А да­лі що?

Зі­штов­хнув­шись iз про­бле­ма­ми «сто­я­чих лиж» на тре­тьо­му ета­пі Куб­ка сві­ту, ві­тчи­зня­ні бі­а­тло­ні­сти роз­кри­ти­ку­ва­ли ро­бо­ту но­вої ко­ман­ди «сер­ві­сме­нів»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Зі змі­ша­ни­ми по­чу­т­тя­ми за­вер­ши­ли ві­тчи­зня­ні бі­а­тло­ні­сти пер­шу тре­ти­ну ди­стан­ції Куб­ка сві­ту-2018/2019.

З одно­го бо­ку, в акти­ві «си­ньо-жов­тих» є «зо­ло­то» Юлії Джи­ми в ін­ди­ві­ду­аль­ній гон­ці та «брон­за» Ана­ста­сії Мер­ку­ши­ної та Артема Ти­щен­ка в оди­но­чно­му «мік­сті», здо­бу­ті ни­ми на пер­шо­му ета­пі КС у По­клю­ці.

З ін­шо­го — ма­є­мо чер­го­вий пу­блі­чний скан­дал, який роз­го­рів­ся під час «куб­ко­вих» зма­гань у че­сько­му Но­ве Мє­сто. Ка­пі­тан укра­їн­ської чо­ло­ві­чої збір­ної Дми­тро Пі­дру­чний без зай­вої де­лі­ка­тно­сті зви­ну­ва­тив ко­ман­ду «сер­ві­сме­нів» у не­про­фе­сіо­на­лі­змі, біль­шою мі­рою са­ме на них по­клав­ши від­по­від­аль­ність за низь­ку швид­кість під час тре­тьо­го ета­пу КС у Че­хії.

При­га­ду­є­ться, як на про­валь­ній для укра­їн­ських бі­а­тло­ні­стів Олім­пі­а­ді-2018 у Пхен­чха­ні Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко зро­би­ла на­дба­н­ням гро­мад­сько­сті кон­флікт, який на­пе­ре­до­дні від­по­від­аль­ної еста­фе­ти ви­ник усе­ре­ди­ні жі­но­чої збір- ної. То­ді до­свід­че­на спортс­мен­ка на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» роз­кри­ти­ку­ва­ла під­хо­ди тре­нер­сько­го шта­бу в пи­тан­ні фор­му­ва­н­ня стар­то­вої че­твір­ки на ко­ман­дні пе­ре­го­ни, мі­сця в яких, на­га­да­є­мо, не ви­ста­чи­ло са­ме Ва­лі.

Те­пер ось своє не­вдо­во­ле­н­ня вну­трі­шньо­ко­ман­дною атмо­сфе­рою ви­ка­зав ка­пі­тан чо­ло­ві­чої збір­ної Укра­ї­ни.

Во­дно­час одра­зу по за­вер­шен­ні мас-стар­ту, в яко­му Пі­дру­чний фі­ні­шу­вав на 17-му мі­сці, під час флеш-ін­терв’ю те­ле­ві­зій­ни­кам він роз­кри­ти­ку­вав но­ву ко­ман­ду спе­ці­а­лі­стів, які за­йма­ю­ться зма­щу­ва­н­ням лиж. «За три ета­пи ли­ше в одній гон­ці во­ни вга­да­ли зі зма­щу­ва­н­ням. А так — ли­жі про­сто сто­я­чі. При­хо­диш до них, скар­жи­шся, а во­ни від­по­від­а­ють, що це ви про­сто спортс­ме­ни та­ко­го рів­ня. Спо­ді­ва­ю­ся, нас по­чує пре­зи­дент фе­де­ра­ції», — на­го­ло­сив Дми­тро.

Ві­дзна­чи­мо, що з но­во­го се­зо­ну в ко­ман­ді сер­ві­сме­нів, ко­тра за­йма­є­ться ли­жним пи­та­н­ням укра­їн­ських бі­а­тло­ні­стів, з’яви­ло­ся двоє ро­сі­ян — Ро­ман Ві­ро­лай­нен та Дми­тро Ме­две­дєв. Ра­ні­ше ж лиж- ним ре­ма­нен­том на­ших спортс­ме­нів опі­ку­вав­ся ві­тчи­зня­ний спе­ці­а­ліст Ві­та­лій Ру­ден­чик, утім, як від­зна­чив пре­зи­дент ФБУ Во­ло­ди­мир Брин­зак, йо­му не вда­ло­ся втри­ма­ти в ко­ман­ді до­свід­че­но­го фа­хів­ця, ко­трий пе­ре­брав­ся на кра­ще опла­чу­ва­ну ро­бо­ту.

