. У пе­ред­мо­ві ав­тор за­зна­чив, що кни­гу при­свя­чує укра­їн­сько­му на­ро­до­ві — пра­цьо­ви­то­му, та­ла- но­ви­то­му і пер­спе­ктив­но­му.

«Це подія, до якої ми йшли де­кіль­ка сто­річ, —під­кре­слив при­су­тній на пре­зен­та­ції тре­тій Пре­зи­дент Ві­ктор Ющен­ко. — Ду­же ча­сто нам бра­кує єд­но­сті. Нас лег­ко бу­ло роз­ді­ли­ти чи то мо­вою, чи то цер­квою, чи то

куль­ту­рою. Вла­сне, Ві­ктор Ан­дру­щен­ко на­пи­сав по­ря­док дня — ви­пи­сав най­акту­аль­ні­ші пи­та­н­ня, за­кін­чу­ю­чи пер­спе­кти­вою. Ав­тор без сум­ні­вів ві­рить, що Укра­ї­на має ви­йти (і по­за вся­ким сум­ні­вом ви­йде!) на шлях са­мо­ор­га­ні­за­ції і са­мо­ро­з­ви­тку. Для цьо­го є всі об’єктив­ні і суб’єктив­ні пе­ред­умо­ви».

Ві­ктор Ан­дру­щен­ко ка­же: «Я ві­рю в істо­ри­чну мі­сію укра­їн­сько­го на­ро­ду, який по­да­ру­вав сві­то­ві зем­ле­роб­ську й пі­сен­ну куль­ту­ри, ві­рю в ба­га­то­гран­ний та­лант укра­їн­ської лю­ди­ни, яка, по­при рі­зно­ма­ні­тні істо­ри­чні пе­ре­по­ни, утвер­джу­ва­ла і роз­ви­ва­ла гу­ма­ні­сти­чні прі­о­ри­те­ти в си­сте­мі тих куль­тур сві­ту, ку­ди ки­да­ла її істо­ри­чна до­ля, ві­рю в со­ці­аль­но-істо­ри­чний до­свід мо­їх ба­тьків, ді­дів і пра­ді­дів, які ви­хо­ва­ли ме­не й моє по­ко­лі­н­ня як сві­до­мих укра­їн­ців, що пра­гнуть до твор­чо­сті і сво­бо­ди».

Дво­том­ник ви­йшов ти­ся­чним ти­ра­жем у ТОВ «Ви­дав­ни­цтво «Зна­н­ня Укра­ї­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.