«Не­мо­жли­во мо­мен­таль­но ство­ри­ти но­ву ко­ман­ду сер­ві­сме­нів. Та й, вла­сне, в Укра­ї­ні не­має та­кої шко­ли, ко­тра б го­ту­ва­ла ви­со­ко­кла­сних ма­стиль­ни­ків — ко­жно­го та­ко­го фа­хів­ця до­во­ди­ться ви­ро­щу­ва­ти ро­ка­ми», — на­го­ло­шує Брин­зак.

Утім, як ви­дно, ві­тчи­зня­на бі­а­тлон­на збір­на має про­бле­ми не тіль­ки з під­го­тов­кою лиж.

По су­ті, пи­та­н­ням но­мер один для ке­рів­ни­ка укра­їн­сько­го бі­а­тло­ну ста­ла від­су­тність гі­дної змі­ни для ве­те­ра­нів жі- но­чої збір­ної. І, за сло­ва­ми Брин­за­ка, під­го­тов­ка ко­ман­ди до Пе­кі­на-2022 для ньо­го є спра­вою прин­ци­пу.

Що­прав­да, пі­сля двох без­ме­даль­них ета­пів КС — у Хо­хфіль­це­ні та Но­ве Мє­сто — пре­зи­дент ФБУ зму­ше­ний го­во­ри­ти про свою від­став­ку.

«При­пу­сти­мо, на хви­лі за­галь­но­го не­га­ти­ву я за­ли­шу біатлон. Я го­то­вий це зро­би­ти. А що да­лі? Від­ра­зу пі­дуть усі спон­со­ри, які під­три­му­ють ко­ман­ду на осно­ві осо­би­стих кон­та­ктів. Це тіль­ки зда­є­ться, що все до­бре, ме­ха­нізм пра­цює сам по со­бі, і по­трі­бно про­сто мо­ло­до­го ме­не­дже­ра», — ка­же Брин­зак, який, до сло­ва, вже 20 ро­ків ке­рує ві­тчи­зня­ним бі­а­тлон­ним го­спо­дар­ством.

За сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Ми­хай­ло­ви­ча, він іще має до­стат- ньо сил та ен­ту­зі­а­зму, аби бу­ти ко­ри­сним укра­їн­сько­му бі­а­тло­ну. Про ни­ні­шній же се­зон пре­зи­дент ФБУ ка­же як про екс­пе­ри­мент, осно­вою ко­тро­го ста­ли ін­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни під­го­тов­ки пе­ре­ва­жної біль­шо­сті чле­нів жі­но­чої збір­ної Укра­ї­ни. Йо­го го­лов­ний старт — бе­ре­зне­вий чем­піо­нат сві­ту в Обер­хо­фі, пі­сля ньо­го, вла­сне, ФБУ й при­йма­ти­ме ва­жли­ві ка­дро­ві рі­ше­н­ня.

Що­до без­по­се­ре­дніх ре­зуль­та­тів укра­їн­ських бі­а­тло­ні­стів на тре­тьо­му ета­пі Куб­ка сві­ту в Но­ве Мє­сто, то кра­щи­ми у скла­ді жі­но­чої ко­ман­ди бу­ли се­стри Се­ме­рен­ко. Ві­та сьо­мою за­вер­ши­ла спринт, а Ва­ля ана­ло­гі­чну по­зи­цію по­сі­ла в гон­ці пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. Во­дно­час у чо­ло­ві­ків ува­ги за­слу­го­вує шо­сте мі­сце Пі­дру­чно­го в сприн­тер­ських пе­ре­го­нах.

Фо­то з сайта depo.ua.

Ка­пі­тан чо­ло­ві­чої збір­ної Укра­ї­ни Дми­тро Пі­дру­чний на­звав но­ву ко­ман­ду сер­ві­сме­нів «ама­то­ра­ми».

Фо­то з сайта censor.net.

Че­рез шість ро­ків пі­сля олім­пій­сько­го трі­ум­фу в Лон­до­ні Оле­ксія То­ро­хтія зви­ну­ва­ти­ли у вжи­ван­ні до­пін­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.